Komplette væddemålsregler - Gældende fra d. 25.03.2021

Generelt


 1. Spilleregler for væddemål er uløseligt forbundet med vores vilkår om netspil (herefter benævnt ”netspilsvilkårene”), som de udgør en del af. Accept af netspilsvilkårene er således en forudsætning for registrering af en spilkonto, ligesom accept af spilleregler for væddemål er en forudsætning for at indgå væddemål. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle spilleregler og de specielle spilleregler for de enkelte sportsgrene, se herom nedenfor, har sidstnævnte forrang.
 2. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af wwww.youbet.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.
 3. Spiludbuddet varierer, og det påhviler spilleren at sikre sig, at spil tæller med i forbindelse med opfyldelse af krav i forbindelse med eventuelle kampagner. Alle kampagner er underlagt netspilsvilkårene, spilleregler samt de særlige vilkår for den enkelte kampagne.
 4. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige. Vi påtager os således blandt andet intet ansvar for fejl i odds, som spilleren vidste eller burde vide var en fejl. I sådanne tilfælde gøres alle væddemål ugyldige.
 5. Oplysninger om væddemålsspil på Youbet.dk, herunder oplysninger om score mv., er alene af vejledende karakter og stilles alene til rådighed som en service for spilleren. Vi giver dig blandt andet mulighed for at foretage væddemål i en række globale sportsbegivenheder, og selvom vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at al live-betting-information er korrekt, kan der opstå situationer, hvor denne information er ukorrekt på grund af forsinkelser eller andet. Du bedes således være opmærksom på at information som for eksempel starttider for live-begivenheder eller live-markeder kun er vejledende, og at vi ikke påtager os noget ansvar for eventuelle fejl, der måtte opstå. Det er dit eget ansvar at kontrollere, at sådanne oplysninger er nøjagtige på tidspunktet for væddemålets indgåelse.
 6. Vi accepterer kun væddemål foretaget online på Youbet.dk. Væddemål accepteres ikke i nogen anden form (e-mail, telefon, fax osv.), og hvis disse modtages, vil de blive annulleret, uanset om de vinder eller taber.
 7. Inden overførelse af en indsats i et væddemålsspil bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger, herunder beløb og væddemål, svarer til det af spilleren ønskede.
 8. Vi forbeholder os ret til at afvise hele indsatsen eller en del af den, uanset årsagen og efter eget skøn. Enkelte indsatser kan blive gennemgået, og en alternativ pris eller et alternativt indskud kan blive tilbudt efter vores eget skøn.
 9. Væddemål accepteres op til det annoncerede starttidspunkt. Hvis et væddemål på en begivenhed accepteres efter annonceret starttidspunkt, vil væddemålet blive behandlet som non-runner, se herom nedenfor, medmindre det er en live-begivenhed. Kun de væddemålsspil, der er registreret i vores spilsystem, deltager i spillet. Det spil, der deltages i, angives i spillerens spilhistorik. Spilhistorikken kan ses, ved at spilleren logger ind på sin spilkonto. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i spillerens spilhistorik, og de oplysninger, der er registreret i vores centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende, jf. ovenfor om fejlagtige oplysninger.
 10. Grænser
 11. Minimumsbeløbet for et væddemål er 1 kr. Dit maksimumbeløb for et væddemål varierer afhængigt af sportsgrenen, ligaen og væddemålet. Du vil se den nøjagtige værdi angivet i feltet, hvor du indtaster indskudsbeløbet, når du indgår et væddemål. Vi giver ingen garanti for, at et væddemål inden for eller lig med den maksimale indsats vil blive accepteret.
 12. Den maksimale samlede gevinst pr. kupon for væddemål placeret på Youbet.dk er dog under alle omstændigheder begrænset til 1.500.000 kr. (herefter kaldet "maksimal kupongevinst".)
 13. Annullering og uregelmæssigt spil
 14. Vi forbeholder os ret til at afvise/annullere ethvert væddemål eller en del heraf, før kampen starter.
 15. Spillere kan ikke annullere eller ændre et væddemål, når det er indgået af spilleren.
 16. Hvis en begivenhed aflyses, vil alle relaterede væddemål automatisk blive annulleret, og indskuddene vil blive refunderet.
 17. Vi forbeholder os ret til at annullere alle væddemål, der måtte være blevet accepteret, mens spilkontoen ikke havde tilstrækkelige midler til at dække væddemålet. Hvis en spilkonto ikke har tilstrækkelige midler på grund af et indskud, der blev annulleret af den part, der behandler betalingen, forbeholder vi os ret til at annullere ethvert væddemål, der måtte være blevet godkendt med tilbagevirkende kraft.
 18. Hvis vi har grund til at antage, at et væddemål indgås, efter at resultatet af en begivenhed er kendt, eller efter at den valgte deltager eller det valgte hold har opnået en betydelig fordel (f.eks. en score, en udvisning el.lign.), forbeholder vi os ret til at annullere væddemålet, uanset om det vinder eller taber.
 19. Kombinerede væddemål, som kombinerer forskellige valg inden for samme begivenhed, accepteres ikke, hvis udfaldet af et væddemål påvirker eller påvirkes af et andet. Hvis et sådant væddemål accepteres ved en fejl, vil væddemålet blive annulleret.
 20. Vi forbeholder os ret til at tilbageholde betaling og erklære væddemål på en begivenhed ugyldige, hvis vi med rimelighed mener at følgende er indtruffet: (i) begivenhedens integritet er blevet bragt i tvivl, eller (ii) der har været manipuleret med kampen. Nærværende kan blandt andet være baseret på størrelsen, mængden eller mønsteret for væddemål, som er afgivet på tværs af alle vores spillekanaler.
 21. Vi forbeholder os ret til at annullere væddemål fra spillere, der selv, eller gennem tredjemand, spiller penge på en begivenhed, som de selv er involveret i, som deltager, dommer, træner el.lign.
 22. Vi forholder os ligeledes retten til at annullere væddemål, hvis vi får mistanke om, at en spiller systematisk udnytter fejlodds eller bet delays, er oddssætter eller ansat i en lignende stilling, eller misbruger insider-viden eller forsøger at manipulere odds.
 23. Vi forbeholder os ret til at annullere alle væddemål foretaget af en person eller en gruppe af personer, der handler i forsøg på bedrageri.
 24. Svindel, aftalt spil og lignende:
  • En række væddemål kan blive behandlet som ét væddemål, hvis en spiller indgår flere kopier af det samme væddemål. Når dette sker, vil alle væddemål undtagen det først indgåede blive gjort ugyldige. Et antal væddemål, som indeholder det samme enkeltvalg, kan blive behandlet som ét væddemål. Når dette sker, vil alle væddemål undtagen det først indgåede blive gjort ugyldige. Et eksempel kunne være, når ét bestemt valg indgår gentagne gange i multi-væddemål, der involverer andre valg med lave odds.
  • Hvis der foreligger bevis for, at en række væddemål, der hver især indeholder samme (eller næsten samme) valg, er blevet indgået af eller for den samme person eller gruppe af personer, forbeholder vi os ret til at ugyldiggøre væddemålene og suspendere de relevante spilkonti. Denne regel gælder for både afgjorte og ikke-afgjorte væddemål.
  • Hvis du har spillet i egenskab af professionel, eller sammen med en eller flere andre spillere som en del af en klub, en gruppe el. lign. eller har indgået væddemål på en koordineret måde sammen med en eller flere andre spillere om det samme (eller i væsentlig grad samme) valg, gælder det, at vi yderligere forbeholder os ret til efter eget skøn at begrænse den samlede maksimale udbetaling for den kombinerede sum af sådanne væddemål til grænsen for maksimal kupongevinst. Vi udbyder spil udelukkende til brug på individuel basis og til personlig fornøjelse.
  • Vi tillader kun én spilkonto pr. spiller. Eventuelle efterfølgende konti, der åbnes under samme postnummer, personlige oplysninger, IP-adresse eller lignende, som findes at være relateret til en eksisterende spilkonto, kan blive lukket øjeblikkeligt, og alle væddemål vil blive gjort ugyldige efter vores skøn. Vi forbeholder os ret til at tilbagekræve eventuelle gevinster, der er opnået ved disse midler, og vi forbeholder os ret til at tilbageholde hele eller en del af din saldo og/eller fratrække gevinster, der opnås gennem disse midler, fra indskud, udbetalinger, bonusser eller gevinster på din spilkonto. Gevinstberegning- og udbetaling
 25. 23. Hvis en kamp afbrydes på grund af skade, dårligt vejr, tilskuerproblemer el.lign., vil alle væddemål, som allerede er blevet afgjort frem til tidspunktet for afbrydelsen, være gældende. For eksempel: Hvis en fodboldkamp afbrydes i anden halvleg, vil alle væddemål for 1. halvleg være gældende. Desuden gælder det, at hvis der er blevet scoret et mål, vil markedet for første målscorer være gældende, mens væddemål på sidste eller andre målscorere vil blive annulleret. For tennis: Hvis en spiller trækker sig på grund af skade i 3. sæt, vil alle væddemål på vinderen af 1. og 2. sæt være gældende.
 26. Det officielle resultat er endeligt med hensyn til afregning, medmindre bestemte regler siger det modsatte. Podieplaceringen i Grand Prix-løb, medaljeoverrækkelsen i atletik og lignende officielle ceremonier eller præsentationer i andre sportsgrene er at betragte som det officielle resultat.
 27. Uanset hvilket odds-format du vælger for odds, der ikke vises i din spilkonto, vil alle væddemål blive afgjort baseret på amerikanske odds, dvs. at der beregnes ud fra enheder og ikke brøker eller decimaler.
 28. Når et væddemål udbydes med faste odds, får spilleren straks ved væddemålets indgåelse oplyst, med hvilken faktor (odds) indskuddet bliver tilbagebetalt, hvis spilleren forudsiger det korrekte resultat. Vi har til enhver tid ret til at ændre odds. Odds kan ikke ændres på væddemål, der allerede er indgået.
 29. Gevinstbeløbet for et væddemål, der beregnes som odds ganget med indskud, afrundes til hele kroner inden udbetaling. Vi beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.
 30. Gevinster vil blive krediteret spillerens spilkonto efter vores bekræftelse af det endelige resultat. Bliver vi klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage, kan vi suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af andre forhold, ikke sker straks.
 31. Forældelse
 32. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til os senest 3 år efter spilledagen for at sikre sig sin gevinst. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.
 33. Klage
 34. Såfremt en spiller ønsker at klage over et spil, kan spilleren klage til os. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen. En klage over spil købt hos Danske Licens Spil os kan altid indgives til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning (Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby) eller via www.forbrug.dk. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på Youbet.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’support@youbet.dk’. Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Fodbold


Generelt

Alle kampmarkeder baseres på resultatet ved afslutning af ordinær spilletid. Denne omfatter al tillægstid på grund af skader eller afbrydelser, men omfatter ikke forlænget spilletid i forbindelse med en straffesparkskonkurrence eller gyldent mål.

Video Assistant Referee (VAR) vil blive taget i betragtning. Kendelser lavet efter en væsentlig begivenhed forekommer, kan resultere afgjorte væddemål bliver annulleret. Annullerede væddemål vil være fra tidspunktet af det væsentlige begivenhed, indtil den officielle VAR afgørelse officielt bliver offentliggjort.

Der gøres undtagelse fra dette ved venskabskampe. I sådanne tilfælde afgøres alle kampmarkeder på grundlag af det faktiske resultat ved kampens afslutning (undtagen eventuel forlænget spilletid), uanset om de fulde 90 minutter bliver kampen.

Nogle fodboldkampe kan have forskellige tidsplaner. I så fald gælder følgende:

 • 90 minutter planlagt spilletid (3 x 30 minutter). Fuldtidsvæddemål betragtes stadig som gyldige. Halvlegsvæddemål betragtes som ugyldige.
 • 80 minutter planlagt spilletid (2 x 40 minutter). Alle væddemål betragtes stadig som gyldige.

Hvis en kamp spilles før datoen eller det angivne starttidspunkt, vil væddemålene være gældende, hvis indsatsen ikke lægges senere end det ændrede kickoff-tidspunkt.

Alle væddemål på en kamp, der afbrydes før afslutningen af ordinær spilletid, annulleres, medmindre kampen arrangeres igen og spilles på samme dato (lokal tid), eller hvis andet er angivet i reglerne, undtagen for væddemål på markeder, som er afgjort.

Hvis kampen ikke finder sted som planlagt, og den spilles den følgende dag, eller senere, efter det tidligere officielle annoncerede starttidspunkt (lokal tid), annulleres alle væddemål. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert kamptidspunkt på vores hjemmeside.

Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

Væddemålene vil være gældende, hvis vi opfører et holdnavn uden at specificere betegnelsen "XI" i navnet.

I mangel af en officiel kilde, eller hvis der findes modstridende dokumentation af betydning, afgøres væddemålet på grundlag af vores egen opgørelse.

Forlænget spilletid

Alle væddemål afgøres kun ud fra de officielle statistikker for forlænget spilletid. Mål, hjørnespark m.m., som tages eller scores under ordinær spilletid, tæller ikke med. Forlænget spilletid omfatter ikke en straffesparkskonkurrence.

Straffesparkskonkurrence

Alle væddemål afgøres kun efter den officielle score for straffesparkskonkurrencen. Hvis kampen ikke når til en straffesparkskonkurrence, annulleres alle væddemål.

Markeder:

 • Straffespark Handicap & Over/Under - alle straffespark taget ifm. konkurrencen
 • Hold til at vinde straffesparkskonkurrencen
 • Samlede antal straffespark taget - alle straffespark taget under konkurrencen
 • Samlede antal scorede straffespark af holdet - kun sparkede straffespark medregnes
 • Straffespark Sudden Death - vælg om straffesparkskonkurrencen går ud over de første 10 straffespark
 • Straffesparkskonkurrencens resultat (korrekt score)
 • Hold X målmands straffesparksredninger - Forudsig om målmand redder straffespark. Hvis der ikke er nogen redninger, annulleres alle væddemål
 • Hold X straffespark Props - Forudsig den specifikke metode, der scores/reddes på. Hvis straffesparket er scoret/reddet på en anden måde end de anførte valg, betragtes væddemålet som tabt
 • Hold til at tage 1. straffespark
 • Hold til at tage sidste straffespark
 • Hold til at brænde 1. straffespark
 • Score/brænde sidste straffespark
 • 1. til 20. straffespark – vælg for hvert hold, om der enten scores eller brændes på straffespark nr. 1, 2, 3 osv

Næste minut-markeder

Hvert marked henviser til en bestemt 1- eller 5-minutters periode i kampen. Den opdeles i minutter og sekunder og vises som en del af markedet. 00:59 sekunder tæller som første minut, 01:59 tæller som andet minut og så videre.

Tid, hvor kampuret stoppes på grund af skader, tæller ikke med. For eksempel:

5 minutters perioden 40:00-44:59 henviser kun til første halvleg og omfatter ikke perioder med stoppet kampur i første halvleg. 5 minutters perioden 45:00-49:59 henviser kun til starten af anden halvleg og omfatter ikke perioder i første halvleg, herunder perioder med stoppet kampur. 5 minutters perioden 85:00-89:59 henviser kun til anden halvleg og omfatter ikke perioder med stoppet kampur i anden halvleg.

En afgørelse foretages på baggrund af data fra den TV-udbyder, der dækker kampen, eller, hvis en sådan ikke findes, på baggrund af konkurrencens officielle hjemmeside, eller, hvis denne ikke findes, på grundlag af data fra vores dataleverandører.

Hvis en kamp afbrydes i løbet af et af disse minutmarkeder, annulleres alle indgåede væddemål, hvis væddemålets periode ikke er udløbet. Væddemål, hvor tidsperioden for væddemålet er udløbet, vil blive afgjort og ikke annulleret.

Hvis en angivet minutperiode ikke afsluttes, annulleres alle væddemål, medmindre der allerede er etableret et vindende marked, før kampen stoppes. Alle underkendte eller annullerede mål, hjørnespark, kort, straffespark, frispark, målspark og indkast tæller ikke.

Mål afgøres på tidspunktet, hvor målet scores.

 • Hjørnespark anses for at have fundet sted, når det DØMMES (ikke når det tages).
 • Kort – både gule og røde kort tæller. Kun kort vist til spillere på banen tæller med. Kort givet til ikke-spillere (managers, trænere osv.) eller udskiftningsspillere på bænken tæller ikke med.
 • Straffespark anses for at have fundet sted, når det DØMMES (ikke når det tages).
 • Frispark anses for at have fundet sted, når det DØMMES (ikke når det tages).
 • Målspark anses for at have fundet sted, når det DØMMES (ikke når det tages).
 • Indkast anses for at have fundet sted, når det DØMMES (ikke når det tages).

1X2

Væddemål kan placeres ved at vælge enten Hjemmesejr, Uafgjort eller Udesejr. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

1 – Hjemmesejr X – Uafgjort 2 – Udesejr

Asians

Asian Line er en særlig form for handicap, der anvendes til fodboldkampe. Hvert hold tildeles et handicap for kampen afhængigt af holdets styrke. Det får odds for hver side til at ligge tættere på hinanden og giver således mulighed for mere konkurrencedygtige væddemål. Alle væddemål på Asian Handicap i live-betting (inklusive væddemål på 1./2. halvleg) afgøres på grundlag af scorelinjen. Mål før væddemålets indgåelse ignoreres i forbindelse med afgørelsen. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

Asian Handicap Hvad betyder det 0 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen. Hvis kampen ender uafgjort (0 måls forskel), tilbagebetales dit indskud. 0,25 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen. Hvis der er uafgjort, deles dit væddemål i to halvdele: Den ene halvdel betragtes som en sejr, den anden halvdel betragtes som uafgjort, og dennes indskud tilbagebetales. 0,5 Du vinder, hvis der er uafgjort, eller dit hold vinder kampen. 0,75 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen, eller der er uafgjort. Hvis det taber med en målforskel på ét mål, mister du halvdelen af indskuddet. 1 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen, eller der er uafgjort. Hvis det taber med en målforskel på én, tilbagebetales dit indskud. -0,25 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen. Hvis der er uafgjort, mister du halvdelen af indskuddet. -0,5 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen. -0,75 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen med en målscore på to eller flere. Hvis det vinder med ét mål, deles dit væddemål i to halvdele: Den ene halvdel betragtes som en sejr, den anden halvdel betragtes som uafgjort, og dennes indskud tilbagebetales. -1 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen med en målscore på to eller flere. Hvis det vinder med en målforskel på én, tilbagebetales dit indskud.

Eksempel fra live-betting:

Juventus mod Man United – Live score 1:0

Hold Asian Handicap Odds
Juventus -0,75 1,80
Manchester +0,75 2,15

Endelig score 3:0 Hvis du satser på Juventus med 100 kr., er din nettogevinst 80 kr. Endelig score 2:0, 3:1 Hvis du satser på Juventus med 100 kr., er din nettogevinst 40 kr. Endelig score 1:0, 1:1, 1:2, 1:3,2:1, 2:2, 3:2, 3:3 Hvis du satser på United med 100 kr., er din nettogevinst 115 kr.

Over/Under

Spil på det totale antal mål scoret i en kamp. Målene gælder, uanset om de scores før eller efter indgåelse af væddemålet (i modsætning til Asians hvor resultatet før væddemålets indgåelse ignoreres). Hvis en kamp afbrydes, vil væddemålene blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er blevet afgjort.

Over/under Hvad betyder det
Under 2 Væddemålet vindes, hvis der scores enten 0 eller 1 mål i kampen. Hvis der scores præcis to mål, tilbagebetales indskuddet. Væddemålet tabes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen.
Under 2,25 Væddemålet vindes, hvis der scores enten 0 eller 1 mål i kampen. Hvis der scores præcis to mål, vinder halvdelen af indskuddet, og den anden halvdel tilbagebetales. Væddemålet tabes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen.
Under 2,5 Væddemålet vindes, hvis der scores 0, 1 eller 2 mål i kampen. Væddemålet tabes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen.
Under 2,75 Væddemålet vindes, hvis der scores 0, 1 eller 2 mål i kampen. Hvis der scores præcis tre mål, tilbagebetales halvdelen af indskuddet, og den anden halvdel tabes. Væddemålet tabes, hvis der scores fire eller flere mål i kampen.
Over 2 Væddemålet vindes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen. Hvis der scores præcis to mål, tilbagebetales indskuddet. Væddemålet tabes, hvis der scores 0 eller 1 mål i kampen.
Over 2,25 Væddemålet vindes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen. Hvis der scores præcis to mål, tilbagebetales halvdelen af indskuddet, og den anden halvdel tabes. Væddemålet tabes, hvis der scores 0 eller 1 mål i kampen.
Over 2,5 Væddemålet vindes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen. Væddemålet tabes, hvis der scores 0, 1 eller 2 mål i kampen.
Over 2,75 Væddemålet vindes, hvis der scores fire eller flere mål i kampen. Hvis der scores præcis tre mål, vinder halvdelen af indskuddet, og den anden halvdel tilbagebetales. Væddemålet tabes, hvis der scores 0, 1 eller 2 mål i kampen.

Samlet antal mål/Samlet antal mål 1. halvleg

Spil på det totale antal scorede mål af begge hold i kampen/1. halvleg. Hvis en begivenhed afbrydes, annulleres alle væddemål, medmindre udfaldet af det indgåede væddemål allerede er blevet afgjort.

Over 2,5 – væddemålet vinder, hvis der er 3 eller flere mål i kampen/1. halvleg

Under 2,5 – væddemålet vinder, hvis der er 2 eller færre mål i kampen/1. halvleg

Samlet antal mål (hold)/1. halvleg samlet antal mål (hold)

Spil på det totale antal scorede mål af et bestemt hold i kampen/1. halvleg. Selvmål tæller for det hold, der tildeles målet. Hvis en begivenhed afbrydes, annulleres alle væddemål, medmindre udfaldet af det indgåede væddemål allerede er blevet afgjort.

For eksempel:

Over 2,5 – væddemålet vinder, hvis holdet scorer 3 eller flere mål i kampen/1. halvleg

Under 2,5 – væddemålet vinder, hvis holdet scorer 2 eller færre mål i kampen/1. halvleg

1. halvleg: 1X2, Asians og Over/Under

Væddemål afgøres udelukkende ud fra resultatet af første halvleg. Hvis en kamp afbrydes før halvleg, annulleres væddemålet, medmindre markederne allerede er afgjort.

2. halvleg: 1X2, Asians og Over/Under

Væddemål afgøres udelukkende ud fra resultatet af anden halvleg. Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål, medmindre markederne er blevet afgjort.

1X2 op til 30. minut, Asians og Over/Under op til 30. minut

Alle væddemål afgøres ud fra målscoren ved udgangen af det 30. minut (29:59). Hvis en kamp afbrydes før det 30. minut, annulleres væddemålene, undtagen O/U-væddemål, der allerede er blevet afgjort. Hvis en kamp afbrydes efter det 30. minut, vil alle væddemål være gældende.

1X2 op til 70. minut, Asians og Over/Under op til 70. minut

Alle væddemål afgøres ud fra målscoren ved udgangen af det 70. minut (69:59). Hvis en kamp afbrydes før det 70. minut, annulleres væddemålene, undtagen O/U-væddemål, der allerede er blevet afgjort. Hvis en kamp afbrydes efter det 70. minut, vil alle væddemål være gældende.

Ingen væddemål ved uafgjort

Spil på hvilket hold der vinder. I tilfælde af uafgjort annulleres alle væddemål. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

Dobbelt chance

Et Dobbelt chance-marked gør det muligt for dig at dække to af de tre mulige udfald i en kamp med én indsats. Der er også et dobbelt chance-marked for 1. halvleg, som afgøres udelukkende ud fra resultatet af 1. halvleg.

Følgende valgmuligheder er til rådighed:

1 eller X – hvis resultatet er enten en hjemmesejr eller uafgjort, vinder væddemål på denne valgmulighed. X eller 2 – hvis resultatet er enten uafgjort eller en udesejr, vinder væddemål på denne valgmulighed. 1 eller 2 – hvis resultatet er en hjemmesejr eller en udesejr, vinder væddemål på denne valgmulighed.

Præcis score

Spil på den præcise score for kampen ved at vælge blandt givne resultater. Der er endnu en variation til rådighed for dette marked: Præcis score 1. halvleg – du skal forudsige score for 1. halvleg.

Multi-væddemål præcis score

Spil på den endelige score for kampen ved at vælge blandt givne valgmuligheder. Hver valgmulighed omfatter flere resultater. Du vinder, hvis kampen ender som et af de resultater, der angives i den valgmulighed, du har indgået væddemål på.

Ellers taber du. For eksempel:

Du har satset på linjen: 1:0, 2:0, 3:0. Hvis den endelige score er enten 1:0 eller 2:0 eller 3:0, vinder du. Ved ethvert andet resultat tabes dit væddemål.

Multi-mål Premier

Spil på, hvorvidt et specifikt antal mål scores indenfor de fulde 90 minutter af kampen. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålet, medmindre markedet allerede er afgjort.

Halvtid/fuldtid

Spil på resultatet af en kamp ved halvtid og ved slutningen af ordinær spilletid. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

Eksempel: Hvis du vælger 1/X, indgår du væddemål på, at hjemmeholdet fører efter første halvtid, og at kampen ender med uafgjort. Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrencer tæller ikke med.

Halvtid/fuldtid Premier

Spil på resultatet af en kamp ved pausen og efter ordinær spilletid. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålet, medmindre markedet allerede er afgjort.

Eksempel: Hvis du vælger udfaldet ”12 / X”, spiller du på, at enten hjemmeholdet eller udeholdet fører efter første halvleg, og at kampen ender uafgjort. Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence tæller ikke med.p>

Begge hold scorer

Spil på at begge hold scorer mindst ét mål i kampen. Selvmål tæller for det hold, der tildeles målet. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene, medmindre udfaldet af disse væddemål allerede er blevet afgjort.

"Ja" – betyder at begge hold vil score.

"Nej" – betyder at et af holdene ikke scorer.

Begge hold scorer i 1. halvleg

Forudsig om begge hold scorer mindst et mål i 1. halvleg. Selvmål tæller med til holdet, der krediteres målet. Hvis en kamp afbrydes, annulleres indsatserne, medmindre resultatet af disse væddemål allerede er bestemt.

Begge hold scorer i 2. halvleg

Forudsig om begge hold scorer mindst et mål i 2. halvleg. Selvmål tæller med til holdet, der krediteres målet. Hvis en kamp opgives, annulleres indsatserne, medmindre resultatet af disse væddemål allerede er bestemt.

3-vejs Handicap

I et 3-vejs Handicap sættes linjen, så uafgjort også kan være et udfald, således at du får 3 mulige væddemål. Væddemålene afgøres ud fra slutresultatet. Der er også en anden valgmulighed for dette marked: 3-vejs Handicap for 1. halvleg, som afgøres udelukkende ud fra resultatet af 1. halvleg.

For eksempel:

Handicap (-2) – Du vinder, hvis dit hold vinder en kamp med en målscore på tre eller flere. Uafgjort (-2) – Du vinder, hvis holdet med (-2) Handicap vinder med en målforskel på præcis 2. Handicap (+2) – Du vinder, hvis dit hold taber / opnår uafgjort / vinder med 1 mål.

Scorer først/Scorer sidst/2. Mål/3. Mål/4. Mål ...

Spil på hvilket hold der scorer det 1./2./3./4./sidste mål i kampen. Selvmål tæller for det hold, der tildeles målet. Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål, medmindre udfaldet af et væddemål allerede er blevet afgjort.

Sejrsmargin

Spil på holdet, der vinder kampen, samt sejrsmargin. For eksempel i en kamp mellem Hold A og Hold B:

Væddemål på, at Hold A vinder med 2 mål eller derover, vinder hvis resultatet er 2:0, 3:0, 3:1, 4:0, 4:1, 4:2 osv.

Væddemål på, at Hold A vinder med 1 mål, vinder hvis resultatet er 1:0, 2:1, 3:2 osv.

Væddemål på Uafgjort vinder ved alle uafgjorte resultat med undtagelse af 0:0, dvs. 1:1, 2:2, 3:3 osv.

Væddemål på Uafgjort uden score vinder kun, hvis resultatet er 0:0.

Væddemål på, at Hold B vinder med 2 mål eller derover, vinder hvis resultatet er 0:2, 0:3, 1:3, 0:4, 1:4, 2:4 osv.

Væddemål på, at Hold B vinder med 1 mål, vinder hvis resultatet er 0:1, 1:2, 2:3 osv.

Ulige/Lige

Spil på at det samlede antal mål for begge hold bliver et ulige eller lige tal. Hvis der ikke scores mål, betragtes resultatet som Lige. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene, uanset et udfald allerede er blevet afgjort. Der er flere variationer af dette marked:

Ulige/Lige – væddemål på dette afgøres ud fra score efter fuld tid

1. halvleg Ulige/Lige – væddemål på dette afgøres udelukkende ud fra 1. halvlegs resultat

2. halvleg Ulige/Lige – væddemål på dette afgøres udelukkende ud fra 2. halvlegs resultat

Hold ulige/lige

Spil på at det samlede antal mål for et bestemt hold bliver et ulige eller lige tal. Hvis dette hold har 0 mål, betragtes resultatet som Lige. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene, uanset et udfald allerede er blevet afgjort. Der er flere variationer af dette marked:

Hold Ulige/Lige – væddemål afgøres ud fra målene scoret af det navngivne hold efter fuld tid

1. halvleg Hold Ulige/Lige – væddemål afgøres ud fra målene scoret af det navngivne hold efter 1. halvleg

2. halvleg Hold Ulige/Lige – væddemål afgøres ud fra målene scoret af det navngivne hold efter 2. halvleg

Målscorer

Spil på at en spiller der scorer det første/sidste/ethvert mål i kampen. Vi gør alt for at tilbyde væddemål for alle mulige deltagere. Spillere, der ikke oprindeligt blev listet, tæller dog som vindere, hvis de scorer det første / sidste mål. Selvmål ignoreres i forbindelse med afgørelsen. Hvis der scores selvmål, tages det forrige eller næste mål (hvis sådanne findes) i betragtning. Hvis der kun scores selvmål i kampen, betragtes det som Ingen målscorer ved afgørelsen.

Væddemål på spillere, der ikke deltager i kampen, annulleres. For Første målscorer vil væddemål på spillere, som indskiftes efter at første mål allerede er blevet scoret, også blive annulleret.

Hvis en kamp afbrydes, efter at første mål allerede er blevet scoret, vil alle vindende væddemål på Første målscorer og på Enhver målscorer (spil på spillere, der allerede har scoret) være gældende, og alle andre væddemål på Målscorer-markedet vil blive annulleret. Tabende væddemål på første målscorer vil blive afgjort som tabt.

