YOUBET - VILKÅR FOR NETSPIL

Gældende fra 20. marts 2018


1. Generelt

1.1. De vilkår, der følger nedenfor, gælder for personer, der ønsker at oprette en netspilskonto eller ønsker at deltage i spil på Youbet.dk. Personer, der ønsker at oprette en netspilskonto, skal registreres som kontoindehaver (herefter ”spiller”), for at kunne deltage i spil på Youbet.dk.

1.2. Ved oprettelse af en netspilskonto på Youbet.dk indgår spilleren en kontrakt med Danske Licens Spil på de vilkår, der er beskrevet nedenfor.

1.3. Vilkårene omfatter alle spil udbudt af Danske Licens Spil via Youbet.dk. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Licens Spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på Youbet.dk eller rekvireres hos Kundecenteret.

1.4. Danske Licens Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene. Såfremt Danske Licens Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, modtager spilleren skriftlig orientering herom.


2. Registrering

2.1. Registrering som spiller hos Danske Licens Spil kan kun foretages af en person, som

 • har dansk CPR-nummer,
 • er fyldt 18 år,
 • ikke er erklæret personligt konkurs, og
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Licens Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

2.2. Registrering som spiller hos Danske Licens Spil skal ske ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer. Spilleren skal endvidere oplyse sit forventede spilleomfang for så vidt angår spil på Youbet.dk.

2.3. Ved registrering kontrollerer Danske Licens Spil, om spilleren er registeret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Er dette tilfældet, vil netspilskontoen og kundeforholdet med Danske Licens Spil ikke kunne oprettes.

2.4. Ved login på netspilskontoen via Youbet.dk skal der anvendes NemID. Ved login på netspilskontoen fra tekniske platforme, hvor det ikke er teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn og adgangskode anvendes.

2.6. Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på Youbet.dk eller senere, er spilleren forpligtet til at foretage sådanne eventuelle ændringer via Youbet.dk eller kontakte Kundecenteret. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

2.7. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at indestående midler ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.

2.8. Danske Licens Spil validerer CPR-numre i CPR-registret. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, vil netspilskontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er blevet undersøgt og afklaret. At en netspilskonto er midlertidig betyder, at spilleren kan logge ind men ikke købe spil, og at der ikke kan indbetales til eller udbetales penge fra netspilskontoen.

2.9. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

2.10. Såfremt spilleren ønsker at spille kasinospil, vil der blive oprettet en underkonto til netspilskontoen, hvortil der skal overføres penge, førend der kan spilles kasinospil. Alle henvisninger til netspilskontoen i nærværende vilkår indebærer – i de tilfælde det er relevant – tillige en henvisning til underkontoen.


3. Behandling af personoplysninger

3.1. Danske Spil koncernen, herunder Danske Licens Spil, overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren benytter Youbet.dk accepterer spilleren, at Danske Licens Spil behandler spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Licens Spils Privatlivspolitik (link).


4. Spærring m.v.

4.1. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens netspilskonto helt eller delvist. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Danske Licens Spil.

4.3. Danske Licens Spil kan endvidere spærre spillerens netspilskonto, såfremt spillerens spilmønster - efter Danske Licens Spil vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.

4.4. Danske Licens Spil kan derudover begrænse spillerens indskudsmuligheder eller spærre spillerens netspilskonto (og/eller efter omstændighederne annullere eller ophæve afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:

 • Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter
 • Spil på idrætsbegivenheder, hvori spilleren selv deltager som idrætsudøver, træner eller dommer
 • Spil på væddemålsspil fra oddssættere og personer i lignende stillinger
 • Misbrug af insider-viden og forsøg på odds-manipulation
 • Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
 • Spil mod sig selv
 • Overtrædelse af gældende chatregler
 • Forsøg på hacking af spillerens netspilskonto eller andre spilleres netspilskonti
 • Syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere
 • Systematisk spil på forsinkede oddsbevægelser i forhold til markedsbevægelser
 • Systematisk spil på fejlbehæftede odds og udnyttelse af bet delays
 • Anvendelse af applikationer, robotter eller lignende til påvirkning eller automatisering af spillet og de tilknyttede funktionaliteter
 • Misbrug af spillerens netspilskonto
 • Brug af andre spilleres netspilskonti, kontakt-, person- og/eller loginoplysninger
 • Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom
 • Anden utilbørlig adfærd, der efter Danske Licens Spils opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter

4.5. Danske Licens Spil kan endvidere foretage en spærring af spillerens netspilskonto, såfremt Danske Licens Spil finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

4.6. Spærring af spillerens netspilskonto kan ske, uanset om ovenstående handlinger sker eller mistanke opstår på baggrund af spillerens aktiviteter via Youbet.dk eller Danske Spils koncernens øvrige spiludbud.