Hvis en kamp afbrydes, før det første mål er scoret, annulleres alle væddemål.

Målscorer Premier

Følgende væddemål er tilgængelige:

Første eller Sidste målscorer – spil på at en bestemt spiller scorer enten første eller sidste mål i kampen

2 eller flere – spil på at en bestemt spiller scorer 2 eller flere mål i kampen

3 eller flere – spil på at en bestemt spiller scorer 3 eller flere mål i kampen

Selvmål ignoreres i forbindelse med afgørelsen. Hvis der scores selvmål, tages det forrige eller næste mål (hvis sådanne findes) i betragtning. Væddemål på spillere, der ikke deltager i kampen, annulleres.

Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemål på dette marked, med undtagelse af eventuelle væddemål, hvis udfald allerede er blevet afgjort.

Målscorer hold

Spil på hvilken spiller på et bestemt hold der scorer flest mål i en liga/turnering.

Både mål scoret under ordinær og forlænget spilletid tæller. Mål i straffesparkskonkurrence tælles ikke med. Hvis to eller flere spillere scorer det samme antal mål, gælder regler for dødt løb, se under; spilleregler -> betting regler.. Hvis det navngivne hold ikke scorer mål, annulleres alle væddemål.

Top-målscorer

Spillere, som er udtaget til at spille for deres hold, betragtes som gyldige væddemål, uanset om de udgår eller skades under turneringen. Hvis en spiller skifter til en anden klub i samme liga, tælles scorede mål forud for skiftet. Hvis en spiller skifter til en klub i en anden liga, kan mål scoret før skiftet ikke føres videre til spillernes nye liga. Alle væddemål vil være i gældende i ethvert af de ovennævnte scenarier, medmindre andet udtrykkeligt er anført:

Selvmål ignoreres.

Kun scorede liga-mål tælles med.

Mål scoret i playoff-kampe tæller ikke med.

Hvis to eller flere spillere scorer det samme antal mål, gælder regler for dødt løb, se under; spilleregler -> betting regler.

Hvem scorer i 1. halvleg/2. halvleg/begge halvlege

Spil på at et hold der scorer mindst ét mål i 1. halvleg/2. halvleg/begge halvlege. I forbindelse med afgørelse tæller selvmål for det hold, der tildeles målet.

Hvis en begivenhed afbrydes, annulleres alle væddemål, medmindre udfaldet af det indgåede væddemål allerede er blevet afgjort.

Hold Clean Sheet

Der scores ikke mod holdet betyder, at et hold gennemfører kampen uden at afgive et mål. Selvmål er gyldige i forbindelse med afgørelsen. Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

For eksempel:

Clean sheet hold A "Ja" – for at væddemålet kan afgøres som en vinder, må hold A ikke afgive et mål (heller ikke som selvmål) under kampen. Hvis ikke, er væddemålet tabt.

Clean sheet hold A "Nej" – for at væddemålet kan afgøres som en vinder, skal hold A afgive et mål (et selvmål tæller også med) under kampen. Hvis ikke, er væddemålet tabt.

Head 2 Head

Hvis to eller flere spillere scorer det samme antal mål, gælder regler for dødt løb, se under; spilleregler -> betting regler.

Antal mål min.

Antal mål min. er summen af minutterne for alle mål, der scores under ordinær spilletid i kampen. Mål-tiderne registreres som det fulde minut i henhold til den officielle kilde. Ethvert mål scoret i tillægstid for 1. halvleg, registreres som det 45. minut. Ethvert mål scoret i tillægstid for 2. halvleg, registreres som det 90. minut. Så snart kampen starter, betragtes den som værende i det første minut. Hvis et mål for eksempel scores efter 24 minutter og 16 sekunder, afgøres det som scoret i det 25. minut.

Gevinst/tab bestemmes ved at sammenligne samlet antal mål min. med det foruddefinerede tal. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemål på dette marked.

OU & Mål Crazy/Mål Crazy/1. Halvleg Mål Crazy

Væddemål afgøres ud fra det samlede antal mål scoret af begge hold i kampen – Mål Crazy, eller for the 1. halvleg: 1. Halvleg Mål Crazy. Hvis en begivenhed afbrydes under 1. halvleg, annulleres alle væddemål på dette marked. Hvis en begivenhed afbrydes, efter at 1. halvleg er afsluttet, vil væddemål på 1. Halvleg Mål Crazy være gældende, og væddemål på Mål Crazy annulleres. Eksempel:

Hvis du vælger 2-3, vinder du, hvis der scores 2 eller 3 mål i kampen/1. halvleg. Ellers taber du væddemålet. Hvis du vælger 3+, vinder du, hvis der scores 3 eller fleres mål i kampen/1. halvleg. Ellers taber du væddemålet.

Halvleg med flest mål

Spil på i hvilken halvleg der scores flest mål. Væddemål annulleres, hvis kampen afbrydes.

Antal mål/Antal mål 1. Halvleg

Spil på det nøjagtige antal scorede mål af begge hold i kampen/1. halvleg. Hvis en begivenhed afbrydes under 1. halvleg, annulleres alle væddemål på dette marked. Hvis en begivenhed afbrydes, efter at 1. halvleg er afsluttet, vil væddemål på Antal mål 1. halvleg være gældende, og væddemål på Antal mål annulleres.

Antal mål (hold)/Antal mål (hold) 1. halvleg

Spil på det nøjagtige antal scorede mål af et navngivet hold i kampen/1. halvleg. Selvmål tæller for det hold, der tildeles målet. Hvis en begivenhed afbrydes, efter at 1. halvleg er afsluttet, vil væddemål på Antal mål (hold) 1. halvleg være gældende, og væddemål på Antal mål (hold) annulleres.

Første halvleg/Anden halvleg

Spil på resultatet af første og anden halvleg hver for sig. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

Eksempel: For at vinde et væddemål på "1/X" skal hjemmeholdet vinde første halvleg, og resultatet af anden halvleg skal være uafgjort. Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence tæller ikke med.

1X2 resten af kampen

Alle væddemål afgøres uden at tage hensyn til det aktuelle resultat, når væddemålet indgås – som hvis kampen startede igen fra score 0:0, efter at væddemålet blev indgået. Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål.

Eksempel: Aktuelt resultat er 1-0, og slutresultat er 1-1. Resultatet for væddemålets afgørelse er 0-1:

1 – Væddemål på hjemmehold tabes X – Væddemål på Uafgjort tabes 2 – Væddemål på udehold vindes.

Straffespark

Straffespark svarer til væddemål på Over/Under. Gevinst/tab bestemmes ud fra antallet af straffespark, som begge hold får. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene, medmindre udfaldet af et væddemål allerede er blevet afgjort.

Hvis der gives et straffespark, som ikke tages (dommeren ændrer sin afgørelse, kampen afbrydes, før straffesparket tages), ignoreres dette straffespark i forbindelse med afgørelsen.

Frispark

Frispark svarer til væddemål på Over/Under. Gevinst/tab bestemmes ud fra antallet af frispark, som begge hold får. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene, medmindre udfaldet af et væddemål allerede er blevet afgjort.

Hvis der gives et frispark, som ikke tages (dommeren ændrer sin afgørelse, kampen afbrydes, før frispark tages), ignoreres dette frispark i forbindelse med afgørelsen. Indirekte frispark som tildeles efter dommeren stopper spillet i forbindelse med en offside, tæller ikke med som frispark.

Vinder til nul

Spil på at et bestemt hold vinder kampen uden at afgive et mål.

Vinder mindst en halvleg

Spil på om et bestemt hold vinder mindst én halvleg i kampen – uanset om det er 1. eller 2. halvleg.

Selvmål

Spil på at der scores et selvmål i kampen.

Vinder efter bagud

Spil på at et bestemt hold kommer bagud med ét eller flere mål på et hvilket som helst tidspunkt i kampen, men i sidste ende vinder kampen.

Scorer/brænder straffespark

Spil på at et bestemt hold scorer eller brænder et straffespark under kampen. Straffespark, der annulleres af dommeren, ignoreres. Hvis der ikke tages nogen straffespark i kampen, vil væddemål blive afgjort som tabt.

Tillægstid i 1. halvleg/2. halvleg

Tillægstid svarer til væddemål på Over/Under. Gevinst/tab bestemmes ud fra den tillægstid, der annonceres officielt af dommeren, ikke ud fra den faktiske tid, der spilles. Hvis en begivenhed afbrydes under 1. halvleg, annulleres alle væddemål.

Hvis en kamp afbrydes i 2. halvleg, afgøres væddemål på Tillægstid i 1. halvleg, mens væddemål på Tillægstid i 2. halvleg annulleres.

For eksempel: Hvis dommeren viser 1 minuts tillægstid, og der spilles 2 minutter, afgøres væddemål ud fra 1 minuts tillægstid.

Periode for 1. mål

Spil på hvornår det 1. mål i kampen scores ud fra givne tidsperioder. Selvmål tæller med i afgørelsen.

Væddemålsperioder i slutningen af hver halvleg omfatter også eventuel tillægstid, der tilføjes af kampens official på grund af skader eller stop af kampen. Forlænget spilletid tæller ikke med.

Hvis en kamp afbrydes, efter at det første mål er scoret, vil alle væddemål være gældende. Hvis en kamp afbrydes, før det første mål scores, eller en kamp slutter, uden at der er scoret mål, annulleres alle væddemål. Så snart kampen starter, betragtes den som værende i det første minut. Hvis et mål for eksempel scores efter 24 minutter og 16 sekunder, afgøres det som scoret i det 25. minut.

Mål op til 30. min.

Spil på om der scores et mål inden kampens 30. minut (29:59). Hvis en kamp afbrydes før det 30. minut, annulleres væddemålene, medmindre der allerede er scoret et mål i kampen.

Mål scoret 1-15 min., 16-30 min., 31-halvleg, Start 2. halvleg-60 min., 61-75 min., 76-fuld tid

Spil på om der scores mål i de navngivne perioder. Hvis kampen afbrydes, vil væddemål på perioderne før tidspunktet for afbrydelsen stadig være gældende, mens alle væddemål på perioder efter dette tidspunkt annulleres. Væddemål på perioden, der indeholder det minut, hvor kampen blev stoppet, vil blive afgjort i tilfælde af, at der allerede er scoret et mål i den angivne periode. Ellers annulleres væddemålene.

Eksempel: Hvis en kamp afbrydes i det 38. minut:

Væddemål på minutter: 1 til 15 og 16 til 30 afgøres. Væddemål på minutter: start af anden halvleg-60, 61-75, 76-Fuld vil blive annulleret. Væddemål på minutter: 31-Halvleg afgøres, hvis der blev scoret et mål mellem 31. og 38. minut. Væddemål på minutter: 31-Halvleg annulleres, hvis der ikke blev scoret et mål mellem 31. og 38. minut

Begge hold scorer og over 2,5 mål

Ja = Begge hold scorer mindst 3 mål i kampen.

Nej = Enten scorer holdet ikke, eller begge hold scorer, men mindre end 3 mål i alt.

Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene, medmindre udfaldet af et væddemål allerede er blevet afgjort.

Kampvinder og begge hold scorer

Spil på vinderen af kampen, og om begge hold scorer/ikke scorer ud fra de givne valgmuligheder. Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål.

Første Scorecast

Dette er et væddemål på både Scorer først og kampens Præcise score. Begge skal være korrekte, for at væddemålet kan vinde. Selvmål tælles ikke med i Scorer først. Det næste mål, som scores og ikke er et selvmål, tæller med i afgørelsen.

Hvis der kun er selvmål i kampen, afgøres væddemålet ud fra markedsodds, vurderet af os alene, for Præcis score på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang. Hvis kampen ender 0-0, annulleres alle væddemål.

Hvis spilleren kommer på banen, efter at det første mål scores, eller slet ikke deltager i kampen, vil væddemål, der omfatter ham som første scorer, blive afgjort efter markedsodds, vurderet af os alene, for Præcis score på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang.

Hvis en kamp afbrydes, efter at det første mål er scoret, afgøres væddemål med Scorer først-odds for væddemålstypen Målscorer på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang.

1. halvleg første scorer og kampscorer

Dette er et væddemål på både Scorer først og den præcise score for kampens første halvleg. Begge skal være korrekte, for at væddemålet kan vinde. Selvmål tælles ikke med i Scorer først. Det næste mål, som scores og ikke er et selvmål, tæller med i afgørelsen.

Hvis der kun er selvmål i 1. halvleg, afgøres væddemålet ud fra markedsodds, vurderet af os alene, for Præcis score for 1. halvleg på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang. Hvis 1. halvleg ender 0:0, annulleres alle væddemål.

Hvis spilleren kommer på banen, efter at det første mål scores, eller slet ikke deltager i 1. halvleg, vil væddemål, der omfatter ham som første scorer, blive afgjort efter markedsodds, vurderet af os alene, for Præcis score for 1. halvleg på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang.

Hvis en kamp afbrydes i løbet af 1. halvleg, annulleres alle væddemål.

Målscorer og kampscorer

Dette er et væddemål om både Enhver målscorer samt kampens Præcise score. Begge skal være korrekte, for at væddemålet kan vinde. Selvmål tæller ikke med ved afgørelse af Enhver målscorer.

Hvis der kun er selvmål i kampen, afgøres væddemålet ud fra markedsodds, vurderet af os alene, for Præcis score på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang. Hvis kampen ender 0:0, annulleres alle væddemål.

Hvis spilleren slet ikke deltager i kampen, vil væddemål, der omfatter ham som Enhver målscorer, blive afgjort efter markedsodds, vurderet af os alene, for Præcis score på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang.

Hvis en kamp afbrydes, efter at et eller flere mål er scoret, afgøres væddemål, hvor der indgår spillere, som allerede har scoret, efter målscorer-væddemålstypen Enhver målscorer på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang. Alle andre væddemål annulleres.

Første målscorer og slutresultat

Dette er et væddemål på både Scorer først og kampens slutresultat (hjemmesejr, udesejr eller uafgjort). Begge skal være korrekte, for at væddemålet kan vindes. Selvmål tælles ikke med i Scorer først. Det næste mål, som scores og ikke er et selvmål, tæller med i afgørelsen.

Begge skal være korrekte, for at væddemålet kan vindes. Selvmål tælles ikke med i Scorer først. Det næste mål, som scores og ikke er et selvmål, tæller med i afgørelsen.

Hvis der kun er selvmål i kampen, afgøres væddemålet ud fra markedsodds, vurderet af os alene, for 1X2 på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang.

Hvis spilleren kommer på banen, efter at det første mål scores, eller slet ikke deltager i kampen, vil væddemål, der omfatter ham som første scorer, blive afgjort efter 1X2-markedsodds, vurderet af os alene, på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang.

Hvis en kamp afbrydes, efter at det første mål er scoret, afgøres væddemål med Scorer først-odds for væddemålstypen Målscorer på tidspunktet, hvor kampen fløjtes i gang.

Halvleg/fuldtid og over/under 2,5

Spil på kampresultatet ved halvleg og fuldtid, og om der scores mindst 3 mål i kampen. Eksempel: For at væddemålet "1/X og over 2,5" kan vindes, skal hjemmeholdet vinde første halvleg, slutresultatet skal være uafgjort, og der skal scores 3 eller flere mål i kampen. Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrencer tæller ikke med.

Matchvinder & O/U 1,5 / 2,5 / 3,5

Forudsig vinderen af kampen, og om der er over eller under 1,5 / 2,5 / 3,5 mål scoret i kampen fra de givne muligheder.

Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål.

Kampvinder og O/U 2,5/3,5

Spil på vinderen af kampen, og om der scores over eller under 2,5/3,5 mål i kampen ud fra de givne valgmuligheder.

Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål.

Kampvinder og O/U 1,5 1. halvleg

Spil på vinderen af kampen, og om der scores over eller under 1,5 mål i 1. halvleg ud fra de givne valgmuligheder.

Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål.

1X2 hjørnespark fuld tid/1. halvleg/2. halvleg

Spil på, hvilket hold der tager flest hjørnespark. Valgmulighederne er:

1 – Hjemmeholdet tager flest hjørnespark X – Begge hold tager lige mange hjørnespark 2 – Udeholdet tager flest hjørnespark

Hjørnespark 1X2 Fuld tid afgøres ud fra de hjørnespark, der tages under hele kampen.

Hjørnespark 1X2 1. halvleg afgøres ud fra de hjørnespark, der udelukkende tages i første halvleg.

Hjørnespark 1X2 2. halvleg afgøres ud fra de hjørnespark, der udelukkende tages i anden halvleg.

Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Asians Handicap og over/under hjørnespark FT/1. halvleg/2. halvleg

Dette marked svarer til væddemålet Handicap og Over/Under. Gevinst/tab for handicapdelen bestemmes ved at sammenligne antal hjørnespark, hvert hold tager, med anvendelse af det givne handicap. Gevinst/tab for Over/Under-delen bestemmes ud fra hjørnespark taget af begge hold. Push-regler er gældende, se herom nedenfor.

Asians og Over/Under hjørnespark FT afgøres ud fra de hjørnespark, der tages under hele kampen.

Asians og Over/Under hjørnespark 1. halvleg afgøres ud fra de hjørnespark, der udelukkende tages i første halvleg.

Asians og Over/Under hjørnespark 2. halvleg afgøres ud fra de hjørnespark, der udelukkende tages i anden halvleg.

Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Antal hjørnespark (hold)

Antal hjørnespark (hold) svarer til Over/Under-væddemål. Gevinst/tab bestemmes ud fra antallet af hjørnespark, som det valgte hold tager. Push-regler er gældende, se herom nedenfor. Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Antal hjørnespark 2-vejs

Spil på om det samlede antal hjørnespark taget i kampen (af begge hold) bliver under eller over et givet tal. Push-regler er gældende, se herom nedenfor.

Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Antal hjørnespark ulige/lige

Spil på om det samlede antal hjørnespark taget i kampen (af begge hold) sammenlagt giver et lige eller ulige tal. Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret.

Hjørnespark 3-vejs HC

I 3-vejs HC-væddemål sættes linjen, så uafgjort også kan være et udfald, således at du får 3 mulige væddemål. Væddemål afgøres ved at sammenligne hjørnespark taget af hvert hold med anvendelse af det foruddefinerede handicap.

For eksempel:

Handicap (-1) – Du vinder, hvis dit hold tager to eller flere hjørnespark mere end modstanderen. Uafgjort (-1) - Du vinder, hvis holdet med handicap (-1) tager nøjagtigt ét hjørnespark mere end sin modstander. Handicap (+1) – Du vinder, hvis dit hold tager flere eller lige så mange hjørnespark som sin modstander.

Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Hjørnespark 3-vejs O/U

Spil på at hjørnespark taget af begge hold under kampen bliver over, under eller præcis et givet tal.

Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Hjørnespark over/under, Hjørnespark 1. halvleg over/under, Hjørnespark 2. halvleg over/under

Spil på om det samlede antal hjørnespark taget i kampen (af begge hold) bliver under eller over et givet tal. Push-regler er gældende, se herom nedenfor.

Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Første/Sidste hjørnespark

Spil på hvilket hold der tager det første/sidste hjørnespark i kampen.

Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

>2. / 3. / 4. / ... hjørnespark

Spil på hvilket hold der tager et navngivet hjørnespark i kampen. Hvis dette bestemte hjørnespark ikke tages i kampen, annulleres væddemålene. Hvis kampen for eksempel afsluttes eller afbrydes med 8 hjørnespark taget, annulleres alle væddemål på hjørnespark efter det 8. (9., 10. osv.).

Først til X hjørnespark

Spil på hvilket hold der først når til X (det angivne nummer) hjørnespark i kampen. Dømte, men ikke tagne hjørnespark (der er hjørnespark, men før dette fløjter dommeren første halvleg eller kampen af) tæller ikke med ved afgørelsen. Hvis et hjørnespark skal tages igen af en eller anden grund, tælles det stadig som ét hjørnespark. Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Giver bolden op

Spil på hvilket hold der giver bolden op ved kampens start. Væddemål accepteret efter lodtrækningen annulleres. Alle væddemål er gældende, hvis bolden er givet op i kampen, ligegyldigt om kampen afbrydes på et senere tidspunkt.

VAR

VAR-gennemgang betyder, at dommeren skal stoppe spillet for at konsultere VAR. En VAR-gennemgang anses for at have fundet sted, når det bliver meddelt på stadionet (resultattavle / Tannoy-meddelelse). Mål anses for at have fundet sted på det faktiske tidspunkt for deres forekomst, og ikke på det tidspunkt, hvor målet blev bekræftet af VAR. Hvis et væddemål er afgjort, hvorefter resultatet ændres grundet en efterfølgende VAR-gennemgang, forbeholder Youbet sig ret til at omstøde resultatet på de berørte væddemål i henhold til VAR-resultatet.

Røde kort

Røde kort svarer til væddemål på Over/Under. Gevinst/tab bestemmes ud fra antallet af røde kort, som begge hold samlet får. Kort givet til ikke-spillere (managers, trænere osv.) eller udskiftningsspillere på bænken tæller ikke med i opgørelsen.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Antal kort i kamp

Dette marked svarer til væddemålet Over/Under. Gevinst/tab bestemmes ud fra antal point optjent for kort givet til begge hold. Et gult kort tæller med 1 point, mens et rødt kort tæller med 2 point. Det maksimale antal point, en spiller kan optjene i løbet af en kamp, er tre (hvis en spiller får to gule og et rødt kort, ignoreres point for det 2. gule kort). Kun kort som gives til spiller på banen tæller med. Kort givet til ikke-spillere (managers, trænere osv.) eller udskiftningsspillere på bænken tæller ikke med. Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Kort til spiller

Dette marked går ud på at målscorerspil. Gevinst/tab bestemmes ud fra om spilleren gives kort i kampen. Væddemål på spillere, der ikke deltager i kampen, annulleres.

Første/sidste kort

Spil på hvilket hold der får det første/sidste af ethvert kort (gult eller rødt) i kampen. Hvis spillere fra begge hold registreres for den samme hændelse, hvor det første eller sidste kort gives, annulleres væddemålene.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Udskiftningsspillere

Væddemål på udskiftningsspillere svarer til væddemålet Handicap og Over/Under. Gevinst/tab for handicapdelen bestemmes ved at sammenligne antal udskiftningsspillere, som hvert hold bruger, med anvendelse af det givne handicap. Gevinst/tab for Over/Under-delen bestemmes ud fra udskiftningsspillere brugt af begge hold.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Første/sidste udskiftning

Spil på hvilket hold der laver den første/sidste udskiftning i kampen. Hvis begge hold laver en udskiftning på samme tid, og denne er den første/sidste i kampen, annulleres væddemålene.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Offside

Offside svarer til væddemålet Handicap og Over/Under. Gevinst/tab for handicapdelen bestemmes ved at sammenligne antal offside, der dømmes mod hvert hold, med anvendelse af det givne handicap. Gevinst/tab for Over/Under-delen bestemmes ud fra antal offsides dømt mod begge hold.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Første / sidste offside

Spil på hvilket hold der dømmes offside først/sidst i kampen.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Forseelser

Forseelser svarer til væddemålet Handicap og Over/Under. Gevinst/tab for handicapdelen bestemmes ved at sammenligne antal forseelser, der dømmes for hvert hold, med anvendelse af det givne handicap. Gevinst/tab for Over/Under-delen bestemmes ud fra antal forseelser dømt for begge hold. Kun forseelser som bliver indkasseret, tælles med, med henblik på afgørelse. Dette inkluderer enhver handling fra en spiller, der anses for at blande sig i det aktive af spillet af dommeren, eksklusive offsides. Forseelser, der sker, når bolden er ude af spil, tæller ikke som en fejl. Straffespark er inkluderet i det samlede antal forseelser.

Kun forseelser vil tælle i forhold til det totale antal forseelser i løbet af spillet. Kort eller Offsides givet i forbindelse med spillet eller efter en forseelse tæller ikke med mod antallet af Over/Under eller Handicapdelen. Bemærk: Ved væddemål på Forseelser i Bundesligaen, offentliggør Bundesligaen både ”Fouls” (forseelser) og ”Fouls Overall” (forseelser i alt) i ligaens officielle statistik. Her er det ”Fouls” (forseelser) som væddemål vil blive afgjort ud fra.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Boldbesiddelse

Boldbesiddelse svarer til væddemålet Handicap. Gevinst/tab bestemmes ud fra boldbesiddelsen for begge hold og derefter ved at sammenligne boldbesiddelsen med handicappet, der blev givet før kampens start.

Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

Skud på mål

Skud på mål svarer til væddemålet Handicap og Over/Under. Gevinst/tab for handicapdelen bestemmes ved at sammenligne antal skud på mål for hvert hold, med anvendelse af det givne handicap. Gevinst/tab for Over/Under-delen bestemmes ud fra skud på mål for begge hold.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort

Antal indkast

Antal indkast svarer til væddemålet Handicap og Over/Under. Gevinst/tab for handicapdelen bestemmes ved at sammenligne antal indkast, hvert hold tager, med anvendelse af det givne handicap. Gevinst/tab for Over/Under-delen bestemmes ud fra indkast taget af begge hold.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er blevet afgjort.

1. / sidste indkast

Spil på hvilket hold der er først/sidst til at tage et indkast i kampen.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

1. / sidste frispark

Spil på hvilket hold der er først/sidst til at tage et frispark i kampen.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

1. / sidste målspark

Spil på hvilket hold der er først/sidst til at tage et målspark i kampen.

Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

Vinder

Spil på vinderen af den relevante konkurrence. Væddemål afgøres ud fra den endelige ligaplacering, efter playoffs (hvis sådanne spilles), medmindre andet er angivet.

Kvalificerer sig/sejr i turnering

Vinderen er holdet, der går videre til næste runde eller vinder pokalen. Hvis et hold skulle blive diskvalificeret fra turneringen forud for kampen, og der tildeles et wildcard, annulleres alle væddemål på kvalifikation/sejr i turnering.

Nedrykning/oprykning

Væddemål afgøres ud fra den endelige ligaplacering, efter playoffs (hvis sådanne spilles), medmindre andet er angivet. Hvis et hold fjernes fra ligaen, før sæsonen er startet, vil alle væddemål på dette marked blive annulleret, og en ny nedryknings-/oprykningsbog vil blive åbnet.

Gruppevinder / Kvalifikation / Prognose / Point

Væddemål afgøres ud fra endelig placering i gruppen.

Gruppevinder – Spil på det hold, der vinder gruppen.

Gruppekvalifikation – Spil på, om et hold kvalificerer sig til næste runde i turneringen uden playoffs.

Gruppeprognose – Spil på den præcise placering, som det angivne hold vil ende på.

Gruppepoint – Spil på, hvor mange point et hold optjener.

Eliminering

Spil på i hvilken fase af en turnering et bestemt hold bliver elimineret.

Spiller og spil præstationsmarkeder

Resulteringen vil være baseret på officielle konkurrenceregler og officielle konkurrencer. Spiller præstations forudsigelse, hvad der vil være spille-præstationen for en enkelt spiller fra hvert hold. Spilhandlinger forudsigelse, hvad der vil være spil-aktionen, der bestemmer resultatet af kampen.

Spillerspecials/Player Props

Alle kampmarkeder er baseret på resultatet i slutningen af den ordinære tid. Dette inkluderer tillagt- eller overtid, men inkluderer ikke forlænget spilletid, tid tildelt for en straffesparkskonkurrence eller et golden goal. Alle væddemål på en kamp, der er opgivet før afslutningen af den ordinære tid, vil være ugyldige bortset fra væddemål på de markeder, der er betinget af ubetinget bestemmelse.

Spiller udsagns markeder specifikt, væddemål på spillere, der ikke deltager i kampen, bliver ugyldige.

Resultering af de følgende markeder vil blive bestemt af indsamlet data eller i mangel af en officiel kilde, når der foreligger væsentlige modstridende beviser, vil væddemål blive afgjort på grundlag af vores egne statistikker.

Detaljerede definitioner af individuelle Spillerspecials/Player Props:


Man of the match

Forudsig, hvem der bliver annonceret som Man of the Match. Vinderen bestemmes på baggrund af det officielle resultat, der er annonceret af den officielle konkurrencearrangør (f.eks. UEFA for Champions League, FIFA for VM osv.).

Hvis der ikke er annonceret et officielt resultat af den officielle konkurrencearrangør, afgøres markedet på det resultat, der er annonceret af det største britiske tv-selskab. Hvis en kamp udsendes live på mere end en kanal, vil den største britiske tv-tv-station blive bestemt ud fra følgende rækkefølge:
1) BBC
2) ITV
3) Channel 4
4) Channel 5
5) Sky Sports


6) BT Sports
7) Enhver anden


Hvis der ikke er noget officielt resultat eller intet live britisk tv-selskab angiver en kampens spiller, annulleres alle indsatser.

Spillere, der kommer på banen som indskiftere (inklusive ekstra tid), tæller med ved afgørelsen af væddemålet. Spil på spillere, der ikke deltager i kampen, vil blive annulleret. Hvis mere end en spiller annonceres som kampens spiller, gælder reglerne for dødt løb. Se mere herom under spilleregler -> bettingregler.

Væddemål er tilgængelige efter anmodning for spillere, der ikke er angivet. Hvis en unoteret spiller annonceres som vinderen, vil alle væddemål stå, og spilleren tæller som vinderen.


Skud på mål (valgte spiller)

Ethvert forsætligt målforsøg, der kan resultere i:

 1. Bolden går i mål;
 2. Bolden ville være gået i mål, men blev stoppet af målmandens redning;
 3. Bolden ville være gået i mål, men blev stoppet af en forsvarer, som er den sidste mand. Skud, der rammer rammen af målet, tælles ikke som skud på målet, medmindre ovenstående kriterier er opfyldt. Skud blokeret af en anden spiller, som ikke er den sidste mand, tælles ikke som skud på målet.

Skud (valgte spiller)

Et skud er defineret som et forsætligt målforsøg, som kan resultere i:
a) Bolden går i mål.
b) Bolden ville være gået i mål, men blev reddet af målmanden eller stoppet af en modstående spiller, som er sidste mand.
c) Bolden er på vej mod mål og er blokeret af en forsvarer, hvor han / hun var den sidste, der betyder, at der er andre forsvarere eller en målmand bag blokeringen.
d) Bolden ville være gået over eller forbi målet, men blev stoppet af målmandens redning eller af en udestående spiller.
e) Bolden rammer rammen af målet.