4.7. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.


5. Ansvar

5.1. Netspilskontoen er personlig, og spilleren må udelukkende handle på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

5.2. Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sine NemID loginoplysninger, brugernavn samt sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende disse.

5.3. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.

5.4. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra spillerens netspilskonto, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Licens Spil, der herefter vil spærre spillerens netspilskonto. Når spærringen af spillerens netspilskonto er bekræftet af Danske Licens Spil, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens netspilskonto.

5.5. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Licens Spils systemer ikke kan gennemføres og/eller at spil ikke kan gennemføres.


6. Brug af netspilskonto

6.1. Spilleren skal overføre penge til sin netspilskonto, før det er muligt at købe spil via Youbet.dk. På spilkontoen optjenes ikke renter.

6.2. Indbetalinger til netspilskontoen kan alene ske ved brug af de af Danske Licens Spil godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang, Danske Licens Spil tillader.

6.3. Danske Licens Spil accepterer ikke spil på kredit.

6.4. Udbetalinger og indbetalinger kan ses på netspilskontoen i en periode på 1 år, efter at posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til Kundecenteret.

6.5. Indbetalinger til spillerens netspilskonto samt udbetalinger fra netspilskontoen til spillerens bankkonto kan af Danske Licens Spil pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af Youbet.dk.


7. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring

7.1. Udbetaling af eventuelle indestående midler på spillerens netspilskonto sker til spillerens bankkonto - som udgangspunkt spillerens NemKonto. Udbetaling til en anden bankkonto tilhørende spilleren kan alene ske ved spillerens personlige henvendelse til Kundecenteret. Det er spillerens ansvar at dokumentere ejerskab over bankkontoen samt kontrollere, at den rigtige bankkonto er angivet.

7.2. Indestående midler på netspilskontoen kan udbetales ved brug af udbetalingsfunktionen på ”Min side”, eller ved henvendelse til Kundecenteret. Udbetaling kan højst ske én gang dagligt. Ved lukning af netspilskontoen tilbageføres eventuelle indestående midler til spillerens bankkonto.

7.3. Gevinster vil være til rådighed på spillerens netspilskonto eller underkonto hurtigst muligt efter spillets/væddemålets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil. Gevinster på 1.500.000 kr. og derover vil dog først blive overført til spillerens netspilskonto eller bankkonto 3-4 uger efter spillets afslutning.

7.4. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers netspilskonto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Licens Spil berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra netspilskontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra netspilskontoen kan ske uanset, om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

7.5. Såfremt spillerens overførsel af penge til netspilskontoen trækkes tilbage af banken, er Danske Licens Spil tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er overført, fra netspilskontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens netspilskonto.

7.6. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Danske Licens Spil omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens netspilskonto.

7.7. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens netspilskonto, er Danske Licens Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til netspilskontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på netspilskontoen.

7.8. Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Ønsker spilleren midlerne udbetalt til sin bankkonto, skal spilleren rette henvendelse til Kundecenteret, hvorefter midlerne kan overføres til spillerens bankkonto.

7.9. Såfremt en spilkonto er passiv af én af de ovennævnte grunde, og der fra spilkontoen består uafsluttede spil, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers.

De midler der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet håndteres efter det ovennævnte.

7.10. Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, vil midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens bankkonto.

7.11. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indestående midler til spillerens bankkonto, såfremt der efter Danske Spils vurdering er tale om snyd, betalingskortmisbrug, misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår.

7.12. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at tilbageføre beløb i henhold til ovenstående på baggrund af spillerens aktiviteter såvel via Youbet.dk som via Danske Spils koncernens øvrige spiludbud.


8. Standardvilkår for kampagner

8.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på Youbet.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige de i punkt 10 angivne vilkår for bonus.

8.2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

8.3. Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

8.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

8.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere', et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spilleren ikke tidligere have åbnet en netspilskonto via Youbet.dk. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

8.6. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i punkt 10, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

8.7. Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter Danske Licens Spils rimelige mening kan være skadelig for Danske Spil koncernens, dennes selskabers eller nogen af disses respektive produkters omdømme, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillerens netspilskonto eller bonuskonto.

8.8. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Danske Licens Spil vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Danske Licens Spil alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis Danske Licens Spil ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen indenfor rimelig tid, efter at præmien er vundet, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

8.9. Det gælder for enhver berettigelse til at modtage en præmie, at den er personlig og dermed ikke kan videregives.

8.10. Danske Licens Spil kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.


9. Chat

9.1. I det omfang spilleren tilbydes adgang til en chat via Youbet.dk, skal brugen af chatfunktionen altid ske med respekt for de til enhver tid gældende chatregler for det pågældende forum.