Rammer træværket (valgte spiller)

Væddemål om, hvorvidt en bestemt spiller (er) lykkes at ramme overliggeren, stolpen eller en hvilken som helst anden del af rammen, der indrammer målet. Dette vil kun blive afgjort som opnået, hvis skuddet IKKE resulterer direkte i et mål, tildelt præcis, efter at bolden rammer en del af målrammen.

Kun direkte skud fra en spiller der rammer træværket uden berøring fra andre spillere eller målmanden, tæller til i forhold til afgørelsen af væddemålet.


Assist (valgte spiller)

Den sidste berøring (aflevering, eller anden berøring), der fører til at modtageren af bolden, scorer et mål uden afgørende berøring fra en modspiller. Selvmål eller straffe får ikke en assist tildelt.

Afleveringer (valgte spiller).

En forsætlig spillet bold fra en spiller til en anden. Indlæg, indkast eller målmandskast tæller ikke med som aflevering. Målspark, frispark, hjørnespark, opgiver-afleveringer og straffespark kan spilles som en aflevering.


Offsides (kamp/hold)

Tildelt til spilleren der anses for at være i en offside position, hvor et frispark er tildeles.


Tacklinger (hold/valgte spiller)

En tackling er defineret ved at en spiller erobrer bolden i en duel på jorden, hvor han tager bolden væk fra den mand, der er i boldbesiddelse. Den tacklede spiller skal tydeligt være i besiddelse af bolden, før tacklingen laves.

Transfer Specials

Væddemål på om en spiller underskriver med en klub før en given dato. Klubben for den underskrivende spiller inkluderer udlånsaftaler i forbindelse med væddemålets afgørelse. Det er uden betydning, om spilleren kaldes tilbage til sin oprindelige klub eller sælges til en anden på et senere tidspunkt. Det eneste, der er af betydning, er hvor spilleren spiller på den nævnte dato.


Næste permanente manager.

Væddemål afgøres ud fra den næste permanente manager, som klubben annoncerer. Midlertidige managere tæller ikke i dette marked, medmindre de leder holdet i mindst 10 på hinanden følgende konkurrencekampe. Hvis de gør det, regnes de som vindere i væddemålsammenhæng.

Væddemål på VAR (Video Assistant Referee)

Der kommer en VAR-kendelse i kampen?
Væddemålet afgøres som enten JA eller NEJ. Væddemålet afgøres som JA, hvis dommeren bevæger sig ud på sidelinjen og gennemser hændelsen på TV. Det har ingen betydning om dommeren bekræfter eller ændrer sin første dom.


Der gives straffespark efter VAR-gennemsyn?
Væddemålet afgøres som enten JA eller NEJ. Væddemålet afgøres som JA, hvis dommeren bevæger sig ud på sidelinjen og gennemser hændelsen på TV. Det har ingen betydning om dommeren bekræfter eller ændrer sin første dom.


Der underkendes et mål efter VAR-gennemsyn?
Væddemålet afgøres som enten JA eller NEJ. Væddemålet afgøres som JA, hvis dommeren bevæger sig ud på sidelinjen og gennemser hændelsen på TV. Det har ingen betydning om dommeren bekræfter eller ændrer sin første dom.


Mytiske kampe

Mytiske kampe er normale head-to-head dueller mellem to hold, som ikke spiller mod hinanden i en rigtig kamp, men mod forskellige modstandere i to forskellige kampe med det udfald, at begge kampe slået sammen producerer et resultat af et mytisk væddemål.

Mytiske kampe vil hovedsageligt bruge 1X2, HC & U/O markeder fra forskellige begivenheder og lave kombinerede primære 1X2, HC & U/O markeder.

Væddemål på mytiske kampe involverer den virtuelle parring af hvilke som helst to hold. Resultater i mytiske kampe afgøres ud fra det samlede antal mål scoret af de to parrede hold i de respektive kampe. Det vindende hold er det hold med flest scorede mål.

Ude/hjemmebane fordel benyttes ikke i mytiske kampe.

Hvis nogen af de parrede holds kampe er udskudt, omlagt eller aflyst, vil alle væddemål på mytiske kampe, hvor holdene er involveret, blive annulleret.

Basketball


Generelt

Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert starttidspunkt på vores hjemmeside.

Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

Alle væddemål på en kamp inkluderer overtid, medmindre andet er angivet.

I 2-vejsmarkeder gælder push-regler, se herom nedenfor, medmindre andet er angivet. Indskud på enkelte væddemål tilbagebetales, og i kombinationsspil behandles valget som non-runner, se herom nedenfor.

For 3-vejs- og Doublechance-markeder vil enhver overtid spillet være ekskluderet og tæller ikke med ved afgørelsen.

I 48 minutters kampe skal der spilles mindst 43 minutter, og i 40 minutters kampe skal der spilles mindst 35 minutter, for at fuldtidsvæddemål kan være gældende.

Hvis en kamp afbrydes, efter at minimumtiden er blevet spillet, og den ikke genoptages samme dag, vil scoren på afbrydelsestidspunktet bestemme væddemålets resultater, uanset om kampen spilles færdig på en senere dato.

Champions League – hvis en kamp ender uafgjort og der ikke bliver spillet overtid, vil væddemål på kampvinder og Ordinær tid kampvinder blive afgjort som

Hvis en kamp ikke ender uafgjort, men bliver afgjort i overtid for at finde det vindende hold, så vil markeder blive afgjort i overensstemmelse med resultatet ved slutningen af ordinær spilletid.

3x3, Streetball, Big3

Afgørelse af væddemål på 3x3, Streetball og Big3 versioner af denne sport, vil være baseret på de officielle turneringsregler. Hvis en kamp starter, men ikke bliver færdigspillet, vil alle væddemål bliver annulleret, medmindre væddemål allerede er afgjort.

Moneyline

Spil på hvilket hold der vinder.

1. halvleg 3-vejs Money Line

I et 3-vejs Moneyline er linjen indstillet, så der også kan være et uafgjort udfald, hvilket giver dig 3 mulige væddemål. 1. halvleg 3-vejs Handicap, som kun afgøres i henhold til resultatet af 1. halvleg.

1./2./3. quarter 3-vejs Money Line

I et 3-vejs Moneyline er linjen indstillet, så der også kan være et uafgjort udfald, hvilket giver dig 3 mulige væddemål. 1./2./3. quarter 3-vejs Handicap, som kun afgøres i henhold til resultatet af 1./2./3. quarter.

Spread betting

Spil på hvilket hold der vinder med anvendelse af det givne spread på scoren.

Over/Under

Spil på, om point scoret af begge hold kommer over eller under et givet tal.

1. halvleg

Alle 1. halvlegs-markeder (Kampvinder, Spread, Over/Under, Samlet point for hold, samlet ulige/lige Samlet hold ulige/lige) afgøres udelukkende ud fra resultatet af første halvleg. Hvis kampen afbrydes før første halvleg, annulleres alle 1.halvlegs-væddemål.

Alternativ 1. Halvleg

Forudsig hvilket hold der vinder, med det angivne alternative spread for 1. halvleg.

2. halvleg

Alle 2. halvlegs-markeder (Kampvinder, Spread, Over/Under, Samlet point for hold, samlet ulige/lige Samlet hold ulige/lige) afgøres udelukkende ud fra resultatet af anden halvleg inklusive eventuelt spillet overtid. Hvis kampen afbrydes, annulleres væddemålene. Der gøres dog en undtagelse, hvis der er 5 eller færre minutters planlagt spilletid tilbage. I så tilfælde afgøres væddemålet ud fra resultatet på tidspunktet for afbrydelsen.

Alternativ 2. halvleg

Forudsig hvilket hold der vinder med det angivne alternative spread for 2. halvleg, inkl. overtid, hvis den spilles.

1. / 2. / 3. / 4. periode

Alle 1. periodemarkeder (Kampvinder, Spread, Over/Under, Samlet point for hold, samlet ulige/lige Samlet hold ulige/lige, Sejrsmargin) afgøres udelukkende ud fra resultatet af den relevante periode. I resultatet af 4. periode indgår overtid, hvis en sådan spilles. Perioder skal være spillet færdig for at væddemål på dem kan afgøres. Hvis kampen afbrydes under den planlagte spilletid, annulleres væddemål på den aktuelle og de følgende perioder. Eksempel:

Hvis kampen afbrydes i 2. periode, afgøres væddemål på 1. periode, mens resten (2./3./4. periode) annulleres.

Hvis kampen blev afbrudt i 4. periode (selvom der er mindre end 5 minutter af den planlagte spilletid tilbage), annulleres væddemål på denne. Væddemål på 1./2./3. periode afgøres.

Hvis kampen afbrydes i overtid, afgøres alle periodevæddemål. Væddemål på 4. periode afgøres ud fra resultatet af 4. periode, hvortil lægges eventuelle point scoret i overtid frem til afbrydelsen.

Alternativ 1. / 2. / 3. / 4. periode

Forudsig hvilket hold der vinder, med det angivne alternative spread for 1./2./3. periode. Forudsig hvilket hold der vinder, med det angivne alternative spread for 4. periode, inklusiv overtid.

1./2./3. periode double chance

Forudsig resultatet af 1./2. /3. periode, der dækker to af de tre mulige resultater.

Samlet antal holdpoint

Spil på at et bestemt hold scorer mere eller mindre end et givet antal point.

2./3./4. periode total holdpoint

Forudsig, hvis et bestemt hold scorer mere eller mindre point i 2./3./4. periode end et givet tal.

Samlet antal ulige/lige

Spil på at summen af antal point scoret af begge hold bliver et ulige eller lige tal.

2. halvleg ulige/lige

Forudsig om det samlede antal point scoret af begge hold i 2. halvleg vil være et ulige eller lige tal – inklusiv overtid, hvis denne spilles.

2. halvleg hold ulige/lige

Forudsig om det samlede antal point scoret af et bestemt hold i 2. halvleg vil være et ulige eller lige tal.

2./3./4. periode ulige/lige

Forudsig om antal point scoret af begge hold i 2./3./4. periode vil være et ulige eller lige tal.

Total hold ulige/lige

Spil på point scoret af et bestemt hold bliver et ulige eller et lige antal.

Vindermargin/Sejrsmargin

Spil på vinderholdet og præcis hvor mange point dette hold vinder ved at vælge blandt de givne valgmuligheder.

Vindermargin 2./3./4. periode (Vinder med 3+)

Forudsig sejrsmargin for 2./3. periode.

Forudsig sejrsmargin for 4. periode, inklusiv overtid

Vindermargin 7-vejs/12-vejs (Ethvert hold)

Forudsig det vindende hold og nøjagtigt hvor mange point dette hold vinder med, ved at vælge mellem givne muligheder, inklusiv overtid.

Overtid

Spil på om kampen går i overtid. Hvis kampen afbrydes, annulleres væddemålene, medmindre overtid allerede er startet. Hvis der spilles overtid, og resultatet af ordinær spilletid ikke var uafgjort, annulleres alle væddemål.

Halvtid/fuldtid

Spil på resultatet af kampen ved halvleg og ved slutningen af kampen, inklusive overtid, hvis denne spilles. Hvis en kamp afbrydes eller af en eller anden grund ender med uafgjort, og der ikke spilles overtid, annulleres væddemålene.

Højeste scorende halvleg/periode

Spil på i hvilken halvleg/periode, der scores flest point. Denne væddemålstype inkluderer overtid, hvis denne spilles. Regler for dødt løb er gældende, se herom; spilleregler -> bettingregler. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

Holdet med den højest scorende periode

Forudsig i hvilken periode et bestemt hold vil score flest point. Denne væddemålstype er inklusiv eventuel overtid. Push regler gælder, se herom nedenfor. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

Først til 12/25/45 point

Spil på, hvilket hold der først når 12/25/45 point. Hvis kampen afbrydes, før et hold når det angivne antal point, annulleres væddemålene.

Specialmarkeder

At kvalificere sig til Final Four

At nå top fire i slutspillet (semifinalerne). Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

At komme i Playoffs

At komme til Playoffs (slutspil). Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Holdets totale antal sejre i alt Over/Under i grundspillet (regular season)

Hvor mange sejre et hold får i grundspillet (regular season). Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. Hvis sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsperiode, gælder væddemål kun , hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som den oprindeligt skulle slutte i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Regular sæson MVP

Officiel pris for mest værdifulde spiller i grundspillet (regular season). Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemål gælder. Væddemål afgøres i henhold til oplysningerne fra den officielle turneringsafvikler. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsperiode, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som den oprindeligt skulle slutte i.

Månedens MVP

Officiel pris for månedens mest værdifulde spiller. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp i den specifikke måned, førr væddemål gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at måneden ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, er alle væddemål ugyldige.

Final Four MVP

Officiel pris for mest værdifulde spiller i Final Four. Spilleren skal spille i mindst én Final Four-kamp, før væddemål gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. Hvis Final Four ikke er afsluttet i den foruddefinerede tidsplan, er alle væddemål ugyldige.

Rundens MVP

Officiel pris for mest værdifulde spiller i en bestemt runde. Spilleren skal spille i den specifikke runde, før væddemål gældr. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at runden ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, annulleres væddemålet.

Bedste forsvarsspiller

Officiel pris for bedste forsvarsspiller gennem hele sæsonen. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemålgælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som den oprindeligt skulle slutte i.

Rising Star

Officiel pris for den bedste "Rising Star", sæsonens unge spiller. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemål gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som den oprindeligt skulle slutte i.

Årets træner

Officiel pris for årets bedste træner. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Final Four Topscorer

Hvilken spiller scorer flest point i Final Four. Spilleren skal spille i mindst én Final Four-kamp, før væddemål gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. Hvis Final Four ikke er afsluttet i den foruddefinerede tidsplan, annulleres væddemålet.

Finale Topscorer

Hvilken spiller scorer flest point i finalen. Spilleren skal spille i mindst én Final Four-kamp, før væddemål gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. Hvis finalerne ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, annulleres væddemålet.

Serie total antal kampe Over/Under

Hvor mange kampe, der spilles i serien. Væddemål er ugyldige, hvis det planlagte antal kampe ikke er afsluttet eller ændres. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

At afslutte højere i den normale sæson Head-2-Head

Hvilket hold slutter på en højere position i grundspillet. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Seriens korrekte score

Med hvilken nøjagtig score serien slutter . Væddemål er ugyldige, hvis det krævede antal kampe ikke er afsluttet eller ændres. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Seriens kamp handicap

Et hold til at dække et bestemt handicap. Væddemål er ugyldige, hvis det krævede antal kampe ikke er afsluttet eller ændres. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Land for den vindende klub

Hvilket land den vindende klub kommer fra. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Antal hold fra et land, der skal deltage i Final Four

Antal hold fra et bestemt land, der skal deltage i Final Four (semifinalerne). Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Antal hold fra et land, der skal til Playoff (slutspil)

Antal hold fra et bestemt land, der skal til slutspil. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Point scoret i grundspillet Over/Under

Hvor mange point et hold scorer i den normale sæson. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Point indkasseret i den grundspillet Over/Under

Hvor mange point et hold indkasserer i den normale sæson. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Kampe vundet i den grundspillet

Hvor mange kampe et hold vinder i grundspillet (nøjagtigt antal). Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Første træner til at forlade holdet

Hvem bliver den første træner, der forlader deres hold af en eller anden grund. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Samlet vinder - Dobbelt chance (inkl. Playoff)

Hvilke to hold kan vinde ligaen. Væddemål afgøres som vinder, hvis et af holdene vinder konkurrencen (inkl. Playoffs). Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Til at nå finalen

At komme til finalen. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Endelig matchup

Hvilke to hold spiller i finalen. Afgjort som vinder, hvis begge hold når til finalen. Væddemål afgøres i henhold til oplysningerne fra den officielle turneringsafvikler. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

At slutte på førstepladsen (grundspillet)

Hvilket hold slutter grundspillet på førstepladsen. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

At slutte på sidstepladsen (grundspillet)

Hvilket hold slutter grundspillet på sidstepladsen. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Et holds placering (grundspillet)

Hvilken placering et hold får i grundspillet. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende spil ikke påvirker resultatet.

At vinde serien

Hvilket hold vinder serien. Væddemål er ugyldige, hvis det krævede antal kampe ikke er afsluttet eller ændres. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Hvornår slutter serien

I hvor mange kampe bliver serien færdig. Væddemål er ugyldige, hvis det krævede antal kampe ikke er afsluttet eller ændres. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Serieleder efter X-kampe

Hvilket hold fører serien efter et nøjagtigt antal kampe. Væddemål er ugyldige, hvis det krævede antal kampe ikke er afsluttet eller ændres. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Kamp og serie double

Hvilket hold vinder en præcis kamp og serien efterfølgende. Væddemål er ugyldige, hvis det krævede antal kampe ikke er afsluttet eller ændres. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren.

Topscorer (inkl. play offs)

Hvilken spiller scorer flest point gennem hele sæsonen. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemålene gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Nationalitet for topscoreren

Fra hvilket land topscoreren er fra. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Spiller X grundspilspoint

Hvor mange point en spiller scorer i grundspillet. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp før væddemålet gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Spiller X grundspilsrebounds

Hvor mange rebounds en spiller vil opnå i grundspillet. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemålet gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Spiller X grundspilsassists

Hvor mange assists en spiller vil lave i grundspillet. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemålet gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Spiller X grundspilsblokeringer

Hvor mange blokeringer en spiller vil lave i grundspillet. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemålet gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Spiller X grundspilssteals

Hvor mange steals en spiller vil opnå i grundspillet. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemålet gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Top Rebounder (inkl. play offs)

Hvem bliver Top Rebounder gennem hele sæsonen. Spilleren skal spille i mindst én grundspilskamp, før væddemålent gælder. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, gælder væddemål kun, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt skulle slutte i.

Hold X til at vinde alle kampe i grundspillet

Hold til at vinde alle kampe i grundspillet. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Hold med flest udebane-sejre i grundspillet

Hold der vinder flest udekampe i grundspillet. Væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra turneringsafvikleren. I tilfælde af at sæsonen ikke afsluttes i den foruddefinerede tidsplan, vil væddemål kun være gældende, hvis sæsonen er afsluttet inden for det samme kalenderår, som det oprindeligt er planlagt slutningen i, eller de resterende kampe ikke påvirker resultatet.

Vinder

Væddemål afgøres ud fra den endelige ligaplacering, inklusive playoffs og i henhold til begivenhedens officielle hjemmeside.

Kvalificerer sig

Hvis et hold skulle blive diskvalificeret fra turneringen forud for kampen, og der tildeles et wildcard, annulleres alle kvalifikationsvæddemål.

Spillere

Der er flere markeder for navngivne spillere: point, rebounds, assists, steals osv.

Hvis spilleren ikke får spilletid i kampen, annulleres væddemål på spilleren. Eventuel statistik fra overtiden (hvis denne spilles) vil indgå i afgørelsen. Gevinst/tab bestemmes ved sammenligning af den navngivne spillers opnåede statistik med forudgående linjer for væddemål.

Afgørelser baseres på statistikken fra den officielle hjemmeside for turneringen, som kampen spilles i.

Teasere

Teasere/Super Teasere/Monster Teasere tillader justering af pointfordeling og kamptotaler på to eller flere hold.

Der købes et fast antal point på alle valgmuligheder i teaseren. Antal valgte hold og antal valgte point bestemmer udbetalingsoddsene:

  4-point teasere:
 • To hold = -110/1,9
 • Tre hold = +170/2,7
 • Fire hold = +290/3,9
 • Fem hold = +450/5,5
 • Seks hold = +650/7,5
 • 4,5-point teasere:
 • To hold = -120/1,83
 • Tre hold = +150/2,5
 • Fire hold = +240/3,4
 • Fem hold = +400/5
 • Seks hold = +550/6,5
 • 5-point teasere:
 • To hold = -130/1,76
 • Tre hold = +130/2,3
 • Fire hold = +190/2,9
 • Fem hold = +350/4,5
 • Seks hold = +450/5,5
 • 8-point teasere (Super)
 • Tre hold = -120/1,83 (push taber)
 • 10-point teasere (Monster)
 • Fire hold = -120/1,83 (push taber)

Alle valg skal opfyldes, for at væddemålet vinder.

Hvis et valg i teaseren er en push, se herom nedenfor, går teaseren ned på næste niveau, hvis der udbydes et lavere niveau for den pågældende teaser.

En push i en toholdsteaser uden tab vil blive vurderet som ”ingen action” og indsatsen returneres.

Når der indgås væddemål på super/monster/teaser, og der er et push-resultat, tabes teaseren.

Teaservæddemål tillades på pre-match-begivenheder og udvalgte ligaer, herunder:

 1. 1. Almindelige teasere for NBA, NCAAB eller andre ligaer, hvor teaservæddemål er tilladt: 4, 4½ og 5 point
 2. 2. SUPER TEASERE: 3-holds teaser – køb af 8 point, uafgjort taber, odds -120/1,83
 3. 3. MONSTER TEASER: 4-holds teaser – køb af 10 point, uafgjort taber, odds -120/1,83

Tennis


Generelt

Væddemål er gældende uanset om følgende indtræffer:

 • Ændring af tidsplanen og/eller dagen for kampen
 • Ændring af lokalitet
 • Skift fra indendørs til udendørs bane eller omvendt
 • Ændring af overfladen (enten før eller under en kamp)
 • En forsinkelse af starten på en kamp.
 • Udsættelse, så længe kampen genoptages og spilles færdig.
 • Alle vinderspil vil ikke blive påvirket af ændring af underlag eller spillested.
 • Alle turneringsresultater / -statistikker afgøres via turneringens officielle hjemmeside.

Vinder fuld tid inkl. live-betting

Hvis det fulde antal sæt i henhold til reglerne ikke er spillet færdig, annulleres alle væddemål.

Asian Handicap og O/U sæt fuld tid inklusive live betting

Henviser til sættene, der spilles i kampen. Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal sæt for begge spillere. Hvis det fulde antal sæt i henhold til reglerne ikke er spillet færdig, annulleres alle væddemål. En super tie-break betragtet som ét sæt for væddemål på O/U.

Pointvinder / 1. pointvinder

Spil på, hvilken spiller der vinder det angivne point. Det relevante point indgår i navnet på væddemålstypen, for eksempel: 1. sæt – 5. serveparti – 1. point vinder. Hvis et point af en eller anden grund ikke spilles – en dommer tildeler det som strafpoint, servepartiet eller kampen slutter før pointet spilles, en spiller trækker sig m.m. – annulleres væddemål på dette. Tie-break-point regnes ikke med i denne væddemålstype.

Partivinder

Spil på, hvilken spiller der vinder det angivne serveparti. Det nominerede serveparti indgår i navnet på væddemålstypen, for eksempel: 2. sæt – 7. serveparti – vinder. Hvis et serveparti ikke spilles færdig af en eller anden grund, annulleres væddemål på servepartiet. Tie-break-point regnes ikke med i denne væddemålstype.

Parti præcis score

Spil på vinderens og dennes modstanders point i det angivne serveparti ved at vælge blandt de givne valgmuligheder. Det nominerede serveparti indgår i navnet på væddemålstypen, for eksempel: 1. sæt – 8. serveparti – præcis score. Hvis et serveparti ikke spilles færdig af en eller anden grund, annulleres væddemål på servepartiet.

Parti til lige

Spil på at stillingen 40-40 forekommer på et tidspunkt i det angivne serveparti. Det nominerede serveparti indgår i navnet på væddemålstypen, for eksempel: 1. sæt – 4. serveparti – parti til lige. "Ja" betyder, at stillingen 40-40 forekommer i servepartiet. "Nej" betyder, at stillingen 40-40 ikke forekommer i servepartiet. Hvis et serveparti ikke spilles af en eller anden grund, eller det afbrydes, før det når stillingen 40-40, annulleres væddemålene på det. Så snart stillingen 40-40 forekommer, afgøres væddemål på dette serveparti, også hvis servepartiet afbrydes senere af en eller anden grund.

Parti samlet antal point

3-vejs væddemålstype, hvor man spiller på over, under eller det præcise antal point, der spilles i et angivet serveparti. Det angivne serveparti indgår i navnet på væddemålstypen, for eksempel: 1. sæt – 2. serveparti – samlet antal point. Hvis et serveparti ikke spilles af en eller anden grund, annulleres væddemål på servepartiet. Hvis et serveparti afbrydes på grund af skade, eller en spiller trækker sig, annulleres væddemålene på det, uanset om den pågældende afgørelse allerede er foretaget. Tie-break-point regnes ikke med i denne væddemålstype.

Først til et givent antal partier

Forudsig hvilken spillerne/holdene som først vil nå det angivne antal partier.

Stillingen i 1. sæt efter 6 partier

Forudsig scoren efter 6 spillede partier. Hvis sættet ikke er afsluttes, vil alle væddemål være ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

Partier inklusive live betting

Partier henviser til servepartierne, der spilles i kampen. Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal servepartier for begge spillere. Væddemål annulleres, hvis det fulde antal sæt i henhold til reglerne ikke bliver spillet færdig eller ændres. En tie-break betragtes som ét serveparti i forbindelse med servepartier. En super tie-break betragtes som ét serveparti i forbindelse med alle væddemål på servepartier.

Første/Anden/tredje/fjerde/femte sæt (Kampvinder/Handicap eller Over/Under) inklusive live-betting

Hvis begivenheden for sættet ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

Nøjagtig score (sætvæddemål) inklusive live betting

Spil på sæt-scoren ved kampens afslutning. Væddemål annulleres, hvis det fulde antal sæt i henhold til reglerne ikke bliver spillet færdig eller ændres.

Samlet antal partier inklusive live betting

Spil på det antal servepartier, en spiller når i en kamp. Væddemål annulleres, hvis det fulde antal sæt i henhold til reglerne ikke bliver spillet færdig eller ændres. En tie-break betragtes som ét serveparti i forbindelse med servepartier. En super tie-break betragtes som ét serveparti i forbindelse med alle væddemål på servepartier.

Et hvilket som helst sæt til at slutte til nul

Forudsig om der vil være et sæt der slutter til nul i kampen. Hvis kampen ikke afsluttes, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

Totale antal partier ulige/lige

Forudsig det samlede antal partier i en kamp - vil det være et lige antal eller et ulige tal. Hvis kampen ikke afsluttes, er alle spil ugyldige.

Spiller til at vinde fleste partier

En af de to spillere/hold skal vinde de fleste partier under kampen for at vinde dette marked. 1X2 marked som uafgjort valg betyder, at antallet af spil mellem de to spillere/hold skal være ens.
Hvis kampen ikke afsluttes, er alle spil ugyldige.

Total tie-break / tie-break i kampen inklusive live betting

Total tie-break svarer til Over/Under-væddemål. Gevinst/tab bestemmes ud fra antallet af tie-breaks i kampen. En super tie-break betragtes ikke som en tie-break i forbindelse med væddemål på Total tie-break. Hvis der var en tie-break i en uafsluttet begivenhed, vil væddemålene være gældende. Hvis der ikke var en tie-break i en uafsluttet begivenhed, annulleres væddemålene. En kamp tie-break eller Super Tie-break betragtes som et sæt og tæller ikke som tie-break.

Dobbelt resultat

Spil på, om en spiller vinder eller taber 1. sæt og derefter vinder eller taber kampen. Væddemål annulleres, hvis det fulde antal sæt i henhold til reglerne ikke bliver spillet færdig.

Antal serveesser

Antal serveesser svarer til Asians og Over/Under. Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal serveesser for begge spillere. Væddemål annulleres, hvis antallet af sæt i henhold til reglerne ikke bliver spillet færdig eller ændres. Hvis en kamp ikke gennemføres, fordi en spiller trækker sig eller diskvalificeres, annulleres alle væddemål.

Første servees

Spil på, hvilken spiller der server det første es i kampen. Alle væddemål placeret efter møntkastet vil blive annulleret.

Flest serveesser

Spil på den spiller, der laver flest serveesser i kampen. Hvis en spiller diskvalificeres eller trækker sig, annulleres væddemålet, medmindre markedet allerede er afgjort.

Vinder 1. point?

Spil på, hvilken spiller der vinder det første point. Alle væddemål indgået efter lodtrækningen annulleres.

Vinder 1. parti?

Spil på, hvilken spiller der vinder det første serveparti. Alle væddemål indgået efter lodtrækningen annulleres.

Vinder først 3 partier

Spil på, hvilken spiller der først vinder tre servepartier. Alle væddemål indgået efter lodtrækningen annulleres.

Første servebrud

Spil på, hvilken spiller der først bryder hele modstanderens serveparti. Alle væddemål annulleres, hvis der ikke brydes noget serveparti. Alle væddemål indgået efter lodtrækningen annulleres.

Dobbeltfejl

Henviser til de dobbeltfejl, der serves i kampen. Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal dobbeltfejl for begge spillere. Væddemål annulleres, hvis det fulde antal sæt i henhold til reglerne ikke bliver spillet færdig eller ændres.

Første dobbeltfejl

Spil på, hvilken spiller der server den første dobbeltfejl i kampen. Alle væddemål indgået efter lodtrækningen annulleres. Alle væddemål placeret efter møntkastet vil blive annulleret.

Fleste dobbeltfejl

Spil på den spiller, der laver flest dobbeltfejl i kampen. Hvis en spiller diskvalificeres eller trækker sig, annulleres væddemålet, medmindre markedet allerede er afgjort.

Hurtigste serv

Spil på, hvilken spiller der server den hurtigste server i kampen målt i km/t eller mph som angivet i væddemålstypens navn.

Outright

Spil på vinderen af turneringen. Hvis den valgte spiller ikke spiller et point, bliver alle væddemål på den spiller annulleret.

Vindende kontinent

Spil på hvilket kontinent, vinderen af turneringen kommer fra. Nationalitet, som vist på sportens forbund, vil blive lagt til grund for udfaldet.

Vinderens alder O/U

Spil på om vinderen af turneringen er over eller under den angivne alder. Hvis vinderens alder er det samme som linjen, vil antallet af dage efter spillerens fødselsdag blive talt med. 182 dage eller mindre vil blive afgjort som under, hvor 183 dage eller over vil blive afgjort som over.

Vinder uden X

Spil på vinderen af turneringen uden den angivne spiller. Hvis den angivne spiller vinder turneringen, vil 2. pladsen blive afgjort som vinder.

Førstegangsvinder

Spil på om vinderen af turneringen har vundet turneringen tidligere.

Antal serveesser O/U turnering

Spil på om antallet af serveesser i turneringen er over eller under den angivne linje.

Antal forsvarede servepartier O/U turnering

Spil på om antallet af forsvarede servepartier i turneringen er over eller under den angivne linje.

Antal dobbeltfejl O/U turnering

Spil på om antallet af dobbeltfejl i turneringen er over eller under den angivne linje.

Antal kampe til at gå til 5 sæt i turnering O/U

Spil på om antallet af 5 sæts-kampe er over eller under den angivne linje.

Antal partier i turnering O/U

Spil på om antallet af partier i turneringen er over eller under den angivne linje.

Antallet af seedede spillere, der går videre til runde X

Spil på om hvor mange af de spillere, som var seedede inden turneringsstart, der går videre til den angivne runde.

Europa mod resten af Verden

Spil på om vinderen af turneringen kommer fra Europa eller et land i resten af verden. Nationalitet, som vist på sportens forbund, lægges til grund for væddemålets afgørelse.

Højeste seedede nummer til at blive slået ud første runde

Spil på nummeret af den højeste seeding, der bliver slået ud første runde. For at undgå tvivl, er 1. seeding den højeste.

Spiller til at vinde flest kampe/rubbers

Spil på hvilken spiller, der vinder flest kampe eller rubbers i turneringen.

Hvilken X spiller kommer længst

Spil på hvilken af de angivne spillere, der kommer længst i turneringen. Dødt løb regler gælder, hvis begge spillere går ud i samme runde. Hvis en af de angivne spillere ikke spiller et point, vil alle væddemål på markedet blive annulleret.

Outright vinder kommer fra hvilken gruppe?

Spil på hvilken gruppe, vinderen af turneringen kommer fra.

Spiller X til at serve et servees i deres første serveparti

Spil på om den angivne spiller laver et servees i spillerens første serveparti.

Spiller X til at lave dobbeltfejl i deres første serveparti

Spil på om den angivne spiller laver en dobbeltfejl i spillerens første serveparti.

Vindende quarter/Vindende halvleg

Spil på hvilken quarter/halvleg turneringens vinder kommer fra. Alle spillere, der deltager i turneringen, opdeles i 4 grupper (quarters) med en af de 4 højest seedede spillere i hver quarter.

Vindende quarter: vælg hvilken quarter den vindende spiller kommer fra (f.eks. 1., 2., 3., 4.). Vindende halvleg: vælg hvilken halvleg den vindende spiller kommer fra (f.eks. top eller bund).

Vinder en Quarter

Spil på vinderen af quarteren. Den angivne spiller skal starte i turneringen ellers annulleres væddemålet.

Finalister / Når finalen

Spil på hvilke spillere der når finalen i turneringen. Begge de angivne spillere skal starte i turneringen ellers annulleres væddemålet.

Head To Head

Spil på hvilken spiller der når den højeste runde i (eller vinder) turneringen. I tilfælde af non-runner, se herom nedenfor annulleres alle væddemål. Push-regler er gældende, se herom nedenfor. Begge de angivne spillere skal starte i turneringen ellers annulleres væddemålet.

Eliminering

Spilleren skal starte den første kamp i turneringen, for at væddemålene kan være gyldige.

Match doubler

Kombiner resultat med enten de fleste serveesser, færrest serveesser, flest dobbeltfejl, færrest dobbeltfejl. Der spilles på, hvilken spiller der vinder de to navngivne markeder.

 • Lige antal esser eller lige antal dobbeltfejl betragtes som et tabende bet.
 • I tilfælde af diskvalifikation eller at en spiller trækker sig annulleres alle væddemål, medmindre markedet allerede er afgjort.
 • Match Tribler

  Kombiner resultat med de fleste/færreste serveesser og flest/færreste dobbeltfejl. Der spilles på, hvilken spiller der vinder de tre navngivne markeder.

 • Lige antal esser eller lige antal dobbeltfejl betragtes som et tabende bet
 • I tilfælde af diskvalifikation eller at en spiller trækker sig annulleres alle væddemål, medmindre markedet allerede er afgjort.
 • Totale breaks (brud af serv) i turneringen

  Et break er, når en spiller taber sit serveparti. Det samlede antal breaks i alle kampe i den angivne turnering.

  Totale Tie-breaks i turneringen

  Det samlede antal Tie-breaks i alle kampe i den angivne turnering.

  Højeste 1. servprocent

  Spil på den spiller, der har den højeste 1. serveprocent i løbet af kampen. Hvis 1. servprocenten ender uafgjort, er væddemålet tabt.

  Samlede antal brudte server i kampen

  Spil på hvor mange gange hver spiller taber deres serveparti i kampen. Spil annulleres, hvis det lovpligtige antal sæt ikke er afsluttet eller bliver ændret. Hvis en kamp ikke er afsluttet, fordi en spiller trækker sig eller diskvalificeres, annulleres alle indsatser.

  Tie-Break King

  Spil på, at kampen vil blive vundet i lige sæt med hvert sæt vundet 7-6. Der spilles på: En spiller til at vinde i lige sæt 2-0 eller 3-0 og at vinde hvert sæt 7-6.

 • Hvis et hvilket som helst afsluttet sæt ikke vindes 7-6, regnes væddemålet for tabt.
 • Hvis en spiller diskvalificeres eller trækker sig, annulleres alle væddemål, medmindre markedet allerede er afgjort.
 • 1. sæt - Fleste serveesser

  Spil på, hvilken spiller, der får flest serveesser i 1. sæt. Spil annulleres, hvis det lovpligtige antal sæt ikke er afsluttet eller ændret. Hvis en kamp ikke er afsluttet på grund af en spillers diskvalifikation eller spiller trækker sig, annulleres væddemålet. Hvis der ikke er breaks/server/serveesser/dobbeltfejl (hvis relevant), annulleres væddemålet.

  Kampvinder og samlede antal partier

  Kombineret kampresultat og samlede partier. Væddemål annulleres, hvis det lovpligtige antal sæt ikke er afsluttet eller ændret. Hvis en kamp ikke er afsluttet på grund af en spillers diskvalifikation eller spiller trækker sig, annulleres væddemålet.

  Spiller X til ikke at få break-points imod sig i kampen

  Væddemålet annulleres, hvis det lovpligtige antal sæt ikke er afsluttet eller ændret. Hvis en kamp ikke er afsluttet på grund af en spillers diskvalifikation eller spiller trækker sig, annulleres væddemål.

  Spiller X til ikke at tabe sin serv i kampen

  Tie-break tæller ikke i en serv. Spilleren må ikke være brudt på noget tidspunkt under kampen. Væddemål annulleres, hvis det lovpligtige antal sæt ikke er afsluttet eller ændret. Hvis en kamp ikke er afsluttet på grund af en spillers diskvalifikation eller spiller trækker sig, annulleres væddemål.

  Spiller X vinder point i hvert returspil i kampen

  Væddemål annulleres, hvis det lovpligtige antal sæt ikke er afsluttet eller ændret. Hvis en kamp ikke er afsluttet på grund af en spillers diskvalifikation eller spiller trækker sig, annulleres væddemål.

  Første spiller, der mister et serveparti

  Forudsig hvilken spiller, der først mister et serverparti. Tie-break tæller ikke som et serveparti. For at dette skal være en vinder, skal den angivne spiller miste et serveparti.

  Spiller X til at vinde 4 eller flere Grand Slams før 2024

  Spilleren skal vinde 4 Grand Slams inden den 31. december 2023.

  Spiller X til at vinde 2 eller flere Grand Slams før 2023

  Spilleren skal vinde 2 Grand Slams inden den 31. december 2022.

  Spiller X til at vinde 1 eller flere Grand Slam før 2022

  Spilleren skal vinde 1 Grand Slam inden den 31. december 2021.

  Første nye nummer 1

  Spil på, at om en ny given spiller bliver rangeret som nr. 1 i verden på ATP-ranglisten. Den pågældende spiller har aldrig opnået denne placering før. Hvis en spiller ikke er listet blandt de mulige kandidater på markedet, når den næste nye nr. 1 i verden annonceres på ATP-ranglisten, annulleres væddemålet.

  Vil en ny britisk spiller vinde en Grand Slam inden 2024?

  En ny britisk spiller skal vinde en Grand Slam inden den 31. december 2023.p>

  Vil Roger Federer vinde endnu en Grand Slam?

  Spil annulleres i 2025. Når Roger Federer trækker sig tilbage, vil væddemål på "Nej" regnes som tabt.

  1. sæt korrekt score grupper

  I tilfælde af diskvalifikation eller spiller trækker sig fra kampen, annulleres alle væddemål, medmindre markedet allerede er afgjort, f.eks. hvis et sæt opgives ved stillingen 4-4.

  Første serverparti - kampvinder/Første serverparti - første point

  Hvis en spiller trækker sig eller bliver diskvalificeret i løbet af spillerens første serveparti, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre det sidste sæt er påbegyndt, eller væddemålet allerede kan afgøres.

  Fast Markets Tennis

  I tilfælde af strafpoint, der gives af dommeren, vil alle væddemål på den pågældende kamp gælde.

  I tilfælde af et strafparti vil alle væddemål på den pågældende kamp være ugyldige, dogmed undtagelse af ethvert marked, hvor væddemålet allerede er afgjort.

  Amerikansk fodbold


  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed.

  Afbrudte eller udsatte kampe annulleres, medmindre de omarrangeres og spilles på samme dato (lokal tid), eller andet fremgår af reglerne. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert kamptidspunkt på vores hjemmeside. "Test-kampe" og "2/3/4-dags kampe" er udelukket fra ovenstående regler.

  Alle væddemål på kampen inkluderer scoring i overtid, medmindre andet er angivet.

  Kampe skal have mindst 55 minutters spilletid, for at væddemålene er gyldige. Hvis en kamp afbrydes før der er spillet 55 minutter, refunderes alle væddemål på kampens udfald, medmindre andet er angivet, bortset fra væddemål, som allerede er afgjort.

  I 2-vejsmarkeder gælder push-regler, se herom nedenfor, medmindre andet er angivet. Indskud på enkelte væddemål tilbagebetales, og i multiples/parlays behandles valget som non-runner, se herom nedenfor.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Statistik leveret af det officielle websted for den relevante turnering vil blive brugt til at afgøre indsatser. I mangel af et officielt websted, eller når der foreligger betydelig modstridende bevis, vil væddemål blive afgjort baseret på en officiel score-udbyder.

  Live-betting

  Live-betting-væddemål på kampe inkluderer overtid.

  Point tages i betragtning, uanset om de scores før eller efter, at væddemålet indgås.

  Teasere

  Teasere/Super Teasere/Monster Teasere tillader justering af pointfordeling og kamptotaler på to eller flere hold.

  Der købes et fast antal point på alle valgmuligheder i teaseren. Antal valgte hold og antal valgte point bestemmer udbetalingsoddsene:

  6-point teasere:

  To hold = -120/1,83

  Tre hold = +160/2,6

  Fire hold = +260/3,6

  Fem hold = +400/5,0

  Seks hold = +600/7,0


  6,5-point teasere:

  To hold = -130/1,76

  Tre hold = +150/2,5

  Fire hold = +230/3,3

  Fem hold = +350/4,5

  Seks hold = +500/6,0

  7-point teasere:

  To hold = -140/1,71

  Tre hold = +130/2,3

  Fire hold = +200/3,0

  Fem hold = +320/4,2

  Seks hold = +450/5,5


  10-point teasere (Super)

  Tre hold = -120/1,83 (push taber)


  13-point teasere (Monster)

  Fire hold = -140/1,71 (push taber)

  Alle valg skal opfyldes, for at væddemålet vinder.

  Hvis et valg i teaseren er en push, se herom nedenfor, går teaseren ned på næste niveau, hvis der udbydes et lavere niveau for den pågældende teaser.

  En push i en toholdsteaser uden tab vil blive vurderet som ”ingen action” og indsatsen returneres.

  Når der indgås væddemål på en super/monster-teaser, resulterer en push i et tabt væddemål.

  Teaservæddemål tillades på pre-match-begivenheder og for udvalgte ligaer, herunder:

  1. 1. Almindelige teasere for NFL og NCAAF: 6, 6½ og 7 point
  2. 2. SUPER TEASERE: 3-holds teaser – køb af 10 point, uafgjort taber, odds -120/1,83
  3. 3. MONSTER TEASER: 4-holds teaser – køb af 13 point, uafgjort taber, odds -140/1,71

  Pointkøb

  Pointkøb gør det muligt for dig at ændre pointspredning eller kamptotalen for en amerikansk fodboldkamp. Du kan flytte pointfordelingen for at få flere point, når du vædder på en underdog, og færre point, når du vædder på favoritten. Du kan flytte totalen for at få en højere total, når du vædder på under, eller en lavere total, hvis du vædder på over.

  Vinder

  Spil på vinderen af kampen. Væddemål inkluderer overtid, hvis denne spilles. Hvis en kamp ender uafgjort, annulleres 2-vejs væddemål på vinder.

  Sejre i den regulære sæson

  Alle planlagte kampe skal spilles for at væddemål er gældende.

  NFLs regulære sæson vindermarkeder inkluderer ikke slutspil eller andre post-sæson kampe (f.eks Play Offs eller Pro Bowl)

  NCAAF's regulær sæson sejre-markeder inkluderer ikke slutspil, konference mesterskab, bowl-spil eller andre post-sæsonspil.

  Spredning

  Spil på vinderen af kampen med anvendelse af den givne spredning (handicap).

  Over/Under/Samlet antal point

  Spil på om point scoret af begge hold kommer over eller under et givet tal.

  1. halvleg

  Væddemål afgøres udelukkende på grundlag af første halvleg.

  Væddemål annulleres, hvis kampen afbrydes før halvleg.

  Hvis en kamp afbrydes i løbet af anden halvleg, vil alle væddemål på første halvleg stadig være gyldige.

  2. halvleg

  Væddemål, der udelukkende afgøres på grundlag af anden halvlegs resultat, inkluderer overtid.

  1. / 2. / 3. quarter

  Væddemål afgøres udelukkende på baggrund af det angivne quarters resultat.

  Hvis kampen ikke gennemføres, er væddemål på quarters gyldige, hvis det pågældende quarter blev spillet færdig.

  4. quarter

  Væddemål afgøres udelukkende på baggrund af resultatet af 4. quarter (medmindre andet er angivet).

  Halvtid/fuldtid

  Spil på resultatet af en kamp ved halvleg og efter fuld tid.

  Eksempel: Hvis du vælger 1/2, indgår du væddemål på, at hjemmeholdet fører i første halvleg, og at udeholdet vinder kampen.

  Overtid indgår ikke i væddemål på halvleg/fuld tid.

  Hold med den højest scorende halvleg

  Forudsig holdet med den højest scorende halvleg. Uafgjort er en mulighed. Hvis kampen ikke afsluttes, annulleres alle væddemål.

  Ulige/Lige

  Et væddemål på, om det samlede antal point i en kamp bliver til et ulige eller lige tal.

  Resultatet af næste drive

  Alle næste drive-markeder starter med det første offensive snap af bolden. Ethvert drive, der afsluttes på grund af halvlegens eller kampens afslutning, og som ikke eksplicit resulterer i et af de anførte mulige spilbare valg, annulleres. Field goal-forsøg betragtes som vinder, hvis kickeren sparker bolden.Blokerede, scorede, missede eller returnerede field goals vil alle blive afgjort som field goal-forsøg. Punt betragtes som vinder, hvis kickeren sparker bolden. Alle punts, der returneres for en touchdown, afgøres som en punt . Muffed Punts vil blive afgjort som en Punt, og et nyt drive begynder med det næste snap af bolden. Turnover betragtes som vinder, hvis forsvaret får bolden i besiddelse. I tilfælde af interception eller fumble, og angrebet formår at genvinde bolden, vil markedet blive afgjort med Turnover som vinder, og et nyt drive begynder med det næste snap af bolden. Turnover on downs vil blive afgjort med Turnover som vinder.

  Resultat af drive (4-vejs

  Field goal-forsøg anses for vinder, hvis kickeren sparker bolden. Blokerede, scorede, missede eller returnerede field goals vil alle blive afgjort som field goal-forsøg. Punt betragtes som vinder, hvis kickeren sparker bolden. Alle punts, der returneres for en touchdown, afgøres som en Punt. Muffed Punts vil blive afgjort som en Punt, og et nyt drive begynder med det næste snap af bolden. Enhver anden turnover betragtes som 'Andet' inklusive interceptions, fumble, turnover on downs, afslutningen af halvlegen eller afslutningen af kampen.

  Resultat af næste drive - Hjemme/Ude-hold

  For at markedet kan afgøres som Field Goal forsøg eller punt, skal bolden blive sparket af sparkeren. Blokerede Field Goals eller punts vil blive afgjort som Field Goal forsøg eller punt. Ethvert spil, som resulterer i straf og fortsættelsen af et drive, vil blive anset som den officielle afslutning på et drive resultat. Ved drives, som er afsluttet ved slutningen af den nuværende halvleg eller kamp, vil markedet blive annulleret.

  Scorer først/Scorer sidst

  Første/Sidste hold scorer er et væddemål på, hvilket hold der scorer det første eller sidste point i en kamp.

  Hvis en begivenhed afbrydes, efter at et point er scoret, er alle væddemål på Første hold der scorer gældende, mens væddemål på Sidste hold der scorer annulleres.

  Hvis en begivenhed afbrydes, uden at der er scoret point, annulleres alle væddemål på Første/Sidste hold der scorer.

  Samlet antal holdpoint

  Samlet antal holdpoint svarer til Over/Under-væddemål.

  Gevinst/tab bestemmes af de samlede antal optjente point for et navngivet hold.

  Kvalificerer sig

  Hvis et hold skulle blive diskvalificeret fra turneringen forud for kampen, og der tildeles et wildcard, annulleres alle kvalifikationsvæddemål.

  Overtid

  Spil på om kampen går i overtid eller ej.

  Højest scorende halvleg/periode

  Væddemål på højeste scorende halvleg/periode inkluderer overtid.

  Push-regler er gældende, se herom nedenfor.

  Touchdowns

  Touchdowns svarer til væddemål på Over/Under.

  Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal touchdowns, som begge hold får.

  Touchdown-scorere

  Væddemål på spillere, der ikke deltager i kampen, annulleres.

  Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål, medmindre der allerede er scoret et touchdown. Derefter vil alle væddemål på Første touchdown-scorer være gældende, mens Sidste og Enhver touchdown-scorer annulleres.

  Sejrsmargin

  Spil på holdet, der vinder kampen, samt sejrsmargin. Overtid er inkluderet (hvis denne spilles).

  Først til 10 point

  Spil på hvilket hold der først når 10 point i kampen. Hvis kampen afbrydes eller slutter, inden et af holdene har scoret 10 point, annulleres væddemålene.

  Australian Rules


  Generelt

  Alle væddemål afgøres udelukkende på grundlag af officielle AFL-resultater.

  Alle væddemål på Australian Rules skal afgøres efter afslutning af normal spilletid, medmindre andet er angivet.

  I tilfælde af forlænget spilletid afgøres alle head to head-væddemål, inklusive forlænget spilletid.

  Hvis en kamp afbrydes før afslutning af normal spilletid, annulleres alle væddemål på kampen, undtagen væddemål, som allerede er afgjort.

  Hvis en kamp udsættes og planlægges at finde sted inden for 48 timer efter den oprindelige starttid, vil alle væddemål på kampen være gældende.

  Hvis en kamp ikke længere spiller på den annoncerede lokalitet, vil alle væddemål være gældende, medmindre lokaliteten ændres til modstanderens hjemmebane, i hvilket tilfælde alle væddemål annulleres.

  AFL væddemålsregler

  Alle væddemål afgøres på grundlag af det officielt erklærede resultat fra AFL. Dette inkluderer kampvindere og målsparksstatistik.

  Almindelige sæsonkampe og hovedfinalen inkluderer ikke overtid. I tilfælde af uafgjorte resultater, hvor der, efter vores vurdering, ikke er noget marked for uafgjort, annulleres væddemålene. For forsæsonkampe, såsom NAB cup og finaleserien (undtagen hovedfinalen), hvor der tilbydes overtid, afgøres væddemål på grundlag af resultatet efter ordinær spilletid. Forlænget spilletid inkluderes ikke.

  Ved bestemmelse af fremtidsmarkeder såsom Make the Grand Final/Minor Premiership/Premiership/Top 4/ Top 8 vil fratrækning af point, som foretages af AFL på grund af overtrædelse af reglerne, være gældende.

  Brownlow Medal-væddemål udbetales efter de officielle resultater som præsenteret på præmieuddelingsaftenen. Hvis to eller flere spillere har samme point, gælder reglen for dødt løb, se herom nedenfor.

  Coleman Medal-væddemål finder kun sted i den regulære sæson – NAB cup og andre præ-sæsonkampe er ikke gældende. Finaleserien er ikke gældende.

  I markeder for første målscorer annulleres væddemål på spillere, der ikke deltager i kampen. Hvis din spiller er en ikke benyttet udskiftningsspiller, eller spilleren går på banen efter at være udpeget til indskiftning efter scoring af et mål, annulleres væddemål på din spiller til at score det første mål.

  Et wire-to-wire-marked baseret på, at et valg fører kampen efter afslutningen af hver periode.

  Markeder for Tidspunkt for første mål baseres på det officielle AFL-ur.

  For alle fremtidsmarkeder, som bestemmes med en direkte vinder, gælder reglen for dødt løb, se herom nedenfor.

  Særligt om gameplay

  Scoring à point = Mål (scorer 6 point) + Behinds (scorer 1 point)

  I lighed med mange andre fodboldregler scores der point ved at score mål. I australsk fodbold er der to scoringstyper: et mål og et behind.

  Kampens måldommer afgør, om der er scoret mål eller behind.

  Kampens længde

  Kamplængden i australsk fodbold kan variere fra liga til liga, men er som regel omkring 15 til 25 minutter pr. periode. I AFL varer hver periode 20 minutter plus ekstra tid som kompensation for tid, hvor kampen har været stoppet, for eksempel hvis bolden er ude af banen, skader, mål (eller behinds) der sparkes, eller når en dommer afsætter vinklen for et frispark mod mål. Tiden styres af to officials uden for banen, kaldet "timekeepers", som lader en sirene lyde ved start og afslutning af hver periode. En typisk AFL-periode kan løbe fra 27 til 33 minutter, men kan vare endnu længere, for eksempel ved forsinkelser på grund af skader. AFL-pauser efter første og tredje periode er seks minutter med en 20 minutters pause ved halvleg. Hermed vil kamp med perioder på i gennemsnit 30 minutter vare cirka 2½ time.

  1. periode / 2. periode / 3. periode / 4. periode

  Væddemål afgøres udelukkende ud fra resultater for 1./2./3./4. periode.

  Hvis en kamp afbrydes, uanset tidspunktet, vil periodemarkederne, der allerede er blevet afgjort, være gældende.

  1. halvleg/2. halvleg

  Væddemål afgøres udelukkende på grundlag af første/anden halvlegs resultat.

  Væddemål annulleres, hvis kampen afbrydes før halvleg.

  Hvis en kamp afbrydes i løbet af anden halvleg, er alle væddemål på første halvleg stadig gyldige.

  Outright

  Som angivet i AFL-reglerne ovenfor erklæres væddemål gyldige til afgørelse som angivet på den officielle, endelige ligaplacering.

  Første / sidste scorer

  • Point – første/sidste der scorer enhver form for point – mål eller behind.
  • Mål – først/sidst til at score mål,
  • Behind – først/sidst til at score behind.

  Samlet antal point / mål / behind

  Spil på hvor mange point (kombination af mål og behind), mål eller behind (der tælles som separat scoring) – der bliver scoret i løbet af kampen.

  Sejrsmargin

  Spil på holdet, der vinder kampen, samt sejrsmargin.

  Først til (point / mål / behind)

  Spil på det hold, der først når det valgte antal point, mål eller behind, under kampen.

  Bandy


  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte tid, for at væddemålene kan have gyldighed. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert starttidspunkt på vores hjemmeside. Afbrudte eller udsatte kampe annulleres, medmindre de omarrangeres og spilles på samme dato (lokal tid), eller andet fremgår af reglerne. Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan.

  Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Hvis den planlagte spilletid ændres fra 2 halvlege x 45 minutter til 3 perioder x 30 minutter, betragtes væddemål på fuld tid som gyldige, og væddemål på halvleg annulleres.

  Alle markeder baseres på resultatet efter afslutning af ordinær spilletid – eksklusive overtid, hvis denne spilles, medmindre andet er angivet.

  Hvis et marked udbydes som 2-vejs, og slutter uafgjort, er push-regler gældende, se herom nedenfor.

  Outright

  Spil på vinderen af ligaen/turneringen. Væddemål afgøres ud fra slutplaceringerne, inklusive playoffs (hvis sådanne spilles), medmindre andet er angivet.

  1x2

  Spil på udfaldet af kampen. Der er 3 mulige resultater:

  1 – Hjemmeholdet vinder

  X – Uafgjort

  2 – Udeholdet vinder

  Spredning

  Spil på vinderen af kampen med anvendelse af det givne handicap (spredning).

  Over/Under

  Spil på, om det samlede antal mål scoret af begge hold vil være over eller under et givet tal.

  Specifikke markedsregler

  Alle præ-kampe væddemål er Eksklusiv Overtid, medmindre andet er angivet.

  2-vejs markeder – Push reglen gælder, medmindre andet er angivet.

  Antal mål Ulige/Lige – hvis der ikke scores, bliver alle væddemål afgjort som Lige.

  Vindermargin – Uafgjort inkluderet.

  Vindermargin 3-vejs – ”Ethvert andet resultat” inkluderet.

  Vindermargin 5-vejs (Ethvert hold) – Uafgjort inkluderet.

  Højest scorende halvleg – Forudsig den højest scorende halvleg. Ekskluderer overtid. Inkluderer uafgjort.

  Hold med højest scorende halvleg – Forudsig holdet med den højest scorende halvleg. Push reglen gælder.

  Halvleg / fuldtid – Forudsig vinderen ved slutningen af 1. halvleg og fuldtidsvinder.

  Først til X mål – ”Ingen” inkluderet.

  Afgørelse

  Alle afgørelser er baseret på de statistikker og resultater, som leveres af den officielle hjemmeside for ligaens forbund på kampdagen, medmindre andet er angivet.

  Baseball


  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed. Hvis en kamp ikke starter på den planlagte startdato, annulleres alle væddemål. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  Hvis en kamp afbrydes og afsluttes på en efterfølgende dag, annulleres alle væddemål (medmindre andet er angivet i disse regler).

  Det gælder dog ikke kampe, hvor der anvendes en mercy-regel: Resultatet på tidspunktet, hvor mercy-reglen anvendes, vil blive anvendt til afgørelsen. En mercy-regel kaldes på dansk også en "barmhjertighedsregel", hvilket er når en konkurrence slutter tidligere end sædvanligt sluttidspunkt mellem to konkurrenter, fordi en konkurrent har en meget stor og formodentlig uoverstigelig scoringsføring over den anden, som dermed spares for yderligere ydmygelse.

  Alle væddemål inkluderer ekstra innings, medmindre andet er angivet.

  Der skal være mindst 5 fulde innings i kampen, medmindre hjemmeholdet fører efter 4½ inning, for at væddemål på Kampvinder kan have gyldighed. Hvis en kamp afsluttes eller afbrydes, bestemmes vinderen ud fra score efter den sidste fulde inning, medmindre hjemmeholdet scorer til uafgjort eller tager føringen i den nederste halvdel af inningen, i hvilket tilfælde vinderen bestemmes ud fra score på det tidspunkt, hvor kampen afsluttes. Indskuddet refunderes, hvis kampen afbrydes ved uafgjort. Afbrudte kampe overføres ikke til den følgende dag.

  Kampen skal løbe over mindst 9 fulde innings (eller 8½ inning hvis hjemmeholdet fører), for at på væddemål Over/Under eller Run line er gældende, undtagen hvis et resultat allerede er blevet afgjort.

  3-vejs market er relateret til de første 9 innings. Afgørelse udelukker eventuelle yderligere spillede inning(s). Ekstra Inning-marked refererer til eventuelle inning(s), der spilles efter, at de fulde 9 innings sluttede uafgjort. Den højeste scoringsperiode afgøres med resultatet inklusive eventuel ekstra spillede inning(s).

  For kampe med 7 innings skal kampen løbe over mindst 7 fulde innings (eller 6½ inning hvis hjemmeholdet fører), for at på væddemål Over/Under eller Run line er gældende, med mindre andet er angivet.

  I 2-vejsmarkeder gælder push-regler, se herom nedenfor, medmindre andet er angivet. Indskud på enkelte væddemål tilbagebetales, og i kombinationsspil behandles valget som non-runner, se herom nedenfor.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil afgivne væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  I tilfælde af et suspenderet MLB Playoff-spil, eller College Baseball turnerings-spil, vil alle væddemål være gældende og vil blive afgjort efter kampens afslutning.

  Statistik leveret af det officielle websted for den relevante turnering vil blive brugt til at afgøreindsatser. I mangel af et officielt websted, eller når der foreligger betydelig modstridende bevis, vil væddemål blive afgjort baseret på en officiel score-udbyder.

  Live-betting

  Alle væddemål er gældende, uanset om pitching ændres. Ekstra innings tæller med.

  Action Bet

  Dette er et væddemål, hvor du vælger et hold uanset startende pitcher for holdet. Hvis en planlagt pitcher på et hold ændres efter du har placeret dit væddemål og før starten af kampen, er dit væddemål stadig gældende. Action-reglerne gælder kun for pre-live-spil, der er placeret på et hvilket som helst marked med [Action] i markedets navn.

  Væddemål på noterede pitchers

  Dette er et væddemål hvor du spiller, baseret på de startende pitchere for begge hold. Hvis en pitcher, som var planlagt at starte på et af holdene, ændres, efter du har placeret dit væddemål og før starten af kampen, betragtes din indsats som "ikke gældende" og refunderes. Reglerne for noterede pitchere gælder for væddemål placeret på alle andre markeder, som ikke er angivet ovenfor.

  Information om Cash Out:

 • Når kampen er i gang.
 • Når der er en ændring i startende pitcher efter du har placeret din indsats og før starten af kampen.
 • MLB Player Props Regler


  På et hvilken som helst Player Prop skal spilleren/spillerne starte, og enten kaste mindst ét pitch (hvis pitcher) eller have mindst én plate appearence (hvis positionsspillere) i den angivne kamp for at væddemålet er gældende.

  På ethvert batter-Player Prop skal den modstående angivne pitcher starte og kaste mindst ét pitch for at væddemålet er gældende.

  For at enhver Player Prop skal være gældende, skal spillet gå mindst 9 innings (8,5 innings, hvis hjemmeholdet er foran), medmindre resultatet er bestemt, og mindst 5 innings er spillet (4,5 innings, hvis hjemmeholdet er foran).

  For Props på totale antal baser krediteres en batter kun for samlede baser, hvis han rammer en enkelt (1 base), dobbelt (2 baser), tredobbelt (3 baser) eller home run (4 baser).