10. Bonusser

Generelle vilkår for bonus i relation til alle spil

10.1. Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en netspilskonto og kun i forbindelse med spil købt via netspilskontoen. Danske Licens Spil forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

10.2. Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

10.3. Vilkår og betingelser tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af den pågældende bonus. Disse skal accepteres, førend bonussen tildeles.

10.4. Danske Licens Spil kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde vilkår og betingelser på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.

10.5. Hvis en spiller ifølge Danske Licens Spil har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Danske Licens Spil trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens netspilskonto eller bonuskonto. Endvidere forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

10.6. Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:
 • Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres netspilskonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mailadresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
 • Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere
 • Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

Generelle vilkår for bonus i relation til væddemål

10.7. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på en særlig bonuskonto. Indeståender på bonuskontoen er låst, hvilket betyder, at spilleren ikke kan få udbetalt indeståender på bonuskontoen eller anvende disse midler til at købe spil for på Youbet.dk. Når vilkår og betingelser for et bonustilbud er opfyldt, frigives bonusbeløbet og det overføres herefter til spillerens netspilskonto, hvorefter det kan anvendes til køb af spil via netspilskontoen på linje med øvrige midler på netspilskontoen. Såfremt vilkår og betingelser ikke opfyldes indenfor den angive tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle gevinster blive tilbageført.

10.8. Hvis et væddemål annulleres, tæller væddemålet ikke med i eventuelle gennemspilskrav for den aktuelle bonus.

10.9. Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

Generelle vilkår for bonus i relation til Casino

10.11. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på netspilskontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt vilkår og betingelser ikke opfyldes indenfor den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført fra netspilskontoen.

10.10. Ved udregning af bonusbeløb rundes der ned til nærmeste hele krone.

Generelle vilkår for bonus i relation til Poker

10.12. De generelle vilkår for bonus kan ses på Youbet.dk.

Generelle vilkår for bonuspoints i relation til Poker og Casino

10.13. Danske Licens Spil forbeholder sig ret til ikke at lade en spiller optjene bonuspoints eller annullere optjente bonuspoints, såfremt spilleren overtræder eller på anden måde misligholder nærværende vilkår, kampagnevilkår eller relevante spilleregler.

10.14. Optjente bonuspoints forældes efter 3 år i henhold til de almindelige forældelsesfrister i forældelsesloven.


11. Spil fra udlandet

11.1. Danske Licens Spils danske tilladelser til at udbyde spil er ikke gældende i udlandet. Spil via Youbet.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.


12. Ansvarligt spil

12.1. En spiller med netspilskonto hos Danske Licens Spil kan maksimalt indsætte 100.000 kr. dagligt på sin netspilskonto.

12.2. Ovenstående beløbsgrænse kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Danske Licens Spil, ligesom Danske Licens Spil til enhver tid og uden forudgående varsel kan implementere nye beløbsgrænser.

12.3. Desuden har spilleren mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til netspilskonto. Alle overførselsgrænser kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

12.4. På trods af ovenstående kan Danske Licens Spil til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Danske Licens Spil vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.

12.5. Spilleren kan også selv spærre for spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse vil netspilskontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes netspilskontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under "Min side".

12.6. Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil netspilskontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.

12.7. Når spilleren fastsætter grænser eller vælger at spærre for spil hos Youbet.dk, gælder grænser og selvudelukkelse kun for Youbet.dk og ikke for andre af Danske Spil koncernens spiludbud, herunder danskespil.dk og vegas.dk.

12.8. Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Danmark.

12.9. Danske Licens Spil henviser endvidere til ansvarlighedsinformation på Youbet.dk, hvor der kan findes information om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes links til selvtests, kontaktoplysninger til LudomaniLinjen, anbefalinger om behandlingstilbud m.v.


13. Fortrydelsesret

13.1. Der gælder for køb af spil foretaget via Youbet.dk ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.


14. Klager

14.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Licens Spils spiludbud, kan spilleren klage til Danske Licens Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Licens Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

14.2. En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller via www.forbrug.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’support@youbet.dk’.

14.3. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på Youbet.dk under fanen Kundecenter.


15. Ophør

15.1. Spilleren kan via Youbet.dk eller Kundecenteret til enhver tid opsige kontrakten med Danske Licens Spil vedrørende netspilskonto, hvilket resulterer i, at denne lukkes. Danske Licens Spil er dog som nævnt ved lov forpligtet til at opbevare spillerens data i mindst 5 år efter ophør af spillerens netspilskonto.

15.2. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende netspilskonto til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, netspilskontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund.

15.3. Det er ene og alene Danske Licens Spil, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

15.4. Danske Licens Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende netspilskonto med 1 måneds varsel.

15.5. Ved ophør lukkes spillerens netspilskonto og spillerens indestående på netspilskontoen overføres til spillerens bankkonto, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede.Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
support@youbet.dk
www.youbet.dk