  Pitcher-Props “Samlet løb tilladt” inkluderer både earned- og unearned runs.

  Head to head Player Props til en specifik kamp vil være gældende, så længe disse spillere starter, og kampen bliver betragtet som officiel.

  MLB Grand Salami


  Forudsig det totale antal runs der scores i alle kampe, der er planlagt i MLB for den givne dag. Alle planlagte kampe skal spille mindst 9 innings (8,5 hvis hjemmeholdet fører) for indsatser på Grand Salami skal være gældende og alle kampe skal startes på deres planlagte dato. Hvis nogen af kampene udsættes, vil alle indsatser blive annulleret.


  Bemærk: For Grand Salami (Udeholdets Runs vs Hjemmeholdets Runs), vil hjemmebaneholdets Runs være de Runs der scores af holdet det slår i slutningen af inningen.

  MLB-indsatser

  Hvis den ene eller begge startpitchere ikke er præcis som angivet på tidspunktet for væddemålets indgåelse, vil væddemålet blive annulleret.

  Kampvinder

  Spil på hvilket hold, der vinder kampen.

  Sejre i den regulære sæson

  Holdet skal gennemføre mindst 160 almindelige sæsonkampe (inklusiv tie breakers) for at væddemålet er gældende, medmindre de resterende kampe i løbet af sæsonen ikke påvirker resultatet.

  MLB Sejre i den regulære sæson

  Holdet/Holdene, der er angivet på væddemålet, skal gennemføre mindst 98% af de planlagte regulære kampe i sæsonen (baseret på programmet fra sæsonens åbningsdag) for at væddemål er gældende, medmindre resterende kampe i sæsonen ikke ville påvirke resultatet. Sejre i Play-in-kampe tæller ikke med i den samlede antal sejre for sæsonen.

  Run-linje

  Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal runs for begge hold, som derefter sammenlignes med run-linjen, der var givet før kampens start.

  Run-linje -1,5

  Du vinder, hvis dit hold vinder kampen med en run-difference på to eller flere.

  Run-linje +1,5

  Du vinder, hvis dit hold vinder eller taber med en difference på præcis ét run.

  O/U / Totaler / 2-vejs udfald total linje

  Spil på det totale antal runs opnået i en kamp.

  Over 9,5

  Dit væddemål vinder, hvis der er flere end 9 runs i kampen, ellers er din indsats tabt.

  Under 9,5

  Dine væddemål vinder, hvis der er mindre end 10 runs i kampen, ellers er din indsats tabt.

  Under 9

  Dine væddemål vinder, hvis der er mindre end 9 runs i kampen. Hvis der er præcis 9 runs, returneres din indsats, ellers er den tabt.

  Over 9

  Dit væddemål vinder, hvis der er mere end 9 runs i kampen.

  Hvis der er præcis 9 runs, returneres din indsats, ellers er den tabt.

  Første 5 innings

  Alle væddemål vil blive afgjort efter scoren i slutningen af fem fulde innings.

  Spillet skal gå mindst 5 fulde innings for at væddemålene er gældende.

  Ulige/Lige

  Et væddemål på, om det samlede antal runs i en kamp bliver til et ulige eller lige tal.

  Kampen skal have mindst 9 fulde innings (eller 8½ inning hvis hjemmeholdet er foran), for at væddemålene er gyldige.

  Serievæddemål

  Væddemålene annulleres, hvis antallet af kampe ifølge reglerne (ifølge de respektive styrende organisationer) ikke gennemføres eller ændres.

  Får først 3 runs

  Spil på, hvilket hold der først scorer 3 runs.

  Hvis ingen af holdene scorede 3 runs, annulleres væddemål på Får først 3 runs.

  Første / Sidste home run

  Første/Sidste home run er et væddemål på, hvilket hold der scorer det første / sidste home run.

  Hvis en begivenhed gennemføres, uden at der er scoret et home run, annulleres alle væddemål på Første / Sidste home run.

  Hvis en begivenhed afbrydes, efter at et home run er scoret, er alle væddemål på Første home run gældende, mens væddemål på Sidste home run annulleres. Hvis en begivenhed afbrydes, uden at der er scoret et home run, annulleres alle væddemål på Første / Sidste home run.

  Samlet antal holdruns

  Samlet antal holdruns svarer til Over/Under-væddemål. Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal runs, som et navngivet hold får.

  Kampen skal have mindst 9 fulde innings (eller 8½ inning hvis hjemmeholdet er foran), for at væddemålene er gyldige.

  1. inning vinder (før kamp) og 1-9 inning kampvinder 3-vejs (live)

  Spil på vinderen ved slutningen af første inning. Væddemål kan placeres ved at vælge enten Hjemmesejr, Uafgjort eller Udesejr.

  1. inning run-linje (før kamp) og 1-9 inning linje-handicap (live)

  Spil på vinderen ved slutning af første inning med foruddefineret fordel.

  1. inning O/U (før kamp) og 1-9 inning linjetotaler (live)

  Spil på samlet antal runs for begge hold ved slutningen af 1. inning.

  1. inning lige/ulige

  Spil på at det samlede antal runs for begge hold bliver lige eller ulige.

  Hold med højeste inning

  Hvilket hold scorer flest runs i en inning. Push-regler er gældende, se herom nedenfor.

  Samlet 3/5/7 innings

  Spil på samlet antal runs for begge hold efter 3/5/7 innings.

  3-vejs Run-linje og 3-vejs Handicap

  Spil på vinderne med foruddefineret kampfordel. Der er 3 mulige udfald, som inkluderer foruddefineret kampfordel – Hjemmesejr, Uafgjort og Udesejr.

  3-vejs total

  Spil på at det samlede antal runs for begge hold bliver over, under eller præcis et foruddefineret tal.

  Sejrsmargin

  Spil på hvilket hold og præcis hvor mange runs, der vinder ud fra givne valgmuligheder.

  Total hold lige/ulige

  Spil på det samlede antal runs for det pågældende hold bliver lige eller ulige.

  Dobbelt resultat / halvleg-fuldtid

  Spil på resultatet af en kamp ved halvleg (efter 5 innings) og fuldtid (efter 9 innings). Eksempel: Hvis du vælger 1/X, indgår du væddemål på, at hjemmeholdet fører efter halvleg, og kampen ender med uafgjort. Ekstra innings tæller ikke med.

  Kvalificerer sig

  Hvis et hold skulle blive diskvalificeret fra turneringen forud for kampen, og der tildeles et wildcard, annulleres alle væddemål på kvalifikation/sejr i turnering.

  Outright

  Væddemål afgøres ud fra den endelige liga stilling inklusive playoffs.

  MLB dobbeltkampe 2020

  I løbet af MLB 2020-sæsonen spilles alle dobbeltkampe som to syv-inningskampe. Alle anførte regler gælder dog med følgende forskel:

  Alle markeder, der er afgjort i henhold til "8,5 inningsreglen", afregnes i henhold til en "6,5 inningsregel" .For at væddemål skal være gældende, skal kampen gå mindst 7 fulde innings (6,5 innings, hvis hjemmeholdet er foran).

  Boksning


  Generelt

  Hvis kampen ikke finder sted som planlagt, og den ikke spilles på samme dato (lokal tid), annulleres alle væddemål. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  I forbindelse med væddemål angiver lyden af klokken begyndelsen på første omgang.

  Hvis en bokser ikke reagerer på klokken for næste omgang, anses hans modstander for at have vundet i den foregående omgang.

  Ved erklæringen om "Ingen kamp" annulleres alle væddemål, og indsatserne refunderes, med undtagelse af væddemål, hvor udfaldet allerede er blevet afgjort.

  Vinder

  Alle væddemål vil være gyldige uanset ændringer af antallet af omgange, der skal kæmpes. Ved erklæring om uafgjort bliver alle væddemål annulleres og indsatser refunderes, medmindre andet er angivet (3-vejs vindervæddemål). Dette omfatter også kampe, som ender i flertalsuafgjort. Væddemål afgøres ud fra det officielle resultat, som det annonceres i ringen. Efterfølgende appeller/ændringer får ingen betydning for afgørelsen (medmindre ændringen skyldes en menneskelig fejl ved annoncering af resultatet).

  Sejrsmetode

  Hvis antallet af omgange i en kamp ændres af en eller anden grund, annulleres væddemål, som allerede er placeret, og indsatsen returneres.Uafgjort eller Teknisk uafgjort – Uafgjort er i henhold til pointkortet, mens Teknisk uafgjort er, hvis dommeren stopper kampen før starten på 5. omgang af andre grunde end Knockout, Teknisk knockout eller diskvalifikation og resulterer i, at alle indsatser annulleres

  Knockout – Knockout er når bokseren ikke står op efter tælling til 10. Teknisk Knockout er 3 knockdown-reglen eller hvis dommeren skrider ind. Hvis en bokser trækker sig fra ringhjørnet, betragtes det som en teknisk knockout, medmindre kampen efterfølgende afgøres af dommernes pointkort eller erklæres som Ingen kamp.

  Teknisk afgørelse – afgørelsen baseres på dommernes pointkort. Teknisk afgørelse træffes ud fra dommernes pointkort til enhver tid undtagen ved afslutning af de planlagte omgange. I tilfælde af en teknisk afgørelse inden den programsatte afslutning på kampen, vil alle markeder, der kan resulteres, blive resulteret som jf. dommernes afgørelse.

  Teknisk afgørelse – afgørelsen baseres på dommernes pointkort. Teknisk afgørelse træffes ud fra dommernes pointkort til enhver tid undtagen ved afslutning af de planlagte omgange.

  Samlet antal omgange

  I forbindelse med afgørelse gælder det, at 1 minut og 30 sekunder af den pågældende runde bestemmer halvdelen af omgangen i forbindelse med bestemmelse af Under eller Over.

  Hvis antallet af omgange i en kamp ændres, efter at dette marked er sat, vil alle væddemål stadig være gældende, medmindre det nye antal omgange betyder, at væddemålet baseres på et højere samlet antal runder end det, der kæmpes. Halvdelen af den officielle tid for en omgang anvendes som grundlag for væddemål på Samlet antal runder over/under. For eksempel: 90 sekunder inde i 7. omgang af en boksekamp kamp er lig med 6,5 omgange.

  Knockdown væddemål

  Til at afgøre væddemålet er et knockdown defineret som en bokser, der er KO'd eller modtager en tælling fra dommeren til 8 (alt, som dommeren betragter som et fald, tæller ikke).

  Runde eller gruppe af runder

  Hvis antallet af runder i en kamp ændres, annulleres væddemål på allerede placerede runde-spil og alle indsatser betales tilbage.

  Til væddemålsformål, at spille på at en bokser, med KO, TKO eller diskvalifikation i denne runde eller gruppe af runder. I tilfælde af en teknisk beslutning inden slutningen af kampen vil alle væddemål blive afgjort som en vundet ved Decision.

  Hvilken runde slutter kampen / Hvornår slutter kampen

  Hvis antallet af runder i en kamp ændres annulleres væddemål, der allerede er placeret, og indsatsen returneres.

  Af hensyn til væddemål "Fight To Go The Distance" gælder, at deltageren dækker kampen, der afgøres af point, eller slutter i en uafgjort efter det planlagte antal runder.

  Hvis der erklæres en teknisk uafgjort eller teknisk beslutning, vil afgørelse af begge markeder være baseret på den endelige afsluttede runde.

  Skak


  Generelt

  I tilfælde af, at en match starter, men ikke afsluttes, annulleres alle væddemål, medmindre andet er angivet i reglerne. Det gælder dog ikke, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt. Alle væddemål afgøres ud fra den officielle hjemmeside for unionen, der arrangerer turneringen, medmindre andet er angivet i reglerne.

  Outright

  Spil på vinderen af turneringen. Væddemål afgøres ud fra slutplaceringerne, inklusive playoffs (hvis sådanne spilles), medmindre andet er angivet. Alle væddemål betragtes som gældende, selvom spilleren trækker sig fra eller slet ikke starter i turneringen. Regler for dødt løb er gældende, se herom under; spilleregler -> betting regler.

  Kampvinder

  Spil på vinderen af matchen i henhold til de point, der optjenes af spilleren baseret på de spillede partier. Der gives 1 point for vundet parti, 0,5 point for remis og 0 point for tabt parti. Der er 3 mulige udfald:

  1 – Spilleren for det angivne hjemmehold vinder

  X – Remis

  2 - Spilleren for det angivne udehold vinder

  Spread betting

  Spil på vinderen (spiller der optjener flest point) i matchen/partiet med anvendelse af det givne handicap (spredning). Hvis det foreskrevne antal partier/matches ifølge de officielle regler for turneringen ændres, annulleres alle væddemål.

  Cricket

  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed.

  Afbrudte eller udsatte kampe annulleres, medmindre de omarrangeres og spilles på samme dato (lokal tid), eller andet fremgår af reglerne. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert starttidspunkt på vores hjemmeside.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Alle væddemål afgøres ud fra de officielle resultater som erklæret af den arrangerende organisation for kampen eller konkurrencen.

  Push-regler, se herom nedenfor, gælder for alle 2-vejsmarkeder.

   

  En dag / Twenty20

  I kampe, der påvirkes af dårligt vejr, afgøres væddemål ud fra de officielle konkurrenceregler med følgende undtagelse: Hvis en kamp afgøres ved bowl out, møntkast eller Super Over, annulleres alle væddemål.

  Hvis en kamp afbrydes på grund af udefrakommende hændelser, annulleres væddemålene, medmindre der annonceres et resultat på grundlag af de officielle konkurrenceregler. Hvis den annoncerede modstander ændres, annulleres alle væddemål for denne kamp.

  Alle åbne væddemål på totaler i en Twenty 20 kamp vil blive annulleret hvis reduktionen er med 3 eller flere overs og annulleret i andre kampe hvis reduktionen er med 5 eller flere overs.

  Alle åbne væddemål på Totals (Total Over / Under Innings & Innings Sixes) i én-dags kamp vil være ugyldige, hvis reduktionen er med 5 eller flere overs og ugyldige i andre begrænsede overs, hvis reduktionen er med 5 eller flere overs.

  Testkampe

  Væddemål er gældende i henhold til det officielle resultat, hvis mindst én bold er blevet kastet. Hvis en kamp afbrydes på grund af udefrakommende hændelser, annulleres alle væddemål.

   

  Kampvinder

  Spil på vinderen af kampen.

  Uafgjort - Væddemål annulleret

  Forudsig hvilket hold der vinder. I tilfælde af uafgjort annulleres alle væddemål. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

  20 Over Innings Runs

  I One Day-kampe vil væddemål på over/under innings Runs og innings væddemål blive annulleret, hvis afbrydelse grundet regn eller anden forsinkelse medfører, at antallet af overs bliver reduceret med 5 eller flere fra det planlagte antal, da væddemålet blev placeret, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

  Væddemål på Twenty20 kampe væddemål vil blive annulleret, hvis antallet af overs er reduceres med 3 eller flere fra det planlagte antal, da væddemålet blev placeret, medmindre væddemålet allerede er afgjort. I kampe med 10 overs eller færre vil væddemål blive annulleret, hvis alle innings ikke er bliver afsluttet, medmindre væddemålet allerede er resulteret. Væddemål placeret på fremtidige innings forbliver gyldige uanset de runs der bliver scoret i hvilken som helst nuværende eller tidligere innings.

  Første 6 Over Runs

  Hvis det angivne antal overs ikke er færdige, vil væddemål blive ugyldige, medmindre holdet er all out, erklæres, når målet eller afgørelsen af væddemålet allerede er blevet afgjort.

  Første 12 Over Runs

  Hvis det angivne antal overs ikke er færdige, vil væddemål blive ugyldige, medmindre holdet er all out, erklæres, når målet eller afgørelsen af væddemålet allerede er blevet afgjort.

  Næste Over Runs

  Den angivne over skal færdiggøres for at væddemålet er gældende, medmindre resultatet allerede er afgjort. Hvis en inning ender i løbet af en over, så vil denne over anses for at være komplet, medmindre inningen er afsluttet på grund af eksterne faktorer, herunder dårligt vejr, i hvilket tilfælde alle væddemål bliver ugyldige, medmindre resultatet allerede er afgjort.

  Næste Over Wicket? (Ja/Nej)

  Til afgørelse tæller enhver wicket, herunder run outs. En batter, der trækker sig, tæller ikke som en wicket. Hvis en batter er timet ud eller trækkes tilbage, anses wicketen for at have fundet sted på den tidligere bold.

  Run Off Delivery

  Forudsig hvor mange runs der vil blive scoret for den specificerede delivery. Resultatet bestemmes af antallet af runs, der er tilføjet til teamets samlede antal, ud over den specificerede levering. For afgørelse tæller alle ulovlige bolde som delivery. For eksempel, hvis en Over starter med en wide, vil den første delivery blive afgjort som 1, og selv om der ikke er blevet slået en godkendt bold, betragtes den næste bold som delivery 2 for den Over. Hvis en delivery fører til gratis hit eller et gratis hit skal bowles igen på grund af en ulovlig delivery, tæller Runs, der er scoret for den ekstra delivery, ikke. Alle Runs, uanset om det er fra bat eller ej, er inkluderet. For eksempel svarer en bredde med tre ekstra Runs til 4 Runs i alt fra denne delivery.

  Løb i sessionen

  Forudsig, hvor mange løb der fører til scoring i den specifikke session. Resultatet bestemmes af det samlede antal scorede løb, uanset hvilket hold der har scoret dem. Hvis færre end 20 overs er bowled i en session, annulleres alle væddemålene, medmindre resultatet allerede er bestemt.

  5 Over Run Bands

  Hvis det valgte antal overs ikke er færdigspillet på grund af eksterne faktorer eller dårligt vejr, annulleres alle væddemål, medmindre resultatet af væddemålet allerede er bestemt.

  Hvis den naturlige længde på innings er mindre end det valgte antal overs (f.eks. Et hold er ude i mindre end de valgte overs eller når deres mål), vil væddemålene stå.

  Næste over Runs

  Forudsig de samlede runs, der bliver scoret i den næste Over i kampen. Ekstra og strafløb vil være inkluderet. Hvis den næste Over ikke er afsluttet, annulleres indsatser, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

  Næste Over Wicket? (Ja/Nej)

  Til afgørelse tæller enhver wicket, herunder run outs. En batter, der trækker sig, tæller ikke som en wicket. Hvis en batter er timet ud eller trækkes tilbage, anses wicketen for at have fundet sted på den tidligere bold.
  Hvis Over ikke færdiggøres, vil væddemål være ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Næste Over Lige/Ulige

  Nul anses for at være et lige nummer. Hvis Over ikke færdiggøres, vil væddemål være ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Fald af næste wicket

  Hvis battingholdet når enden af deres tildelte overs, når deres mål eller dette erklæres inden den angivne wicket falder, bliver resultatet samlet. Til afgørelse regnes en batter, der trækker sig tilbage, ikke som en wicket. Ved begrænsede overs-kampe vil væddemål blive ugyldige, hvis det ikke har været muligt at færdiggøre mindst 80% af de planlagte overs i enhver inning på grund af eksterne faktorer, medmindre resultatet allerede er afgjort. Resultatet vil blive betragtet som afgjort, hvis den linje, hvor væddemålet blev placeret, ikke er aktuel længere, eller den pågældende wicket falder. I First Class-kampe bliver væddemål ugyldige, hvis færre end 200 overs er blevet bowlet, medmindre resultatet af væddemålet allerede er afgjort.

   

  Top batter/Top kaster

  Kun den første inning tæller. Væddemål på spillere, der ikke er valgt i start 11'eren eller udpeget som erstatninger, vil være ugyldige. Hvis en spiller er valgt, men ikke batter eller spiller i marken vil væddempl blive afgjort som tabte. Regler for dødt løb er gældende, se herom under spilleregler -> bettingregler. Hvis to eller flere spillere ender på samme antal gærde, vinder den kaster, der har færrest løb imod sig. Der er et mindste antal overs, der skal spilles, før kampen afbrydes, eller der er All Out. Ellers annulleres alle væddemål:

  • One day International – 20 overs
  • Alle indenlandske 40 Over-konkurrencer – 10 overs
  • Alle indenlandske 50 Over-konkurrencer – 20 overs
  • Alle Twenty20 Cup – 6 over
  • 10 Over Matches - 6 overs

  Kampens spiller

  Væddemål afgøres ud fra den officielt erklærede Kampens spiller. Regler for dødt løb er gældende, se herom under; spilleregler -> bettingregler. .

   

  Vinder lodtrækningen

  Spil på hvilket hold der vinder lodtrækningen ved kampens start.

   

  Hjemme/Ude 1. Inns

  Hvis Duckworth-Lewis metoden (D/L) bruges og runs for et af holdene bliver reduceret, så vil markedet være genstand for afgørelse.

  For Live Betting-formål, hvis kampen blev reduceret med 5 eller flere Overs for Live-væddemål på disse linjer vil blive tilpasset i overensstemmelse med det angivne antal Overs.

   

  Højeste individuelle score

  Minimum antal Overs skal spilles – eller vil alle følgende væddemål blive annulleret:

  • Twenty20 kampe – Alle 20 Overs for begge hold;
  • Èn-dags-kampe – minimum 40 Overs for hvert hold;
  • Test & First Class kampe – hele kampe er gældende; hvis en kamp ender uafgjort skal der være minimum 200 Overs bowles for at væddemålet kan afgøres.

  Højeste åbnings partnerskab

  Hvis battingholdet når enden af deres tildelte overs, når deres mål eller dette erklæres inden den angivne wicket falder, bliver resultatet samlet. Til afgørelse af væddemål regnes en batter, der trækker sig tilbage, ikke som en wicket. Ved begrænsede overs-kampe vil væddemål blive ugyldige, hvis innings er reduceret på grund af eksterne faktorer, herunder dårligt vejr, medmindre resultatet allerede er afgjort. I First Class-kampe kampe bliver væddemål ugyldige, hvis færre end 200 overs er blevet bowlet, medmindre resultatet af væddemålet allerede er afgjort. I Fist Class-kampe refererer markedet kun til hvert holds første inning.

   

  Wickets tabt med “X” Runs

  Afgørelse er baseret på antallet af tabte wickets på det tidspunkt som et specifikt resultat bliver nået. Hvis et hold når deres mål eller den gældende scorer ikke er nået, vil antallet af tabte wickets på dette tidspunkt være gældende for afgørelsen på markedet.

   

  Test kampe og First Class kampe – Alle væddemål er gyldige uanset om kampen udsættes pga. regn eller andre årsager.

  Én-dags-kampe – Væddemål vil blive annulleret hvis antallet Overs bliver reduceret med 5 eller derover end det planlagte da væddemålet blev indgået, som et resultat af regn eller andre årsagen til udskydelse, medmindre at væddemålet allerede er afgjort.

  Twenty20 Kampe – Væddemål vil blive annulleret hvis antallet Overs bliver reduceret med 3 eller derover end det planlagte da væddemålet blev indgået, som et resultat af regn eller andre årsagen til udskydelse, medmindre at væddemålet allerede er afgjort.

  Flest 6'ere i kampen

  Spil på hvilket hold der scorer flest 6'ere i kampen. Hvis en kamp afbrydes, før det nødvendige antal Overs for forskellige typer af kampe er nået, annulleres alle væddemål. I Test- and County Championship-kampe tæller hele kampen. I Test-kampe med uafgjort skal der kastes mindst 200 overs, ellers annulleres væddemålene. I Twenty20-kampe skal kampen være planlagt til fulde 20 overs, og der skal være et officielt resultat. I én-dags-kampe, hvor antallet af overs er reduceret, og resultatet endnu ikke er blevet afgjort, annulleres væddemålene. I én-dags-kampe skal begge hold have haft mindst 40 overs hver, ellers vil væddemålene blive annulleret, medmindre væddemålet allerede er afgjort. Med hensyn til afgørelser gælder dette alle afleveringer, som batteren krediteres for med præcist seks løb (inklusive All-run/Overthrows). I kampe, der afgøres med Super Over, tæller 6'ere slået under Super Over ikke med i afgørelsen.

   

  Spiller til at score flest 6'ere

  Væddemål placeret på enhver spiller, der ikke er i start 11'eren, vil være ugyldig. Det følgende antal Overs være planlagt ellers er alle spil ugyldige, medmindre at væddemålet allerede er afgjort. Væddemål på spillere, der er valgt, men ikke batter, vil blive afgjort som tabere, hvis en eller flere 6'ere er scoret. Regler for dødt løb er gældende, se herom under; spilleregler -> betting regler.

  I kampe bestemt af en Super-Over, vil 6'ere ramt under Super-Over ikke regnes med henblik på afgørelse. Væddemål vil være ugyldige, hvis ingen 6'ere er scoret.

  • Twenty20 kampe - De fulde 20 overs for hvert hold.

  • Én-dags-kampe - Mindst 40 overs for hvert hold.

  Metode ved 1. wicket

  Spil på metoden, hvormed 1. gærde i kampen bliver scoret. Hvis kampen afbrydes, før et gærde scores, eller der slet ikke scores et gærde i hele kampen, annulleres alle væddemål.
  De tilgængelige muligheder er: Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped og enhver anden (inkluderer Sent Off / Retired Out).

   

  Halvtreds/Hundrede score i kampen

  Spil på at en vilkårlig spiller scorer halvtreds/hundrede eller flere løb i kampen. For at afgøre væddemålet vil enhver batters score på 50 eller derover tælle. For forskellige typer spil er der et bestemt minimum af overs, der skal spilles, og der skal være et officielt resultat (Duckworth - Lewis tæller) ellers er alle spil ugyldige:

   

  • Testkampe / Frist-Class kampe – hele kampen tæller. Hvis kampen er uafgjort, skal der kastes mindst 200 overs
  • Én-dags-kampe – 40 overs skal kastes
  • Twenty20-kampe – 20 overs skal kastes

   

  Flest outs (løb)

  Spil på hvilket hold der laver flest outs (løb), mens det er i marken. Hvis en kamp afbrydes, annulleres alle væddemål. Hvis en kamp reduceres i overs, og der nås et kampresultat, vil holdet med flest outs (løb) under markspil være vinder, uanset det kastede antal overs. I kampe, der afgøres med Super Over, tæller out (løb) under Super Over ikke med i afgørelsen. I Test og First Class kampe tæller alle kampens innings.

   

  Første over samlet antal løb

  Spil på det samlede antal løb scoret under kampens 1. innings. Ekstra og straffeløb indgår. Hvis 1. Over ikke gennemføres, annulleres væddemålene.


  1. Inning-score

  Odds vil blive udbudt på antallet af runs, der blev scoret under kampens 1. inning, uanset hvilket team der batter først. Det følgende antal overs skal være planlagt ellers er alle spil ugyldige, medmindre at væddemålet allerede er afgjort.

  • Twenty20 kampe - De fulde 20 overs for hvert hold.

  • Én-dags-kampe - Mindst 40 overs for hvert hold.

  Test og First-Class kampe - Deklarationer vil blive betragtet som slutningen af en inning for afgørelse. Hvis den 1. inning bliver fortabt, vil alle væddemål blive annulleret. Hvis en inning ikke gennemføres på grund af udefrakommende indgreb eller uvejr, vil alle væddemål blive annulleret, medmindre at væddemålet er afgjort.

  1. Inning føring

  Begge hold skal færdiggøre deres første inning for at væddemål skal stå (herunder erklæringer). Regler for dødt løb er gældende, se under: spilleregler -> bettingregler.

  Løb ved fald af 1. gærde

  Spil på antal løb i kampen, hvor 1. gærde falder. Hvis en kamp afbrydes før 1. gærde falder, eller der ikke er et gærde i kampen, annulleres væddemålene.

  Afvisningsmetode

  Begge hold skal færdiggøre deres første inning for at væddemål skal stå (herunder erklæringer). Regler for dødt løb er gældende, se: under spilleregler -> betting regler

  Metode til afvisning 2-vejs: De tilgængelige muligheder er: Caught og Not Cought. Hvis der ikke kommer flere pauser, vil alle væddemål være ugyldige.

  Metode til afvisning 6-vejs: De tilgængelige muligheder er: Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped eller enhver anden (inkluderer Sent Off / Retired Out). Hvis der ikke kommer flere pauser, vil alle væddemål være ugyldige.

  Metode til afvisning 7-vejs: De tilgængelige valgmuligheder er: Bowled, Fielder Catch, Keeper Catch, LBW, Run Out, Stumped eller alle andre (inkluderer smidt ud / trækker sig). En batter, der trækker sig tilbage som skadet, tæller ikke som en wicket. Hvis der ikke falder yderligere wickets, annulleres alle væddemål.

  Ulige/Lige

  Spil på om summen af alle scorede løb i den pågældende periode (Kamp, Innings, Over) bliver et ulige eller et lige tal. Ekstra og straffeløb indgår i afgørelsen. Hvis den pågældende periode ikke afsluttes, annulleres alle væddemål på den.


  Samlet antal Runs i kampen (O/U)

  Spil på om antallet af løb i den pågældende periode (Innings, Over) bliver over eller under et bestemt tal. Hvis den pågældende periode ikke afsluttes, annulleres alle væddemål.

  Det følgende minimum antal overs skal være planlagt ellers er alle spil ugyldige, medmindre at væddemålet allerede er afgjort:

  • Twenty20 kampe - De fulde 20 overs for hvert hold.

  • Én-dags-kampe - Mindst 40 overs for hvert hold.

  • Test og First Class kampe - hele kampen tæller. Hvis en kamp ender uafgjort, skal der være minimum 200 Overs bowles for at væddemålet kan afgøres.

  Først til 10 løb

  Spil på hvilken spiller der først scorer 10 løb i kampen. Væddemål er gældende, hvis alle de angivne spillere batter, ellers annulleres alle væddemål. Væddemål er gældende, uanset hvilken af spillerne der batter først. Hvis ingen af de angivne spillere når 10 løb, er ingen af dem vinder. Hvis en kamp afbrydes, før en af de angivne spillere når 10 løb, og hvis begge spillere er ude, bliver valgmuligheden Ingen vinder. Ellers annulleres væddemålene.

  Samlet antal 6'ere

  Spil på om 6'ere scoret i kampen kommer over eller under et givet tal. Push-regler er gældende, se herom nedenfor. Hvis en kamp afbrydes, før det nødvendige antal Overs for forskellige typer af kampe er nået, annulleres alle væddemål. I Test- and County Championship-kampe tæller hele kampen. I uafgjorte kampe skal der kastes mindst 200 overs, ellers annulleres væddemålene.

  I Twenty20-kampe skal kampen være planlagt til fulde 20 overs, og der skal være et officielt resultat.

  I én-dags-kampe, hvor antallet af overs er reduceret, og resultatet endnu ikke er blevet afgjort, annulleres væddemålene. Med hensyn til afgørelser gælder dette alle afleveringer, som batteren krediteres for med præcis seks løb (inklusive All-run/Overthrows). I kampe, der afgøres med Super-Over, tæller 6'ere slået under Super-Over ikke med i afgørelsen.

  Kun Sixes scoret med battet (uden delivery - lovlig eller ej) vil tælle med i forhold til det totale antal Sixes. Overthrows og extras tæller ikke med.

  Total antal 4'ere og 6'ere i innings

  Forudsig om det samlede antal Fours eller Sixes i de angivne innings vil være over eller under et specificeret tal.

  Hvis en indgriben fra regn eller en anden forsinkelse resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret, fra det planlagte, når spillet blev placeret, vil åbne indsatser på den samlede innings Fours eller Sixes i en Twenty-20-kamp blive annulleret, hvis reduktionen er med 3 eller flere overs og ugyldige i andre begrænsede overs kampe, hvis reduktionen er med 5 eller flere overs. I kampe, der er besluttet af en Super-Over, tæller Fours og Sixes i løbet af Super-Over ikke til afgørelses formål.

  Kun Fours and Sixes scoret fra bat (fra enhver levering - lovlig eller ej) tæller med i den samlede innings Fours and Sixes. Ekstras tæller ikke.

  Samlet antal 4'ere

  Spil på om 4'ere scoret i kampen kommer over eller under et givet tal. Push-regler er gældende, se herom under: spilleregler ? betting regler. Hvis en kamp afbrydes, før det nødvendige antal Overs for forskellige typer af kampe er nået, annulleres alle væddemål. I Test- and County Championship-kampe tæller hele kampen. I uafgjorte kampe skal der kastes mindst 200 overs, ellers annulleres væddemålene.

  I Twenty20-kampe skal kampen være planlagt til fulde 20 overs, og der skal være et officielt resultat.

  I én-dags-kampe, hvor antallet af overs er reduceret, og resultatet endnu ikke er blevet afgjort, annulleres væddemålene. Med hensyn til afgørelser gælder dette alle afleveringer, som batteren krediteres for med præcis seks løb (inklusive All-run/Overthrows). I kampe, der afgøres med Super-Over, tæller 4'ere slået under Super-Over ikke med i afgørelsen.

  Kun 4’ere scoret med battet (uden delivery - lovlig eller ej) vil tælle med i forhold til det totale antal 4’ere. Overthrows og extras tæller ikke med.

  Totale antal Run Outs i kampen

  Forudsig, om det samlede antal Run Outs vil være over eller under et givent antal.
  Hvis en indblanding fra regn eller anden forsinkelse resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret, fra det planlagte antal da kampen startede, vil åbne væddemål på de samlede antal Run Outs i en Twenty 20-match blive annulleret, hvis reduktionen er med 3 eller flere overs og vil blive annulleret i tilfælde af andre begrænsede over-kampe, hvis reduktionen er med 5 eller flere overs.

  I kampe der afgøres af en Super-Over, vil 4’ere ramt under Super-Over ikke tælle med i afgørelsen af væddemålet.

  Total antal wides i kampen

  Forudsig, om det samlede antal wides vil være over eller under et givent antal.

  Hvis en indblanding fra regn eller anden forsinkelse resulterer i, at antallet af overs bliver reduceret, fra det planlagte antal da kampen startede, vil åbne væddemål på det samlede antal wides i en Twenty 20-match blive annulleret, hvis reduktionen er med 3 eller flere overs og vil blive annulleret i tilfælde af andre begrænsede over-kampe, hvis reduktionen er med 5 eller flere overs.

  I kampe der afgøres af en Super-Over, vil wides ramt under Super-Over ikke tælle med i afgørelsen af væddemålet.

  Hold med højeste 6/10/15 Overs-score

  Spil på hvilket hold der har det højeste score efter de første 6/10/15 Over. Push-regler er gældende, se herom nedenfor. Hvis ingen af holdene når det angivne antal overs, annulleres væddemålene.

  Batter kampe

  Spil på hvilken batter der scorer flest løb i kampen. Push-regler er gældende, se herom nedenfor. I Test- and County-turneringskampe tæller kun tal fra første innings med i afgørelsen. Væddemål er gældende, hvis hver batter har fået mindst én bold.

  Turneringsmarkeder


  Total antal 6'ere i en turnering

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om en eller flere kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb. 6’ere scoret i en Super-Over tæller ikke.


  Total antal 4'ere i en turnering

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om en eller flere kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb. 4’ere scoret i en Super-Over tæller ikke.


  Total wides i en turnering

  Hvis en bowler bowler en wide, vil alle ekstra runs blive taget fra den wide delievery-tæller f.eks. hvis den går til 4 og der er scoret som 5 wides; til afgørelse vil delivery tælle som 5 i stedet for 1 wide delevery bowlet.

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om en eller flere kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler. Wides scoret i en Super-Over tæller ikke.


  Total Run Outs i en turnering

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om en eller flere kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Run Outs i en Super-Over tæller ikke.


  Total Stumpings i en turnering

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om en eller flere kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Stumpings i en Super-Over tæller ikke.


  Hold i en turnering der rammer flest 6'ere

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om en eller flere kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb gælder. 6’ere scoret i en Super-Odds tæller ikke.


  Spiller med højeste individuelle score i en given

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler


  Total antal Centuries i en given turnering

  Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler.


  Højeste score for et hold i en given turnering

  Hvad vil den højeste score for et hold være i løbet af serien. Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler.


  Turnerings Hat-Trick

  Væddemål afgjort som 'Ja', hvis et 'hat-trick' (anses som når en bowler afviser tre battere’s med forløbende delieveries i samme kamp) officielt noteres under turneringen.


  Bowler til at tage 5 wickets i en kamp?

  Væddemål afgjort som "Ja", hvis en spiller tager 5 wickets i én kamp. Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler.


  Hold X Marked

 • Top Turnerings Run Scorer - Spiller X
 • Top Turnerings Wicket tager - Spiller X
 • Totale hold 6’ere
 • Totale hold 4’ere
 • Totale hold Wide’s
 • Specials


  Spiller X’s totale antal runs under VM

  Hvor mange runs vil spiller X score i løbet af verdensmesterskabet.
  Væddemål på runs vil være gældende uanset om en given spiller, deltager eller ej, medmindre andet er angivet; Alle runs scoret under turneringen vil tælle. Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs.
  Runs scoret i en Super-Over tæller ikke. Spilleren skal skal spilles mindst én kamp for at væddemål vil være gældende.


  Spiller X’s totale antal wickets under VM.

  Hvor mange wickets vil spiller X score i løbet af verdensmesterskabet.
  Væddemål på wickets vil være gældende uanset om en given spiller, deltager eller ej, medmindre andet er angivet; Alle wickets scoret under turneringen vil tælle. Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs.
  Runs scoret i en Super-Over tæller ikke. Spilleren skal skal spilles mindst én kamp for at væddemål vil være gældende.


  Spiller runs kampvæddemål

  Hvem vil score de fleste runs, i løbet af verdensmesterskabet.
  Spiller run-væddemål vil være gældende uanset om en spiller deltager i alle kampe eller ej, medmindre andet er angivet. Alle runs scoret under turneringen vil tælle. Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs.
  Runs scoret i en Super-Over tæller ikke. Begge spillere, der er involveret i et kampvæddemål, skal spille mindst én kamp for at væddemålet vil være gældende.


  Spiller Bowler-kampvæddemål

  Hvem vil tage de fleste wickets under VM
  Spiller Bowler-væddemål vil være gældende uanset om en spiller deltager i alle kampe eller ej, medmindre andet er angivet; Alle wickets taget under turneringen tæller. Til afgørelse vil den officielle total være gældende uanset om kampe bliver forladt eller reduceret i overs.
  Runs scoret i en Super-Over tæller ikke. Begge spillere, der er involveret i et kampvæddmål, skal spille mindst én kamp for at væddemålet vil være gældende.

  Outright

  Spil på vinderen af ligaen. Væddemål afgøres ud fra den endelige ligaplacering, medmindre andet er angivet.

  Mand ude-metode

  Spil på metode, hvor første/næste batter går ud. Hvis der ikke er nogen gærde i kampen som helhed eller efter, at væddemålet er afgivet i live-betting, annulleres alle væddemål.

   

  Top serie batter/bowler

  Enhver nævnt spiller, der ikke deltager i den angivne serie, bliver ugyldig. Hvis to eller flere spillere slutter på samme antal wickets, vil bowleren med det mindste antal runs vinde. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler ? betting regler.

  Vinder puljen

  Spil på det hold, der slutter øverst i deres pulje. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler.

   

  Finalister

  Spil på de to hold der kommer til at spille i finalen i turneringen.

   

  Eliminering

  Spil på i hvilken fase af turneringen et bestemt hold bliver elimineret.

   

  Når finalen

  Spil på om et bestemt hold når finalen i turneringen.

  Batterens Totale Runs

  Over/under runs vil være gældende efter, at batteren har modtaget én bold eller bliver givet ten out, inden første bold er modtaget. Det tæller, hvis batteren er Not-Out, inkl. hvis inningen er afgjort.  Testkampe and First Class-kampe

  I forhold til ovenstående vil alle væddemål være gældende uanset forsinkelser forårsaget af regn eller af anden grund.  One Day-kampe

  Væddemål vil blive annulleret, hvis afbrydelse grundet regn eller anden forsinkelse medfører, at antallet af overs bliver reduceret med 5 eller flere fra det planlagte antal, da væddemålet blev placeret, og indtil batteren slog til bolden, medmindre væddemålet allerede er afgjort.  Twenty20-kampe

  Væddemål vil blive annulleret, hvis afbrydelse grundet regn eller anden forsinkelse medfører, at antallet af overs bliver reduceret med 2 eller flere fra det planlagte antal, da væddemålet blev placeret, og indtil batteren slog til bolden, medmindre væddemålet allerede er afgjort.

  Dart


  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  Afbrudte eller udsatte kampe annulleres, medmindre de omarrangeres og spilles på samme dato (lokal tid), eller andet fremgår af reglerne.

  Outright

  Alle Outright-væddemål er gældende, uanset om spilleren deltager i konkurrencen.

  Kampvinder

  Hvis en kamp starter, men ikke afsluttes, skal den spiller, der går videre til næste runde eller bliver tildelt sejren, blive anset for vinder i forbindelse med afgørelsen. Væddemål i et tovejsmarked annulleres, hvis kampen ender uafgjort.

  Spread betting

  Hvis det foreskrevne antal sæt/runder ikke gennemføres, ændres, eller afviger fra de tilbudte i forbindelse med væddemål, annulleres alle væddemål. Alle væddemål annulleres, hvis kampen ikke gennemføres.

  Over/Under

  Hvis det foreskrevne antal sæt/runder ikke er gennemføres, ændres, eller afviger fra de tilbudte i forbindelse med væddemål, annulleres alle væddemål. Alle væddemål annulleres, hvis kampen ikke gennemføres.

  Live betting

  Væddemål på et kampmarked, som afbrydes før fuld gennemførelse af det foreskrevne antal runder/sæt, vil blive annulleret.

  Korrekt resultat

  Forudsig den nøjagtige score af spillet. Hvis kampen ikke afsluttes, er alle spil ugyldige.

  Uafgjort – Væddemål annulleret

  Forudsig vinderen. I tilfælde af uafgjort er alle spil ugyldige. Hvis kampen ikke afsluttes, er alle væddemål ugyldige.

  Handicap alternative

  Forudsig hvilken spiller der vinder kampen efter handicapscoreren er tilføjet. Hvis det oprindelige aftalte antal sæt/legs ikke bliver gennemført, ændres eller afviger fra dem der tilbydes til væddemål, bliver alle væddemål ugyldige. Alle spil bliver ugyldige, hvis kampen ikke er afsluttet.

  Over/Under alternative

  Forudsig det samlede antal sæt/legs, der spilles i kampen. Hvis kampen ikke er færdigspilles, bliver alle spil ugyldige, med mindre antallet af sæt/legs er passeret.

  E-sport


  Generelt

  Afgørelse træffes ud fra de officielle resultater som erklæret af den relevante arrangerende organisation for den angivne konkurrence.

  Hvis en kamp ikke spilles eller udsættes, annulleres væddemål på den, medmindre den spilles inden for 48 timer efter den oprindeligt planlagte starttid, eller en ny begivenhed om nødvendigt åbnes for væddemål.

  Hvis en spiller eller et hold spiller med et forkert stavet brugernavn eller en anden konto (såkaldt ”smurf account”, er resultatet og væddemålene stadig gyldige, medmindre det er klart, at den pågældende spilleren/holdet ikke skulle spille den pågældende kamp.

  Hvis en spiller eller et hold gives en walkover for mindst ét spil/kort/runde, før kampen starter, annulleres alle væddemål.

  Vinder fuld tid

  Hvis det planlagte antal runder/kort ændres, anses væddemål på Vinder stadig for at være gældende.

  Spil på, hvilken spiller/hvilket hold der vinder kampen (kort/runde hvis angivet i titlen). Hvis en kamp, en runde eller et kort starter, men det ikke afsluttes, annulleres alle væddemål. Det gælder dog ikke, hvis spilleren/holdet diskvalificeres. I det tilfælde vil spilleren/holdet, som tildeles sejren ifølge en officiel kilde for konkurrencen, afgøres som vinder.

  Spread betting og over/under fuld tid

  Spredning har til formål at gøre odds mere konkurrencedygtige ved at give outsideren en fordel.

  Spredningsmarkeder bestemmes ud fra den liga, de spilles i. I Starcraft og Dota er disse kort, i Counter-Strike er de runder, osv. Afgørelsen baseres på den endelige score (kort/runder vundet af hvert hold) med tillæg af det givne handicap (spredning).

  I Over/Under eller totalvæddemål spiller man på, om der skal bruges over eller under et angivet antal kampe/kort/runder for at afgøre vinderen.

  Hvis kampen ikke gennemføres af en eller anden grund, eller det planlagte antal runder/kort ændres, efter at dette marked er blevet udbudt, annulleres væddemål på Spredning og Over/Under.

  Live

  Hvis en kamp spilles om på grund af uafgjort eller afbrydelse af en forbindelse, annulleres alle væddemål. Omkampen betragtes som en særskilt live-begivenhed.

  Golf


  Generelt

  Hvis starten på en runde forsinkes, eller hvis spillet i løbet af en runde afbrydes, forbliver alle væddemål gyldige i 48 timer. Hvis udsættelsen varer mere end 48 timer, annulleres alle afventende væddemål, og pengene refunderes.

  Hvis en golfspiller trækker sig inden starten på en turnering, annulleres alle væddemål på denne deltager.

  Væddemål er gældende, så snart spilleren har lavet tee off ved første hul.

  Vinderspil / Bedste fra et land (Bedste fra US, UK & Irland m.fl.)

  Alle outright-væddemål afgøres med spilleren, der vinder trofæet. Resultatet af omspil tages i betragtning. Regler for dødt løb vil gælde. Alle væddemål er gældende, undtagen væddemål på deltagere, som ikke deltager i første runde.

  Officielle tour site resultater på tidspunktet for trofæ præsentation, bruges til afgørelse. En efterfølgende diskvalifikation efter dette tidspunkt tæller ikke.

  Hvis der er en ændring eller et fald i det reserverede antal runder, der spilles i turneringen, vil væddemål sat på dette marked forblive gældende, hvis 36 huller i turneringen er afsluttet. Hvis mindre end 36 huller er blevet afsluttet eller outright-væddemål blev placeret efter det sidste slag i den forrige afsluttede runde, annulleres væddemål. For væddemål på bedste nationalitet afregnes vinderne på samme måde som outright-væddemål, med forbehold for dødt løb reglen, hvor kun de listede spillere tæller til afgørelse. Samme regler gælder også for Top nationalitet-væddemål, hvor vi tilbyder vindermarkedet efter en bestemt turneringsrunde.

  De fire Majors er; US Masters, USPGA, US Open og British Open Championships. Outright-væddemål før turneringsstart vil være gældende, så længe begivenheden er afsluttet i kalenderåret. Ellers annulleres væddemål.

  Vinder første runde

  Vinderen bliver den spiller, der opnår den højeste placering ved afslutningen af første runde.

  Vinder uden favoritten/angivne spillere

  Hvem vinder uden udvalgte spillere. Regler for dødt løb gælder, se under spilleregler -> betting regler.

  Førende spiller efter runden

  Spilleren med den førende score efter den specificerede runde betragtes som vinderen. Regler for dødt løb gælder, se under spilleregler -> betting regler.

  Top 4, 5, 6, 10, 20 placering

  En spiller der skal placeres indenfor Top 4, Top 5, Top 6, Top 10 eller Top 20 i en given turnering. Samme regler gælder også for væddemål på Top-placering efter en bestemt runde i en turnering. Regler for dødt løb gælder, se under spilleregler -> betting regler.

  Sæsonbestemte pengelister (Race to Dubai, PGA Tour osv.)

  Spil, der er placeret på pengelister som Race to Dubai & PGA Money List, skal forudsige, hvilken golfspiller der er den på officielle pengeliste i slutningen af den europæiske sæson for Race to Dubai og den amerikanske sæson for PGA Tour Money List. For US Seniors Tour er det PGA Champions Tour-pengelisten, og for US Women's primære turnering er det LPGA Tour-pengelisten.

  Væddemål vil blive afgjort ud fra den samlede vinder efter den sidste relevante turnering og vil ikke blive påvirket af efterfølgende ændringer. Inkluderer ikke FedEx Cup Winner Bonus.

  Kampvinder

  Hvis en individuel match-up ender uafgjort, annulleres væddemålene.

  18-huls Head 2 Head

  Væddemål er gyldige, når spillerne har slået ud på det første hul. Hvis en runde er opgives, er væddemål på den runde ugyldige.

  Vinderen er den spiller med den laveste score over 18 huller (eller højeste point i alt for turneringer ved hjælp af Stableford scoringssystem). Hvis en individuel match-up slutter uafgjort, vil væddemål blive ugyldige. Omspil gælder ikke.

  18-huls 2-bolde og 3-bolde væddemål

  Væddemålene gælder når spillerne har slået ud på det første hul. Hvis en runde er opgives, bliver væddemål på den runde ugyldige.

  Hvis parringer eller grupper ændres, bliver alle indsatser annulleret.

  Vinderen vil være den spiller med den laveste score over 18 huller. Til turneringer der benytter sig af Stableford scoring-systemet er den højeste pointscorer i løbet af runden der er vinderen.

  I 2-bolds væddemål, hvor der ikke tilbydes en pris for uafgjort, bliver væddemål ugyldige i tilfælde af uafgjort. I 3-bolds væddemål gælder regler for dødt løb.

  For Hul-vindermarkeder er væddemål gældende, når alle de nominerede spillere slår ud på det angivne hul. For at en spiller skal vinde hullet skal han score en lavere score end enhver anden spiller på det angivne hul. Hvis en spiller trækker sig under hullet, bliver væddemål på den pågældende spiller afgjort som tabt. Væddemål afgøres, når spillerne forlader greenen.

  For hul gruppe-væddemål er væddemål afgjort, baseret på scoren over en bestemt gruppe huller. For at en spiller skal vinde gruppen af afgivne huller, skal spilleren score en lavere score end enhver anden spiller på de angivne huller. Væddemål vil være ugyldige, hvis en af spillerne ikke slår ud på det første, af de angivne huller. Hvis en spiller trækker sig under den angivne gruppe huller, bliver væddemål på den pågældende spiller afgjort som tabt.

  Turnering 54, 72 og 90 hullers match-ups

  Væddemål er gældende, så snart spillerne har lavet tee off ved første hul. Den spiller, der gennemfører flest huller, erklæres som vinder. Hvis begge spillere gennemfører samme antal huller, erklæres spilleren med den laveste score som vinder.

  Hvis det planlagte antal runder reduceres pga. dårligt vejr, afgøres væddemål, så længe der er fastsat en turneringsvinder og spillet mindst 36 huller. Vinderen vil være den spiller, der fører efter den sidste afsluttede officielle runde

  Hvis en spiller diskvalificeres eller trækker sig efter start, enten inden afslutningen af to runder, eller efter at begge spillere har klaret cuttet, betragtes den anden spiller som vinderen.

  Hvis en spiller diskvalificeres i løbet af enten 3. eller 4. runde, når den anden spiller i match-væddemålet allerede har misset cuttet, betragtes den diskvalificerede spiller som vinderen.

  Hvis en individuel match-up ender uafgjort, annulleres væddemålene.

  Ved væddemål hvor der tilbydes odds på uafgjort, og kampen ender uafgjort, vil væddemål på begge spillere gå tabt.

  Playoffs tages i betragtning for afgørelse.

  Vinder 18 huller

  Væddemål er gældende, så snart spillerne har lavet tee off ved første hul. Hvis en runde afbrydes, annulleres alle væddemål på denne runde.

  Vinderen er spilleren med den laveste score over 18 huller.

  Hvis en individuel match-up ender uafgjort, annulleres væddemålene.

  Playoffs tæller ikke med.

  Vinder 72 huller

  Væddemål er gældende, så snart spillerne har lavet tee off ved første hul.

  Den spiller, der gennemfører flest huller, erklæres som vinder. Hvis begge spillere gennemfører samme antal huller, erklæres spilleren med den laveste score som vinder.

  Hvis en individuel match-up ender uafgjort, annulleres væddemålene.

  Playoffs tages i betragtning.

  Til at klare/misse cuttet

  Det første officielle cut vil blive brugt til at afregne dette marked. Ethvert efterfølgende cut vil være irrelevant. Enhver spiller, der trækker sig eller diskvalificeres inden det første cut, anses for at misset cuttet. Væddemål resulteres fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Turnering - Hole in one?

  Spil på, at der bliver scoret et hole in one under turneringen. Væddemål vil stå så længe mindst 36 huller i en turnering bliver spillet. Væddemål resulteres fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Runde - Hole in one

  Spil på, at der bliver scoret et hole in one under en bestemt turneringsrunde. Væddemål vil være gyldig, så længe den bestemte runde er afsluttet. Væddemål afgøres på baggrund af resultatet fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Hole in one på specifikt hul i turneringen

  Spil på, at der bliver scoret et hole in one på et bestemt hul i løbet af turneringen. Væddemål vil være gældende, så længe der spilles mindst 36 huller i en turnering. Væddemål afgøres på baggrund af den officielle hjemmeside for turneringen.

  Hole in one på hul X i runde X

  Spil på, at der bliver scoret et hole in one på et specifikt hul i en bestemt turneringsrunde. Væddemål vil være gældende, så længe den bestemte runde er afsluttet. Væddemål afgøres på baggrund af den officielle hjemmeside for turneringen.

  Antal spillere under par

  Hvor mange spillere vil afslutte turneringen med en samlet score under par. Væddemål afgøres fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Vil der være omspil?

  Vil der være et omspils-hul(ler) for at bestemme vinderen af turneringen. Væddemål afgøres fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Vindende nationalitet / Område vinderen kommer fra

  At forudsige nationaliteten hos den spiller, der vandt turneringen. Væddemål afgøres fra den officielle turnerings hjemmeside.

  Førstegangsvinder?

  Vil turneringen blive vundet af en spiller, der aldrig har vundet den specifikke turnering før. Væddemål afgøres fra den officielle turnerings hjemmeside.

  Turnering vindermargin

  Spil på hvor mange slag den vindende spiller vil vinde den angivne turnering med, dvs. hvor mange slag mellem vinderen og andenpladsen. Væddemål afgøres på baggrund af den officielle hjemmeside for turneringen. Væddemål vil være gældende, så længe der spilles mindst 36 huller.

  Turnering - Wire to Wire-vinder?

  Forudsig vinderen af turneringen som turneringsleder i slutningen af hver specificeret runde, fra 1. runde til 4. runde. Væddemål afgøres fra den officielle turnerings hjemmeside.

  Turnering - Vindende score

  Forudsig hvad turneringsvinderens vindende score er ved afslutningen af turneringen. Afgørelsen vil være efter gennemførsel af 72 huller, ellers er væddemål ugyldige. Væddemål afgøres fra den officielle turnerings hjemmeside.

  Turnering - Højeste scorende runde

  Forudsig den højeste individuelle rundescore af en spiller under turneringen. Væddemål afgøres fra den officielle turnerings hjemmeside.

  Hvis der er væddemål med en bestemt liste over spillere, der skal have den højeste score for en turneringsrunde, gælder regler for dødt løb, se under; spilleregler  betting regler.

  Turnering - Laveste scorende runde

  Forudsig den laveste individuelle rundescore af en spiller under turneringen. Væddemål afgøres fra den officielle turnerings hjemmeside.

  Hvis der er væddemål med en bestemt liste over spillere, der skal have den laveste score for en turneringsrunde, gælder regler for dødt løb, se under; spilleregler -> betting regler./p>

  Vil der blive scoret en Albatross?

  Spil på, at der vil blive scoret en Albatross i løbet af turneringen. En Albatross er en score på 3 under par på et bestemt hul. Væddemål vil være gældende, så længe der spilles mindst 36 huller i en turnering. Væddemål afgøres på baggrund af den officielle hjemmeside for turneringen.

  Score cut

  Spil på, hvad score-cuttet bliver for turneringen. Det første officielle cut vil blive brugt til at afgøre væddemålet. Ethvert efterfølgende cut vil ikke være relevant. Væddemål afgøres på baggrund af den officielle hjemmeside for turneringen.

  Dobbelt chance/Triple chance

  Spil på, om en af de to/tre navngivne spillere vinder turneringen. Hvis en eller flere af de valgte spillere ikke deltager, vil væddemål blive annulleret.

  Lige/Dual vinderspil 1-2

  For Lige vinderspil skal spillerne komme 1. og 2. i den specificerede rækkefølge. I Dual vinderspil skal spillerne enten komme 1. eller 2. Begge spillere skal have teed off, for at væddemålet er gældende. Ellers annulleres væddemålet. I tilfælde af en uafgjort andenplads gælder regler for dødt løb, se under spilleregler -> betting regler.

  Topspillere - Bedste venstrehåndede/senior/debutant/tidligere vinder/kval. osv.

  Spil på, hvilke venstrehåndede/senior golfspiller osv., der slutter højest i turneringen i ovennævnte forskellige kategorier. Reglerne for dødt løb gælder. Væddemål afgøres på baggrund af den officielle hjemmeside for turneringen.

  Spiller runde-score

  Spil på, hvilken score en spiller får i en given runde. Væddemål annulleres, hvis der sker en ændring i banens par. Spilleren skal gennemføre hele runden for, at væddemål skal være gældende.

  Runde handicap

  Handicappet anvendes til de specificerede spilleres runde-score, hvor den laveste score er vinderen. For eksempel hvis spiller A +0.5 scorer 70, spiller B -0.5 scorer 70, regnes spiller B som vinder, når handicap er blevet anvendt.

  Spiller hul-score

  Spil på, hvilken score en spiller får på et specificeret hul. Væddemål annulleres, hvis der sker ændring i hullets par. Hvis en spiller trækker sig, før han slår ud på det specificerede hul, annulleres væddemål på det hul. Hvis en spiller trækker sig efter at have startet et hul, regnes væddemålet som "over par".

  Spiller hulgruppe-score

  Spil på, hvilken score en spiller får på en specificerede gruppe af huller. Væddemål annulleres, hvis der er ændring i par på hullet/hullerne. Hvis en spiller trækker sig, før spilleren slår ud på en specificerede gruppe af huller, eller ikke fuldfører det specificerede antal huller i gruppen, annulleres væddemål på den pågældende hulgruppe.

  Spiller under/over par på hullet i 3-bolde

  Spil på, om en spiller i gruppen vil gå under eller over par på et bestemt hul. Hvis en spiller trækker sig efter at have slået ud på et bestemt hul, behandles deres score som "over par". Hvis nogen af spillerne ikke har tee off, annulleres væddemålene.

  Spiller Bogey-fri runde

  Spil på, om en spiller vil score 0 (nul) bogeys i løbet af sin runde. Hvis en spiller trækker sig, før runden er afsluttet, og spilleren allerede har scoret en bogey, vil væddemålet blive betragtet som tabt. Hvis spilleren trækker sig, før han afslutter runden uden at have scoret en bogey, annulleres væddemålet.

  Hul-vinder/Hul Gruppe-vinder

  Spil på, hvilken spiller der får den laveste score på det/de valgte hul(ler). Væddemål er gældende, når alle de nominerede spillere slår ud på det/de angivne hul(ler). Hvis en spiller starter, men trækker sig i løbet af den angivne gruppe af huller, vil væddemål på denne spiller blive afgjort som tabt. På markeder, der involverer kun 2 spillere, hvor begge spillere får den samme score, annulleres væddemål, medmindre uafgjort blev tilbudt som et valg. På markeder, der involverer 3 spillere, hvor to af spillerne slutter på den laveste score af de tre, gælder dødt løb reglen for de to uafgjorte spillere, se under spilleregler -> betting regler. Væddemål på den 3. spiller vil blive betragtet som tabt.

  Turnering Gruppevæddemål

  Spil på, hvilken spiller, der opnår den højeste placering i turneringen fra gruppen af navngivne spillere. Spillere grupperes til formål for væddemål. Hvis en spiller i gruppen ikke deltager, før turneringen begynder, annulleres væddemålet. Regler for dødt løb gælder. Mindst 36 huller skal være afsluttet.

  Turneringstrio

  Spil på, hvilken spiller der opnår den højeste placering i turneringen fra en liste af tre navngivne spillere. Spillere grupperes til formål for væddemål. Hvis en spiller i gruppen ikke deltager, før turneringen begynder, annulleres væddemålet. Regler for dødt løb gælder. Mindst 36 huller skal være afsluttet.

  5/6 Spillere

  Forudsig, hvilken af de 5 eller 6 spillere i en gruppe, der vinder runden. Regler for dødt løb gælder.

  Gruppevæddemål

  Spil på, hvilken spiller der opnår den højeste placering turneringen fra gruppen af navngivne spillere. Hvis en spiller i gruppen trækker sig, før turneringen begynder, annulleres væddemålet. Regler for dødt løb er gældende – se mere herom under: Spilleregler -> betting regler.

  Bedste venstrehåndede spiller

  Spil på, hvilken venstrehåndet spiller der slutter turneringen højest på leaderboardet. Regler for dødt løb er gældende – se mere herom under: Spilleregler -> betting regler. Væddemål afgøres i henhold til den officielle side for den pågældende turnering, f.eks. PGAtour.com eller Europeantour.com.

  At slutte sidst

  Spil på, hvilken spiller der ender sidst i turneringen/runden. Spillere skal fuldføre det officielle antal huller i turneringen/runden. Væddemål på en spiller, der trækker sig eller bliver diskvalificeret, betragtes som tabt. Regler for dødt løb er gældende – se mere herom under: Spilleregler -> betting regler. Afgøres ved hjælp af det officielle turneringskort.

  Slutplacering

  Spil på, hvilken slutplacering får spilleren i turneringen, Spillerne skal gennemføre det officielle antal huller i turneringen/runden. Hvis en spiller trækker sig eller diskvalificeres fra turneringen/runden, betragtes væddemål på disse spillere som tabte. I tilfælde af en delt slutplacering, tæller slutplaceringen, f.eks. en spiller, der slutter på 5. pladsen sammen med 3 andre, anses stadig for at have opnået en slutplacering som nr. 5. Regler for dødt løb gælder, se under; spilleregler -> betting regler. Væddemål afgøres på baggrund af det officielle turneringsresultat.

  Golf Specials

  Total Majors vundet/At vinde en Major

  Spil på, hvor mange af de fire Majors for mænd en given spiller vinder i kalenderåret eller om en given spiller vil vinde en af de fire Majors i det angivne år. Mulige udfald: Ja/Nej. De fire Majors er US Masters, USPGA, US Open og British Open. En spiller skal spille alle fire Majors for at væddemål er gældende.

  Langtidsvæddemål - Majors markeder

 • Majors kamp-indsatser - Eksempel: Hvilken af de to spillere vinder flest Majors ved udgangen af kalenderåret 2025. Hvis match-up ender med uafgjort, annulleres væddemålet.
 • Hvilken spiller vinder en Major først – Eksempel: Hvilken spiller vil være den første af de angivne spillere, der vinder en Major før 2025. Væddemål vil blive annulleret, hvis ingen af spillerne vinder ved udgangen af 2025.
 • Først til X Majors – Eksempel: Hvilken spiller vil være den første, der vinder 5 Majors ved udgangen af 2025. Hvis ingen formår at vinde 5 Majors, annulleres væddemål.
 • Spiller til at vinde en Major inden år X – Eksempel: Vil en spiller vinde en major i 2025? Mulige udfald: Ja/Nej.
 • Match Play-markeder

  Match handicap

  Handicappet anvendes til den/det specificerede spiller/holds matchresultater, hvor spilleren/holdet vinder flest huller som vinder. Eksempel: Spiller A/Hold A +0,5 huller, Spiller B/Hold B -0,5 huller. Hvis kampen er uafgjort, betragtes Spiller A/Hold A som vinderen, når handicap er blevet anvendt.

  Spilles hul 18

  Spil på, om hul 18 spilles i løbet af kampen (eller hul 36 for 36 huls kampe osv.), dvs. når kampen til det sidste mulige hul, der skal spilles. Væddemål annulleres, hvis antallet af huller/runder er reduceret.

  Fleste birdies i kampen

  Spil på, hvem der laver flest birdies i kampen. I tilfælde af uafgjort annulleres væddemål, medmindre uafgjort tilbydes.

  At tage kampens føring først

  Spil på, hvem der tager føringen først i kampen. Væddemål annulleres, hvis ingen tager føringen undervejs i kampen.

  Par 3/4/5 vinder

  Spil på, hvem der scorer bedst/vinder flest huller på et specifikt par-hul. F.eks. hvem vil score bedst på par 3 huller. Væddemål er gældende, indtil kampen er afsluttet.

  Vil spiller ramme fairway i par minus 2 slag på hul X?

  Spil på, om spilleren rammer fairway med sit første tee-slag. Officiel hjemmeside-statistik bruges til at afgøre resultatet.

  Vil spiller ramme green i par minus 2 slag på hul X?

  Spil på, om spilleren vil nå green i par for hullet. Det vil sige 1 slag for par 3'er, 2 slag for par 4'er og 3 slag (eller to slag hvis angivet) for par 5'er. Officiel hjemmeside statistik bruges til at afgøre resultatet.

  Hvis bold når tættest på stangen på hul X?

  Spil på, hvilken spillers bold der når tættest på stangen/hullet i par for hullet. Det vil sige 1 slag for par 3 huller, 2 slag for par 4 osv. Mindst en bold skal være på green i par for hullet for, at hullet tæller, ellers annulleres indsatser. Officiel hjemmeside-statistik bruges til at afgøre resultatet.

  Hvor tæt på stangen ender bolden på hul X?

  Spil på, hvor tæt på stangen/hullet ender bolden efter reguleringsslag. Bolde skal ende på green for at tælle, ellers annulleres væddemål. Officiel hjemmeside-statistik bruges til at bestemme resultatet.

  Hvem har det længste drive på hul X?

  Spil på, hvem der har det længste drive/tee-slag til hullet. Bolde skal ende på fairway for at tælle. Væddemål annulleres, hvis ingen bolde ender på fairwayen. Officiel hjemmeside-statistik bruges til at afgøres resultatet.

  Vil spiller slå bolden udenfor banen (out of bounds) fra sit tee-slag på hul X?

  Spil på, om en spiller vil slå bolden ud af banens grænser med sit tee-slag. Officiel hjemmeside-statistik bruges til at afgøre resultatet.

  Vil spiller slå bolden i vandet fra sit tee-slag på hul X?

  Spil på, om en spillers bold vil ende i vandets på spillerens tee-slag. Officiel hjemmeside-statistik bruges til at afgøre resultatet.

  Skins-kampe

  Hver spiller/hold starter efter tur og spillet fortsætter, indtil hver spiller afslutter hullet. Spilleren/holdet med den laveste score på hullet, vinder kampen for det hul. Skins er et bestemt antal point eller en pengeværdi for hullet. Hvis hullet er uafgjort, overføres skins til det næste hul. F.eks. er hul 1 og 2 uafgjort, men hul 3 vindes derefter, og vindende hold vinder 3 skins. Når et hul er vundet, spilles det næste hul for et skin igen. Regler for dødt løb gælder, se under spilleregler -> betting regler. Hvis play-off er påkrævet, vil det være gældende i forhold til afgørelse for væddemålet.

  Ryder/Presidents/Solheim Cup og andre internationale matchplay markeder

  Alle markeder, inklusive vinderspil/langtidsvæddemål, draw no bet (uafgjort - indsats refunderes), handicap, top-point scorer og korrekt score, korrekt score, samlede point markeder, afregnes på baggrund af det officielle resultat, medmindre andet er angivet. I Presidents Cup, til at løfte trofæet (uden uafgjort), gælder regler for dødt løb, se under spilleregler -> betting regler.

  Hvis en kamp ikke starter (f.eks. spiller, der er skadet eller diskvalificeret før starten på en kamp), annulleres alle væddemål på den kamp. Væddemål på ufuldførte enkelt huls spil annulleres.

  Vindemargin kamp

  Spil på, hvor mange huller (eller slag i slagspils-kampe) en spiller/hold vil vinde kampen med. Ved 36 hullers kampe annulleres væddemålene, hvis antallet af runder reduceres. For 18 hullers kampe gælder, at hvis en kamp afsluttes inden afslutningen af det angivne antal huller, vil væddemål blive afgjort på baggrund af det officielle resultat. Væddemålet annulleres, hvis en spiller trækker sig på et tidspunkt i kampen, hvor resultatet stadig ikke er bestemt, f.eks. antallet af resterende huller er større end eller lig med scoren på udtrædelsestidspunktet. Ved slagspils-kampe annulleres kampe, hvis en spiller trækker sig, eller 18 huller ikke er afsluttet.

  Sidste hul spillet

  Spil på, ved hvilket hul i runden kampen slutter. Ved 36 hullers kampe annulleres væddemål, hvis antallet af runder reduceres. Væddemål annulleres, hvis en spiller trækker sig på et tidspunkt i kampen, hvor resultatet stadig ikke er bestemt. Ved 18 hullers kampe, hvis en spiller trækker sig efter det 16. hul, når kampen er lige, eller efter det 17. hul, når en spiller fører med 1, afregnes det sidste hul, der spilles, som hul 18, da enhver naturlig afslutning på kampen ville kræve 18. hul, der skal spilles.

  At føre efter hul X

  Spil på, hvilken spiller/hold der fører runden efter et bestemt hul. Ved 36 hullers kampe annulleres væddemål, hvis antallet af runder reduceres. Væddemål annulleres, hvis spillerne er lige (uafgjort) efter et givet hul, medmindre uafgjort er en mulighed. Væddemål annulleres, hvis en spiller trækker sig på et tidspunkt, hvor resultatet ikke er bestemt.

  36 huller kamp

  Spil på, hvilken spiller/hold der vinder flest huller. Kampe vil blive annulleret, hvis der er uafgjort, medmindre ekstra play-off huller spilles for at finde en vinder. Hvis kampen reduceres på grund af dårligt vejr, vil væddemål være gældende, så længe minimum 18 huller er afsluttet. Hvis en spiller diskvalificeres eller trækker sig efter start inden afslutningen af to runder, betragtes den anden spiller som vinderen. Hvis der tilbydes odds på uafgjort, vil væddemål på de to spillere til at vinde betragtes som tabt.

  Singlekampe

  Hvis et individuelt match-up ender med uafgjort, annulleres væddemålet. Ved holdkampe annulleres væddemål på vinderen af den enkelte kamp, hvis denne kamp ikke når sin naturlige afgørelse. En singelkamp anses ikke for at have nået sin naturlige afslutning, hvis f.eks. de gældende spillere er enige om halvdelen, fordi den samlede holdkonkurrence allerede er afgjort. Ikke-udførte væddemål på single huller annulleres også i dette scenarie.

  Firebolde/Fourballs/foursomes/Greensomes/Scramble

  Væddemål er gældende, når begge parringer har slået ud på første hul. For alle andre væddemål, der involverer grupper på mere end 3 spillere tilsammen over 18 huller (f.eks. 4-ball, 5-ball, osv.) gælder regler for dødt løb, se under spilleregler -> betting regler. Indsats på ikke-starter refunderes.

  Bemærk at scoren kun tæller i disse væddemål, såsom en individuelt navngiven spiller der scorer en Eagle, Hole-in-One osv., hvis denne spiller slår sin egen bold gennem hele hullet som i Fourball-formatet. Andre væddemål for score tæller ikke, medmindre det specifikt er angivet.

  Turnering korrekt resultat

  Spil på, hvad der bliver det sidste resultat for antallet af kampe, der er vundet af hvert hold, f.eks. Ryder Cup 14-14, Europa 15-13, USA 16-12. Alle planlagte kampe skal afsluttes i sin helhed for at væddemål skal være gældende uanset om kampe overføres.

  Dag/session korrekt resultat

  Væddemål afgøres på baggrund af score efter det planlagte antal kampe i det specificerede format, uanset om kampe overføres.

  Dag/session vindermarkeder

  Væddemål afgøres på baggrund af score efter det planlagte antal kampe, uanset om kampe overføres.

  Turnering points topscorer/Top nationalitet pointer-scorer markeder/Tophold/Top rookie/Top wildcard (eller Top anførers valg) markeder

  Markeder afregnes på baggrund af hele turneringen. Regel for dødt løb gældende, se under spilleregler -> betting regler. Væddemål vil være gældende, når spilleren har slået ud.

  Hold til at score første fulde point

  Vinder vil være det første hold, der vinder en planlagt kamp og som et resultat får et fuldt point. Hvis hver planlagt kamp slutter med uafgjort, annulleres væddemålet.

  Spiller som får turneringens afgørende put

  Vinder er den spiller, der vinder det vindende halvdel eller det fulde point, der får deres hold til 14,5 point. I tilfælde af uafgjort 14-14 refunderes indsatsen (inklusive den spiller, der får puttet i hullet for at beholde trofæet).

  Vinderens score på sidste hul

  Spil på, hvilken score vinderen af turneringen vil have på det sidste hul. Under par, par eller over par. Hvis turneringen reduceres til 54 eller 36 huller, tæller spillerens sidste hulscore, så længe der er et officielt resultat. Væddemål afgøres på baggrund af resultatet fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Vinder kommer fra 4. rundes finale parring

  Spil på, om vinderen af turneringen vil være i den sidste parring, der startes i runde 4. Dette er den førende gruppe ud fra scores, der går ind til den sidste runde. Væddemål afgøres på baggrund af resultatet fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Slut på runde X-fører til at vinde turneringen

  Spil på, om den spiller, der er øverst på leaderboardet efter runde X, vil vinde turneringen. Væddemål afgøres på baggrund af resultatet fra den officielle hjemmeside for turneringen.

  Håndbold


  Generelt

  Alle væddemål afgøres ud fra score ved afslutning af ordinær spilletid, eksklusive overtid (hvis denne spilles), medmindre andet er angivet.

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed.

  Alle kampe baseres på resultatet efter afslutning af 60 minutters ordinær spilletid, medmindre andet er angivet. Hvis de planlagte 60 minutter ikke spilles, annulleres væddemålene, medmindre andet er angivet. Det gælder dog ikke kampe, hvor der anvendes en mercy-regel, se herom ovenfor: Resultatet af tidsperioden, hvor mercy-reglen anvendes, vil blive anvendt til afgørelsen.

  Hvis en kamp udskydes eller afbrydes af en eller anden grund, annulleres alle væddemål, medmindre den omarrangeres og spilles samme dag, eller andet er angivet i reglerne. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert kamptidspunkt på vores hjemmeside.

  Statistikkerne fra den officielle hjemmeside for den pågældende konkurrence eller kamp anvendes til afgørelsen. Hvis der ikke er tilgængelige statistikker på den officielle hjemmeside, eller der er betydelige beviser på, at den officielle hjemmeside ikke er korrekt, vil vi anvende en af os udvalgt uafhængig kilde til at afgøre væddemålene.

  I mangel af sammenhængende og uafhængige beviser, eller hvis der er væsentlige modstridende beviser, afgøres væddemål på grundlag af vores egen statistik.

  Live-betting

  Hvis begivenheden ikke afsluttes, annulleres alle væddemål, medmindre andet er angivet eller udfaldet allerede er afgjort.

  1x2

  Væddemål placeres ved at vælge enten Hjemmesejr, Uafgjort eller Udesejr:

  1 – Hjemmesejr

  X – Uafgjort

  2 – Udesejr

  Handicap

  Spil på vinderen med anvendelse af det givne handicap.

  Alternative Handicap

  Forudsig vinderen ved at anvende det givne alternative handicap.

  Over/Under

  Spil på at det samlede antal mål scoret af begge hold bliver under eller over et givet tal.

  Alternative mål

  Spil på om det samlede antal mål scoret af begge hold bliver over eller under et givet alternativt tal. Hvis kampen aflyses, bliver alle væddemål annulleret, medmindre udfaldet allerede er afgjort.

  1. halvleg

  Væddemål (1X2, Handicap og Over/Under) afgøres udelukkende ud fra første halvlegs resultat.

  Hvis 1. halvleg ikke spilles færdigt, bliver alle væddemål annulleret, medmindre udfaldet allerede er afgjort.

  2. halvleg

  Væddemål (1X2, Handicap og Over/Under) afgøres udelukkende ud fra anden halvlegs resultat.

  Hvis 2. halvleg ikke spilles færdigt, bliver alle væddemål annulleret, medmindre udfaldet allerede er afgjort.

  Første scorende hold/Sidste scorende hold

  Spil på, hvilket hold der scorer det første/sidste mål i kampen. Selvmål tæller for det hold, der tildeles målet. Hvis en kamp afbrydes, efter at et mål er scoret, er alle væddemål på Første scorende hold gældende, mens væddemål på Sidste scorende hold annulleres.

  Ulige/Lige

  Et væddemål på, om det samlede antal mål for begge hold bliver til et ulige eller lige tal.

  Dobbelt chance

  Et dobbelt chance-væddemål gør det muligt for dig at dække to af de tre mulige udfald i en kamp med ét væddemål. Følgende valgmuligheder er til rådighed:

  Følgende valgmuligheder er til rådighed:

  1 eller X – hvis resultatet er enten en hjemmesejr eller uafgjort, vinder væddemål på denne valgmulighed.

  X eller 2 – hvis resultatet er enten uafgjort eller en udesejr, vinder væddemål på denne valgmulighed.

  1 eller 2 – hvis resultatet er en hjemme- eller udesejr, vinder væddemål på denne valgmulighed.

  Halvtid/fuldtid

  Spil på resultatet af en kamp ved halvtid og ved slutningen af ordinær spilletid. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

  Eksempel: Hvis du vælger 1/X, indgår du væddemål på, at hjemmeholdet fører efter første halvleg, og at kampen ender med uafgjort. Forlænget spilletid tæller ikke med.

  Først til X mål

  Spil på hvilket hold, der først når X mål. Hvis kampen aflyses, bliver alle væddemål annulleret, medmindre udfaldet allerede er afgjort. ”Ingen” inkluderet.

  Halvleg med flest mål

  Spil på i hvilken halvleg, der scores flest mål. Uafgjort inkluderet.

  Antal mål (hold)

  "Antal mål (hold)" svarer til Over/Under-væddemål.

  Gevinst/tab bestemmes af det samlede antal mål for et navngivet hold. Hvis kampen aflyses, bliver alle væddemålet annulleret, medmindre udfaldet allerede er afgjort.

  Hold ulige/lige

  Spil på om et holds samlede antal mål i en kamp bliver et ulige eller et lige antal.

  Hold med højest scorende halvleg

  Spil på hvilket hold, der scorer flest mål i en halvleg (enten 1. eller 2. halvleg). Uafgjort inkluderet.

  Sejrsmargin

  Spil på, hvor mange mål vinderholdet vinder kampen med. Uafgjort inkluderet.

  Kvalificerer sig

  Hvis et hold skulle blive diskvalificeret fra turneringen forud for kampen, og der tildeles et wildcard, annulleres alle kvalifikationsvæddemål.

  Slutplacering

  Spil på, hvilket hold der fører i turneringens slutplaceringer.

  Hvis et eller flere hold ikke starter i turneringen, betragtes alle væddemål som annullerede, og indskuddene refunderes.

  Gruppevinder

  Spil på, hvilket hold der vinder gruppen. Væddemål afgøres ud fra de endelige gruppeplaceringer.

  Topscorer/Holdets topscorer

  Mål scoret i ordinær spilletid (60 minutter) og forlænget spilletid indgår i afgørelsen. Mål i straffekastkonkurrence tæller dog ikke med. Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler.. Hvis en spiller deltager i turneringen, er alle væddemål gældende.

  Vinder

  Spil på vinderen. Væddemål afgøres ud fra den endelige ligaplacering, efter playoffs (hvis sådanne spilles), medmindre andet er angivet.

  Ishockey


  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal stadiontid), for at væddemålene kan have gyldighed. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil afgivne væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Kampe skal løbe over mindst 55 minutter. Hvis en kamp afbrydes før der er spillet 55 minutter, refunderes alle væddemål på kampens udfald, medmindre andet er angivet, bortset fra væddemål, som allerede er afgjort.

  Statistik leveret af det officielle websted for den relevante turnering vil blive brugt til at afgøre væddemål. I mangel af et officielt websted, eller når der foreligger betydelig modstridende bevis, vil væddemål blive afgjort baseret på en officiel score-udbyder.

  Afgørelse efter Overtid

  Markederne afgøres inklusive overtid og (straffeslagskonkurrence om nødvendigt), medmindre andet er angivet. Ved afgørelse af markeder der inkluderer overtid, tilføjes et mål til det vindende holds score, når kampen afgøres med en straffeslagskonkurrence.

  De fleste markeder, der ikke inkluderer overtid, er betegnet med "(Ekskl OT)" i markedsnavnet eller bruger betegnelserne "Ordinær spilletid" eller "60 min". Undtagelserne herfra er som følger:

  • Money Line / Puck Line / Total mål for kampen - se flere detaljer neden
  • Alle perioderelaterede markeder
  • Alle målscorermarkeder

  For pre-match væddemål, medmindre andet er angivet, afgøres hovedmarkedet for Money Line (eller Vinder FT), Puck Line (Spread) og Total Goals (eller O / U) for kampen eksklusive overtid dog med undtagelse af NHL-ligaen. Markederne for Alternative Puck Line og Alternative samlede mål afgøres inklusive overtid for alle ligaer, medmindre andet er angivet.

  For live væddemål afgøres de vigtigste moneylinemarkeder (eller Vinder FT), Puck Line og Total Goals (eller O / U) markeder inklusive overtid, medmindre andet er angivet. De eneste undtagelser er for kampe i nedenstående ligaer, der afgøres eksklusive overtid, medmindre andet er angivet:

  • Venskabskampe
  • Internationale venskabskampe
  • Champions League (play-off fasen)

  Markederne for Alternative Puck Line og Alternative samlede mål afgøres inklusive overarbejde for alle ligaer, medmindre andet er angivet.

  Alle konkurrencer (undtagen NHL)

  Alle pre-live-væddemål afgøres ud fra score ved afslutning af ordinær spilletid, eksklusive overtid (hvis denne spilles), medmindre andet er angivet.

  Vedrørende live-betting – se live-betting-regler.

  Live-venskabskampe og internationale live-venskabskampe afgøres på grundlag af ordinær spilletid, medmindre andet er angivet.

  1./2./3. periode

  Væddemål afgøres udelukkende på grundlag af første/anden/tredje periodes resultat.

  3. periode er eksklusive overtid.

  Den pågældende periode skal være gennemført, for at væddemål kan være gældende.

  Hvis en kamp afbrydes i løbet af anden periode, er væddemål på første periode stadig gyldige.

  Hvis en kamp afbrydes i løbet af tredje periode, er væddemål på første/anden periode stadig gyldige.

  Vinder FT

  Spil på vinderen af kampen inklusive overtid og straffeslagskonkurrence.

  Spread/Puck Line

  Spil på spread (Puck Line) mellem de to hold ved den endelige score.

  Spread-væddemål (Puck Line-væddemål) på før live-kampe (undtagen NHL), afgøres ud fra resultatet efter ordinær spilletid.

  Spread-væddemål (Puck Line-væddemål) på live-begivenheder afgøres ud fra resultatet efter overtid/straffeslagskonkurrence.

  Eksempler:

  +0,5 Du vinder, hvis der er uafgjort, eller dit hold vinder kampen.

  -0,5 Du vinder, hvis dit hold vinder kampen.

  O/U FT (Over/Under)

  Spil på det samlede antal mål opnået i en kamp.

  Over/Under-væddemål på før live-kampe (undtagen NHL) afregnes ud fra resultatet efter ordinær spilletid.

  Over/Under-væddemål på live-begivenheder afgøres ud fra resultatet efter overtid/straffeslagskonkurrence.

  Eksempler:

  Over 2 Væddemålet vindes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen. Hvis der er præcis to mål, tilbagebetales indskuddet. Væddemålet tabes, hvis der scores 0 eller 1 mål i kampen

  Over 2,5 Væddemålet vindes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen. Væddemålet tabes, hvis der scores 0, 1 eller 2 mål i kampen.

  Under 2,5 Væddemålet vindes, hvis der scores 0, 1 eller 2 mål i kampen. Væddemålet tabes, hvis der scores tre eller flere mål i kampen.

  Alternative Antal mål

  Spil på det samlede antal mål opnået i kampen.

  Over 2,5 – væddemålet vinder, hvis der er 3 eller flere mål i kampen.

  Under 2,5 – væddemålet vinder, hvis der er ingen mål eller færre end 3 mål i kampen..

  3-vejs handicap

  I et 3-vejs Handicap sættes linjen, så uafgjort også kan være et udfald, således at du får 3 mulige væddemål. Handicap (-1) – Du vinder, hvis dit hold vinder en kamp med en målscore for to eller flere. Uafgjort: Du vinder, hvis holdet med (-1) Handicap vinder kampen med en målforskel på præcis ét mål. Handicap (+1) – Du vinder, hvis der er uafgjort, eller dit hold vinder kampen.

  Vinder af ordinær spilletid

  Spil på vinderen efter ordinær spilletid.

  Asian HC og O/U

  Asian-markeder afgøres ud fra resultatet efter ordinær spilletid. Live Asian Handicap-væddemål afgøres ud fra scoren for den resterende del af kampen (ordinær spilletid), efter at væddemålet blev placeret. Mål der er scoret, før væddemålet blev placeret, indgår ikke.

  Total antal mål

  Væddemål på det samlede antal mål scoret af de to hold i løbet af de officielle 60 minutters spil. Selvmål tæller med i forbindelse med væddemål.

  Holdets samlede antal mål

  Spil på det samlede antal mål opnået at et navngivet hold.

  Over 0,5 – væddemålet vinder, hvis holdet scorer 1 eller flere mål

  Under 0,5 – væddemålet vinder, hvis holdet ikke scorer mål

  Over 1,5 – væddemålet vinder, hvis holdet scorer 2 eller flere mål

  Under 1,5 – væddemålet vinder, hvis holdet scorer 1 eller færre mål

  Selvmål tæller for det hold, der tildeles målet.

  Scorer først / Scorer sidst / Næste mål

  Hvilket hold scorer det første/sidste mål i en kamp. Selvmål tæller for det hold, der tildeles målet.

  Hvis en begivenhed afbrydes, efter at der er scoret et mål, er alle væddemål på holdet for "Scorer først" gældende, "Scorer sidst" annulleres, og væddemål på holdet for "Næste mål", som allerede er blevet afgjort, er gældende, og væddemål på "Næste mål", som ikke er blevet afgjort, annulleres.

  Hvis en begivenhed afbrydes, uden at der er scoret mål, annulleres alle "Scorer først/Scorer sidst ”-væddemål.

  Ingen væddemål ved uafgjort

  Spil på vinderholdet. I tilfælde af uafgjort annulleres alle væddemål, og indskuddene refunderes.

  Begge hold scorer

  Ja = begge hold scorer.

  Nej = begge hold scorer ikke.

  Væddemål er gældende, hvis begge hold har scoret i kampen, uanset om kampen senere afbrydes.

  Sejrsmargin

  Spil på den margin, som vinderholdet vinder med. Overtid og straffeslagskonkurrencer er inkluderet i denne væddemålstype for alle ligaer.

  Kvalificerer sig

  Hvis et hold skulle blive diskvalificeret fra turneringen forud for kampen, og der tildeles et wildcard, annulleres alle væddemål på kvalifikation/sejr i turnering.

  Væddemål på Til kvalifikation inkluderer overtid/straffeslagskonkurrencer.

  Vinder serien

  Væddemålene annulleres, hvis antal kampe ifølge reglerne (ifølge de respektive styrende organisationer) ikke gennemføres eller ændres.

  Head 2 Head

  Hvis en eller flere deltagere ikke starter, betragtes alle væddemål som annullerede, og indskuddene refunderes.

  Målscorer første/sidste/alle

  Spil på at en spiller scorer det første/ethvert mål i kampen. Selvmål ignoreres i forbindelse med afgørelsen. Hvis der scores selvmål, tages det forrige eller næste mål (hvis sådanne findes) i betragtning i forbindelse med afgørelsen. Hvis der kun scores selvmål i kampen, betragtes resultatet som Ingen målscorer..

  For alle ligaer (inklusive NHL), afgøres væddemål kun ud fra ordinær spilletid. Væddemål på spillere, der ikke indgår i kampens holdopstilling, annulleres.

  Hvis en kamp afbrydes, efter at det første mål er blevet scoret, vil væddemål på markederne Første målscorer og Enhver målscorer være gældende for spillere, der allerede har scoret. Alle andre væddemål på markedet Enhver målscorer annulleres.

  Hvis en kamp afbrydes, før det første mål er scoret, annulleres alle væddemål.

  Ulige/Lige

  Et væddemål på om det samlede antal mål i en kamp bliver til et ulige eller lige tal.

  En kamp, der resulterer i 0-0, afgøres som havende et lige antal mål.

  Præcis score

  Spil på scoren efter afslutning af ordinær spilletid (undtagen NHL).

  Hvis der kommer en præcis score, som ikke er en valgmulighed i vores udbud, tabes alle væddemål.

  Dobbelt chance

  Et dobbelt chance-væddemål gør det muligt for dig at dække to af de tre mulige udfald i en kamp med én indsats.

  Følgende valgmuligheder er til rådighed:

  1 eller X – hvis resultatet er enten en hjemmesejr eller uafgjort, vinder væddemål på denne valgmulighed.

  X eller 2 – hvis resultatet er enten uafgjort eller en udesejr, vinder væddemål på denne valgmulighed.

  1 eller 2 – hvis resultatet er en hjemmesejr eller en udesejr, vinder væddemål på denne valgmulighed.

  Alle væddemål gælder for ordinær spilletid i alle ligaer.

  Tid for 1. mål

  Hvis en kamp afbrydes, efter at det første mål er scoret, er alle væddemål gældende.

  Hvis en kamp afbrydes, før der scores et mål, annulleres alle væddemål.

  Hvis en kamp ender, uden at der er scoret et mål, annulleres alle væddemål. Denne væddemålstype afgøres eksklusive overtid.

  Så snart kampen starter, anses den for at være i det første minut. For eksempel afgøres et mål scoret efter 24 minutter og 16 sekunder som værende scoret i det 25. minut.

  Overtid

  Spil på om kampen går i overtid eller ej

  Flest mål

  Spil på, i hvilken periode der scores flest mål.

  Hvis 2 eller flere perioder har samme score, annulleres alle væddemål.

  Flest mål er uden overtid (inklusive NHL).

  Først til 3 mål

  Spil på, hvilket hold der først scorer 3 mål. Overtid er inkluderet i denne væddemålstype for alle ligaer. Alle straffeslagskonkurrencer betragtes som ét mål. Et eksempel: Hvis et hold er det første hold til at score i en straffeslagskonkurrence, hvor ordinær spilletid ender uafgjort med 2:2, og hold B vandt straffeslagskonkurrencen, er hold B det hold, der først scorer i forbindelse med dette væddemål.

  Slutplacering

  Spil på, hvilket hold der er forrest i den endelige turneringsplacering.

  Hvis et eller flere hold ikke starter i turneringen, betragtes alle væddemål som annullerede, og indskuddene refunderes.

  Sæsonpoint i den regulære sæson - Total

  Alle planlagte kampe skal spilles for at væddemål er gældende.s

  Sejre i den regulære sæson

  Alle planlagte kampe skal spilles for at sejre er gældende.

  Skud på mål

  Skud på mål svarer til væddemålet Handicap og Over/Under.

  Gevinst/tab bestemmes ud fra antallet af skud på mål for begge hold, som derefter sammenlignes med det handicap, der var givet før kampens start.

  Nedrykning

  Hvis et hold fjernes fra ligaen/turneringen, før sæsonen starter, annulleres alle væddemål på dette marked, og der åbnes et ny nedrykningsspil.

  Vinder

  Væddemål afgøres ud fra den endelige liga-/turneringsplacering inklusive playoffs.

  Gruppevinder

  Væddemål afgøres ud fra den endelige gruppeplacering.

  Seriescore

  Væddemålene annulleres, hvis antal kampe ifølge reglerne (ifølge de respektive styrende organisationer) ikke gennemføres eller ændres.

  Eliminering

  Spil på i hvilken fase af en turnering et hold bliver elimineret.

  Straffeslag

  Spil på hvilken type straffeslag der først bliver tildelt.

  Hold vinder alle 3 perioder

  Spil på om et af de to hold vinder alle tre perioder i kampen.

  Først til (2,3,4,5) mål

  Spil på hvilket af de to hold, der når antallet af mål først. Intet hold tilføjes som frivillig valgmulighed.

  Begge hold scorer mindst 2 mål (3 mål)

  Spil på at begge hold scorer 2 eller flere mål i kampen.

  Vinder til nul (mål)

  Spil på hvilket af de to hold der vinder kampen uden at afgive et mål i ordinær spilletid.

  Højest scorende periode

  Spil på i hvilken af de tre perioder der scores flest mål.

  Sejrsmetode

  Spil på hvad der bliver sejrsmetode for kampen efter: Ordinær spilletid, Overtid eller straffeslagskonkurrence

  1. periode/fuld tid

  Spil på hvilket af de to hold der er vinder efter første periode og efter ordinær spilletid i ét kombineret væddemål.

  Spillere

  Hvis den relevante spiller ikke får noget spilletid I kampen, vil alle væddemål på denne spiller bliver annulleret. Alle statistiker i overtid (hvis spillet) vil blive taget i betragtning når væddemålet skal afgøres.

  Vind/tab er afgjort ud fra en sammenligning imellem statistiker opnået af den navngivne spillere og forud-givet statistiker. Afgørelsen vil blive foretaget i henhold til de statistiker der er tildelt af den officielle turneringshjemmeside.

  MMA/UFC


  Generelt

  Væddemål afgøres på grundlag af det officielle resultat, der blev annonceret ved afslutningen af kampen. Efterfølgende appeller/ændringer påvirker ikke afgørelsen (medmindre ændringen blev foretaget på grund af en menneskelig fejl, da resultatet blev annonceret).

  Væddemål på kampe, der slutter i en "No contest", betragtes som ugyldige og indsatser refunderes.

  Hvis en fighter trækker sig eller dommeren stopper kampen mellem to runder, betragtes kampen som afsluttet i forrige runde.

  Hvis en begivenhed udsættes, annulleres, der udskiftes en fighter eller antallet af runder i kampen ændres, betragtes alle væddemål som ugyldige og indsatserne refunderes.

  Hvis kampen ikke finder sted som planlagt og ikke kæmpes på samme dato (lokal tid), annulleres alle væddemål, med undtagelse af: 1) hvis vi opgivet et forkert starttidspunkt og 2) hvis vi har programsat en kamp med en forventet dato, før den officielle dato er offentliggjort. Når der er offentliggjort et officiel kamptidspunkt, vil kampen blive programsat til den officielle dato og vil derefter være underlagt normale regler for væddemål.

  Vinder

  Hvis kampen resulterer i uafgjort, annulleres alle væddemål på moneyline og indsatser refunderes, medmindre uafgjort var inkluderet på det tilbudte marked.

  Metode for sejr og nøjagtig sejrmetode

  Hvis en kamp stoppes på grund af en skade eller inhabilitet enten af dommeren eller lægen, vil dette blive betragtet som en "Teknisk knockout" (TKO).

  I tilfælde af en teknisk afgørelse afregnes alle markeder som en afgørelse eller en sejr. I tilfælde af "Teknisk uafgjort" afregnes alle markeder som uafgjort.

  Teknisk Submission betragtes som submission.

  Kamp til at gå tiden ud

  Der findes kun en vinder, hvis alle de planlagte antal runder er gennemført.

  Runde-betting

  I tilfælde af en teknisk afgørelse afregnes alle markeder som en afgørelse eller en sejr. I tilfælde af en "Teknisk uafgjort" afregnes alle markeder som uafgjort.

  Antal runder

  Til væddemål, hvor en halv runde er angivet, definerer 2 minutter og 30 sekunder af den respektive runde halvdelen, der skal bestemmes under eller over. For eksempel: Over 2 minutter og 30 sekunder ind i 2. runde vil svare til Over 1,5 runder. I tilfælde af en teknisk afgørelse eller teknisk uafgjort afregnes markedet ved det tidspunkt, kampen blev stoppet. Hvis kampen slutter på nøjagtigt 2 minutter og 30 sekunder, annulleres væddemål.

  Fighter vinder ved Finish

  Vinder ved Finish betyder at vinde ved KO/TKO/diskvalificering, submission eller enhver anden form for stop. Enhver afgørelse truffet af dommerne tæller ikke som en afslutning.

  At vinde kamp og over/under runder

  Væddemål afgøres som vinder af kampen kombineret med den tid, kampen afgøres i.

  Hvor en halv runde er angivet, definerer 2 minutter og 30 sekunder af den respektive runde halvdelen, der afgør under eller over. f.eks.: Over 2 minutter og 30 sekunder ind i 2. runde vil svare til Over 1,5 runder. Hvis kampen slutter på nøjagtigt 2 minutter og 30 sekunder, annulleres væddemål.

  Samlet/flest takedowns/væsentlige strikes

  Ethvert væddemål, der inkluderer takedowns eller væsentlige strikes, afgøres på baggrund af de resultater, der er offentliggjort på www.ufcstats.com.

  Fratrækkes point

  Afgøres kun som Ja, når dommeren øjeblikkeligt stopper kampen for klart at indikere for dommerne, at de fratrækker et punkt fra en fighter.

  Statistikmarkeder

  Ethvert marked, som inkluderer Takedowns, Significant Strikes, Knockdowns, Submission Attempts eller Time in Control, vil blive afgjort baseret på resultaterne offentliggjort på ufcstats.com. Ethvert marked uden en ”Uafgjort” mulighed, som ender i uafgjort, vil blive annulleret.

  Finish Only og Decision Only Moneyline

  At vinde ved finish betyder at vinde ved KO/TKO/Diskvalifikation, submission eller enhver anden form for standsning af kampen. Finish Only Moneyline vil kun blive afgjort i tilfælde af et finish, ellers bliver alle væddemål annulleret. At vinde ved decision betyder ethvert tilfælde, hvor dommerens pointkort bliver brugt til at afgøre vinderen, inklusiv i tilfældet af en teknisk decision. Decision Only Moneyline vil kun blive afgjort i tilfælde af en decision, ellers vil alle væddemål blive annulleret.

  Kortmarkeder

  Alle kortmarkeder bliver tilbudt ud fra et forventet antal kampe. Hvis antallet af kampe skifter efter markederne oprindeligt er blevet tilbudt, vil alle markeder blive annulleret. Ethvert marked som referer til antallet af Takedowns, Significant Strikes, Knockdowns, Submission Attempts eller Time in Control, vil blive afgjort baseret på resultaterne offentliggjort på ufcstats.com. Ethvert marked, som referer til det hurtigste, fleste eller højeste af et specifikt udfald, som ender med uafgjort, hvor”uafgjort” ikke er en mulighed , vil blive afgjort ud fra døds løb regler.

  Fight of the Night og Performance of the Night vindere

  Til at vinde Fight of the Night og Til at vinde Performance of the Night, vil blive afgjort baseret på resultaterne offentliggjort på ufcstats.com. Hvis disse priser ikke bliver givet, vil alle valg blive afgjort som ”Nej”.

  Fremtidsvæddemål

  ”At blive Champion på en angivet dato”-væddemål, vil blive afgjort på den pågældende dato ud fra de officielle UFC placeringer angivet på ufc.com/rankings. Midlertidige titler tæller ikke med, når væddemålet skal afgøres.. Enhver division med en ledig Champion på den valgte dato vil resultere i, at væddemålene bliver annulleret.”At blive placeret i top 15/10/5 eller Champion på en angivet dato”-væddemål, vil blive afgjort på den pågældende dato ud fra de officielle UFC placeringer angivet på ufc.com/rankings. Ved optællingen af 15/10/5 afgørelsen inkluderes Champions, men ekskluderer Champions fra optællingen. For eksempel, ” At blive placeret i top 5” inkluderer en Champion og placeringerne 1-5, ” At blive placeret i top 10” inkluderer en Champion og placeringerne 1-10, ” At blive placeret i top 15” inkluderer en Champion og placeringerne 1-15. Enhver fighter, som trækker sig eller forlader UFC uanset årsagen, vil stadig blive talt med ved afgørelser. Kampvæddemål vil blive afgjort ud fra ufc.com/rankings. ”Højeste placering” er ens betydende med Champion og ned derefter. En fighter som ikke bliver placeret, vil stadig blive talt med i afgørelser. Hvis begge fightere ikke placeres, vil alle væddemål blive annulleret.

  Motorsport


  Hvis et løb eller kvalifikationsløb udsættes af en eller anden grund, er alle væddemål gældende i 48 timer. Hvis udsættelsen varer mere end 48 timer, annulleres alle afventende væddemål, og pengene refunderes.

  Formel 1 Outright

  Alle løbsvæddemål afgøres ud fra den officielle klassificering fra sportens styrende organ FIA (Federation Internationale de l'Automobile) på tidspunktet for podiepræsentationen.

  E-Sport - Motorløb

  Hvis nogen kører har tekniske/forbindelsesmæssige problemer under kvalifikationen, men deltager i løbet, vil væddemålet være gældende. Hvis de ikke deltager i løbet efter kvalificeringen, annulleres væddemålet.

  Mesterskab Outright

  Væddemål bedømmes efter FIA-klassificering umiddelbart efter sæsonens sidste løb og påvirkes ikke af eventuelle efterfølgende sanktioner eller nedgraderinger.

  Konstruktører

  Hver deltager prissættes som topkonstruktører gennem Formel 1-sæson i overensstemmelse med Constructors Championship-placeringer og regler specificeret af FIA.

  Først udgået

  Spil på, hvilken kører, eller bil, der først udgår. Et vindende væddemål på markedet først udgået er gældende, så snart den første formationsomgang starter. Et vindende væddemål er på konstruktøren eller føreren af den første bil, der udgår. Hvis mere end én bil/fører skulle udgå i samme omgang, gælder regler for dødt løb, se under; spilleregler -> betting regler.

  Hurtigste omgang

  Spil på, hvilken kører der sætter den hurtigste omgang. Det officielle FIA-resultat på tidspunktet for podiepræsentationen anvendes.

  Podieplads

  Spil på den kører, der slutter i top 3. Resultatet for afgørelsen er på tidspunktet for podiepræsentationenEfterfølgende diskvalificeringer og/eller appeller påvirker ikke væddemålene.

  Efterfølgende diskvalificeringer og/eller appeller påvirker ikke væddemålene.

  Head to Head

  Spil på, hvilken kører i et par af to der slutter på den højeste placering.

  To kørere kan samles i par med henblik på væddemål, og der tilbydes odds på, hvem der slutter på den højeste placering i et bestemt løb.

  Hvis ingen af kørerne gennemfører løbet, betragtes den kører, der gennemfører flest omgange, som vinder. Hvis begge kørere har gennemført samme antal omgange, annulleres væddemålene.

  NASCAR – Outright

  Løbets officielle NASCAR-vinder vil være vinder af løbet med hensyn til væddemål. Dette omfatter alle løb, der stoppes i utide uanset årsag.

  Kørere, som ikke kvalificerer sig til løbet, betragtes som Ingen handling, hvilket vil sige, at alle væddemål på denne kører annulleres.

  Rally

  Alle løbsvæddemål afgøres ud fra den officielle klassificering som defineret af de officielle løbsarrangører og påvirkes ikke af eventuelle efterfølgende undersøgelser.

  Motorcykler – Mesterskab Outright

  Alle listede kørere er gældende, også hvis de ikke deltager. Væddemålene afgøres af det indsamlede antal point efter podiepræsentationen ved sæsonens sidste løb og påvirkes ikke af eventuelle efterfølgende undersøgelser.

  Løb Outright

  Spil på, hvilken kører der vinder løbet. Deltager køreren ikke i løbet, såkaldt non-runner, vil væddemålet blive annulleret.

  Podieplaceringerne anvendes til at bestemme vinderen med hensyn til væddemål.

  Efterfølgende diskvalificeringer og/eller appeller påvirker ikke væddemålene.

  Slutter i Top 6

  Spil på den kører, der slutter i top 6.

  Resultatet for afgørelsen er på tidspunktet for podiepræsentationen.

  Efterfølgende diskvalificeringer og/eller appeller påvirker ikke væddemålene.

  Slutter i Top 10

  Spil på den kører, der slutter i top 10.

  Resultatet for afgørelsen er på tidspunktet for podiepræsentationen

  Efterfølgende diskvalificeringer og/eller appeller påvirker ikke væddemålene.

  Hurtigst i kvalifikationen

  Spil på den kører, der er hurtigst i kvalifikationen.

  Officielle omgangstider registreret af FIA danner grundlag for væddemålets afgørelse.

  For at væddemålet skal være gyldigt, skal køreren have registreret en omgangstid i den specifikke kvalifikation.

  Vinder Træning 1

  Spil på den kører, der vinder Træning 1.

  Officielle omgangstider registreret af FIA danner grundlag for væddemålets afgørelse.

  For at væddemålet skal være gyldigt, skal køreren have registreret en omgangstid i den specifikke træning.

  Vinder Træning 2

  Spil på den kører, der vinder Træning 2.

  Officielle omgangstider registreret af FIA danner grundlag for væddemålets afgørelse.

  For at væddemålet skal være gyldigt, skal køreren have registreret en omgangstid i den specifikke træning.

  Vinder Træning 3

  Spil på den kører, der vinder Træning 3.

  Officielle omgangstider registreret af FIA danner grundlag for væddemålets afgørelse.

  For at væddemålet skal være gyldigt, skal køreren have registreret en omgangstid i den specifikke træning.

  Vindende hold

  Spil på den vindende bil.

  Alle biler anses for at være deltagende. Podieplaceringerne danner grundlag for 1., 2. og 3. plads i forhold til væddemål.

  Vindende nationalitet

  Spil på den vindende kørers nationalitet.

  Vindermargin

  Spil på vindermargin mellem den vindende bil og øvrige biler.

  Væddemål afgøres på grundlag af det officielle FIA-resultat på tidspunktet for podiepræsentationen.

  Løbsvinderens startposition

  Spil på startpositionen for løbsvinderen.

  Væddemålet afgøres på baggrund af kørerens endelige placering i FIAs officielle klassificering på tidspunktet for podiumpræsentationen og kørerens startposition ved starten af løbet. For at modtage en slutplacering skal køreren have afsluttet løbet i overensstemmelse med FIAs regler. Enhver indsats på en kører der klassificeres som udgået i den officielle FIA-klassificering og ikke får en slutposition, betragtes som taber. Enhver kører, der ikke starter løbet fra deres udpegede startposition, inklusive fra pitbanen, erklæres ugyldig.

  Hvem fører efter 1. omgang

  Spil på hvem, der fører efter 1. omgang.

  Vinderen anses for at være føreren, der fører løbet, da de krydser start/målstregen efter en klassificeret løbsomgang (formationsomgang ikke inkluderet). Hvis en omgang ikke er fuldstændig afsluttet, annulleres alle væddemål. Hvis et løb starter under safety car, vil væddemål placeret på dette marked være gyldige.

  Hvem fører efter 5 omgange

  Spil på, hvem der fører efter 5 omgange.

  Vinderen anses for at være føreren, der fører løbet, da de krydser start/målstregen efter en klassificeret løbsomgang (formationsomgang ikke inkluderet). Hvis en omgang ikke er fuldstændig afsluttet, annulleres alle væddemål. Hvis at et løb starter under safety car, vil væddemål placeret på dette marked være gyldige.

  Hvem fører efter 10 omgange

  Spil på, hvem der fører efter 10 omgange.

  Vinderen anses for at være føreren, der fører løbet, da de krydser start/målstregen efter en klassificeret løbsomgang (formationsomgang ikke inkluderet). Hvis en omgang ikke er fuldstændig afsluttet, annulleres alle væddemål. Hvis et løb starter under safety car, vil væddemål placeret på dette marked være gyldige.

  Vindende bil af kvalifikationen

  Spil på, hvilken bil der vinder kvalifikation.

  Officielle kvalifikationstider registreret af FIA danner grundlag for spillets afgørelse.

  For spil på Hurtigst i kvalifikationen og Vindende bil i 3. kvalifikationsløb gælder, at kun tider registreret i 3. kvalifikationsløb tæller. Hvis 3. kvalifikationsløb ikke afvikles, vil væddemål afgøres på baggrund af FIAs startposition. Straf i forhold til startposition og efterfølgende diskvalifikationer gælder ikke for væddemålets afgørelse. Dog vil straf tildelt i forbindelse med kvalifikation af FIA vil gælde. Køreren skal starte 1. del af kvalifikationen for, at væddemålet kan være gyldig. For spil på hurtigst i 1. og 2. kvalifikation skal kørerne starte i den pågældende kvalifikation for at være gyldig.

  Vindermargin i kvalifikationen

  Spil på vindermargin mellem den vindende margin mellem vindende bil og andre. Væddemål afgøres på baggrund af det officielle FIA-resultat på tidspunktet for podiumpræsentationen.

  Vinder uden

  Spil på, hvem der vil vinder uden den nævnte favorit, der fuldfører og vinder. Alle væddemål afregnes efter den officielle klassificering fra FIA på tidspunktet for podietpræsentationen uden løbsvinder.

  Netball


  Generelt

  Hvis en kamp starter, men ikke afsluttes, annulleres alle væddemål, medmindre andet er angivet i reglerne. Alle væddemål afgøres ud fra resultatet for ordinær spilletid, medmindre andet er angivet i reglerne.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil afgivne væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Hvis en kamp udskydes eller afbrydes af en eller anden grund, annulleres alle væddemål, medmindre den omarrangeres og spilles samme dag, eller andet er angivet i reglerne. Det gælder dog ikke, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  Hvis et marked udbydes som 2-vejs, og det slutter med et uafgjort resultat, er push-regler gældende, se herom nedenfor.

  Outright

  Spil på vinderen af ligaen/turneringen. Væddemål afgøres ud fra slutplaceringerne, inklusive spillede playoffs, medmindre andet er angivet.

  Kampvinder

  Spil på udfaldet:

  1 – Hjemmeholdet vinder

  X – Uafgjort

  2 – Udeholdet vinder

  Spredning

  Spil på vinderen med anvendelse af det givne handicap (spredning) på resultatet.

  Over/Under

  Spil på om det samlede antal point scoret af begge hold vil være over eller under et givet tal.

  1./2. halvleg

  Væddemål (kampvinder, spredning, over/under) på halvlege afgøres udelukkende ud fra scoring i den pågældende halvleg. Den pågældende halvleg skal gennemføres, for at væddemål er gældende, medmindre de allerede er blevet afgjort. Hvis kampen afbrydes i anden halvleg, afgøres væddemål for første halvleg, mens de øvrige annulleres.

  1./2./3./4. periode

  Væddemål (kampvinder, spredning, over/under) på perioder afgøres udelukkende ud fra resultatet af den pågældende periode. Den pågældende periode skal gennemføres, for at væddemål er gældende, medmindre de allerede er blevet afgjort. Hvis kampen afbrydes, afgøres væddemål på gennemførte perioder, mens væddemål kørende på den igangværende og ikke påbegyndte perioder annulleres, medmindre væddemål på den igangværende periode allerede er blevet afgjort. Et eksempel: En kamp afbrydes i 3. periode:

  • Væddemål på 1. og 2. periode afgøres
  • Hvis der er O/U-væddemål på 3. periode, som kan afgøres, bliver disse afgjort
  • Alle andre væddemål annulleres.

  Rugby League / Union


  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal stadiontid), for at væddemålene kan have gyldighed.

  Hvis en kamp udskydes eller afbrydes af en eller anden grund, annulleres alle væddemål, medmindre den om-arrangeres og spilles samme dag, eller andet er angivet i reglerne. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  Alle Rugby-væddemål afgøres ud fra 80 minutters spil. Betegnelsen "80 minutters spil" inkluderer eventuel tillægstid, medmindre andet er angivet.

  Hvis en lokalitet ændres i forhold til den annoncerede, annulleres alle væddemål på kampen. Hvis den annoncerede modstander ændres, annulleres alle væddemål for denne kamp.

  1. halvleg

  Væddemål afgøres udelukkende på grundlag af første halvlegs resultat.

  Væddemål annulleres, hvis kampen afbrydes før halvleg.

  Hvis en kamp afbrydes i løbet af anden halvleg, vil alle væddemål på første halvleg stadig være gyldige.

  2. halvleg

  Væddemål afgøres udelukkende på grundlag af anden halvlegs resultat.

  10 minutters væddemål

  Omfatter: 2-vejs/3-vejs kampvinder; Handicap, Over/Under; Samlet antal Tries; Samlet antal Hold Tries; Samlet antal holdpoint; Sejrsmargin.

  Spil på, hvad kampens score er i de første 10 minutter af kampen. Den angivne 10-minutters periode skal være gennemført, for at væddemål kan være gældende. Alle væddemål afgøres ud fra resultatet, som fremkommer mellem start og 9:59 minut.

  Hold scorer flest Tries 3-vejs Kampvinder og Handicap

  Spil på hvilket hold, der scorer de fleste Tries i kampen.

  Hold med 1. Try

  Spil på hvilket hold, der scorer det første Try i kampen.

  Bliver 1. Try konverteret

  Spil på om det første Try i kampen bliver konverteret eller ej.

  Samlet antal point i kamp

  Spil på det samlede antal point scoret i kampen.

  Samlet antal Tries i kampen

  Spil på om det samlede antal Tries scoret i kampen bliver over eller under et angivet tal.

  Samlet antal point for hold ulige/lige

  Spil på om det samlede antal point scoret i kampen bliver et ulige eller et lige tal.

  Samlet antal Hold Tries ulige/lige

  Spil på om det samlede antal Hold Tries i kampen bliver et ulige eller et lige tal.

  Samlet point for hold – hjemme og ude

  Spil på det samlede antal point scoret af hjemme-/udeholdet i kampen.

  Samlet antal Hold Tries – hjemme og ude

  Spil på det samlede antal Hold Tries af hjemme-/udeholdet i kampen.

  Først til point

  Spil på hvilket hold, der først når et bestemt antal point – valgmulighederne Hjemmehold / Udehold / Ingen kan bruges til væddemål.

  Tid for 1. Try / Tid for 1. Try 2. halvleg

  Spil på om det første Try scores før eller efter et bestemt tidspunkt.

  Outright

  Væddemål afgøres ud fra den endelige ligaplacering inklusive playoffs, medmindre andet er angivet.

  Gruppevinder

  Væddemål afgøres ud fra den endelige gruppeplacering.

  Til at kvalificere sig

  Forudsig hvilke(t) hold der til at kvalificere sig. Afgørelsen vil være baseret på ekstra tid og kicking konkurrence, hvis denne spilles.

  Scorer først/Scorer sidst

  Første/Sidste hold scorer er et væddemål på, hvilket hold der scorer det første eller sidste point i en kamp.

  Hvis en begivenhed afbrydes, uden at der er scoret point, annulleres alle væddemål på Første/Sidste hold scorer.

  Hvis en begivenhed afbrydes, efter at et point er scoret, er alle væddemål på Første hold scorer gældende, mens væddemål på Sidste hold scorer annulleres. Hvis en begivenhed afbrydes, uden at der er scoret point, annulleres alle væddemål på Første/Sidste hold scorer.

  Halvtid/fuldtid

  Spil på resultatet af en kamp ved halvleg og efter fuld tid.

  Eksempel: Hvis du vælger 1/X, indgår du væddemål på, at hjemmeholdet fører efter halv tid, og kampen ender med uafgjort.

  Halvleg med flest mål

  Spil på i hvilken halvleg der scores flest point.

  Væddemål annulleres, hvis kampen afbrydes.

  Sejrsmargin

  Spil på hvilket hold der vinder kampen samt sejrsmargin. Afgørelsen træffes udelukkende ud fra resultatet efter ordinær spilletid.

  Væddemål på Tries

  Spil på hvem fra spillerlisten der scorer et Try først/sidst/til enhver tid. Straf Try tæller ikke med. I tilfælde af et straf Try udskydes afgørelsen til det næste tildelte Try.

  Man of the Match

  Væddemål afgøres i overensstemmelse med Man of the Match annonceret af det officielle radio-/tv-selskab efter kampens afslutning eller på den officielle radio-/tv-selskabs hjemmeside.

  Top Tryscorer

  At forudsige den spiller, der scorer på flest tries i turneringen. Dette marked inkluderer ekstra tid. Hvis to eller flere spillere scorer på flest tries, gælder reglerne for dødt løb. Se mere herom under spilleregler -> betting regler. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Top Tryscorer - Hold

  At forudsige den spiller, der scorer på flest tries i turneringen for det angivne hold. Dette marked inkluderer ekstra tid. Hvis to eller flere spillere scorer på flest forsøg, gælder reglerne for dødt løb. Se mere herom under spilleregler -> betting regler. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Top Point Scorer

  At forudsige, hvilken spiller der scorer flest point i turneringen. Dette marked inkluderer ekstra tid. Hvis to eller flere spillere scorer flest point, gælder reglerne for dødt løb. Se herom under spilleregler -> betting regler. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Total antal røde kort i turneringen

  At forudsige det samlede antal røde kort, der gives i turneringen. Dette marked inkluderer ekstra tid. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Total antal gule kort i turneringen

  At forudsige det samlede antal gule kort, der gives i turneringen. Dette marked inkluderer ekstra tid. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Antal Tries i turneringen

  At forudsige det samlede antal tries, der er scores i turneringen. Dette marked inkluderer ekstra tid. Strafforsøg tæller med, med henblik på afgørelse. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Antal Point i turneringen

  At forudsige det samlede antal point, der blev scoret i turneringen. Dette marked inkluderer ekstra tid. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Antal Hold Tries i turneringen

  At forudsige det samlede antal tires, der er scoret i turneringen af det angivne hold. Dette marked inkluderer ekstra tid. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Antal succesfulde Drop Goals i turneringen

  At forudsige det samlede antal succesrige Drop Goals, der blev scoret i turneringen. Dette marked inkluderer ekstra tid. Alle væddemål afgøres via turnerings officielle hjemmeside.

  Snooker og Pool


  Generelt

  Deltager spilleren ikke i kampen/tuneringen, så vil væddemål på denne spiller blive annulleret med undtagelse af væddemål placeret på en spiller, der deltager i en given turnerings kvalifikation, men som ikke kvalificerer sig til hovedturneringen. Sådanne væddemål betragtes som tabere i forbindelse med afgørelsen. Alle deltagere i en given turnering bliver tildelt odds for at vinde turneringen outright. Vinder/Placering-væddemål er tilgængelige. Detaljerne vises under konkurrencetitlen.

  Kampvinder

  Spil på hvilken spiller der vinder kampen.

  Hvis en kamp starter, men ikke afsluttes, skal den spiller, der går videre til næste runde eller bliver tildelt sejren, blive anset for vinder i forbindelse med afgørelsen.

  Hvis en kamp slet ikke starter, refunderes alle væddemål.

  Spredning

  Handicap Betting (inklusive alternativer) / Asian Handicap / Frame Væddemål / Antal Frames (inklusive alternativer) / Asian Total / Korrekt resultat

  Hvis det krævede antal frames ifølge Snooker/Pool, ikke gennemføres, ændres eller er forskellige fra dem, der udbydes i væddemål, annulleres væddemålene. I tilfælde af diskvalifikation eller tilbagetrækning annulleres væddemålene.

  Hvis en kamp starter, men ikke gennemføres, uanset årsagen eller en kamp ikke starter, refunderes alle væddemål.

  Over/Under

  Hvis det krævede antal frames ifølge reglerne ikke gennemføres, ændres eller er forskellige fra dem, der udbydes i væddemål, annulleres væddemålene. I tilfælde af diskvalifikation eller tilbagetrækning annulleres væddemålene.

  Hvis en kamp starter, men ikke gennemføres, uanset årsagen eller en kamp ikke starter, refunderes alle væddemål.

  Første frame

  Hvis den første frame ikke gennemføres, annulleres væddemålene.

  Første Frame-markeder

  Hvis den første Frame ikke bliver gennemført, vil spil blive annulleret, medmindre resultatet allerede er fastlagt.

  Den første lovligt hullede farve /Til at hulle første bal/Til at hulle sidste bal - I tilfælde af en re-rack vil den oprindelige frame tælle til afgørelse, hvis en farve/bal er blevet pottet. Afgørelsen bestemmes ud fra officielle turneringskilder. Væddemål omfatter ikke fejlskud.

  Første frame spiller totale Points lige/ulige - For afgørelse tæller nul som lige.

  Første ramme totale points - I tilfælde af en re-rack, tæller alle point til første ramme i alt. Første Frame breaks - I tilfælde af re-rack spil på over 50 og 100 tæller før og efter en re-rack er aftalt. Første frame fejl - I tilfælde af en re-rack kan der forekomme fejl før eller efter en re-rack er aftalt.

  Kamp til at gå til den afgørende Frame

  Hvis det oprindelige planlagte antal frames i en kamp ikke er gennemføres, ændres eller forskelligt fra dem, der tilbydes til væddemål, bliver væddemål ugyldige. Alle spil er ugyldige, hvis kampen ikke er afsluttes.

  147 i kampen

  Hvis en kamp starter, men ikke bliver gennemført, vil væddemål blive ugyldige, medmindre resultatet af det specifikke marked allerede er afgjort.

  Antal Centuries i kampen

  Hvis det oprindelige planlagte antal frames i en kamp ikke bliver gennemført, ændres eller forskelligt fra dem, der tilbydes til væddemål, vil væddemål blive ugyldige, medmindre resultatet allerede er blevet afgjort. I tilfælde af diskvalifikation eller at en spiller trækker sig, vil væddemål være ugyldige.

  Højeste Break i kampen

  I tilfælde af en re-rack vil kun det højeste break i den officielle gældende frame bestemme afgørelsen. Regler for dødt løb er gældende. Hvis det oprindelige planlagte antal frames i en kamp ikke bliver gennemført, ændres eller forskelligt fra dem, der tilbydes til væddemål, bliver spil ugyldige.

  Halv tid/Fuld tid

  Forudsig resultatet efter de første 4 frames og den samlede vinder af kampen.

  Alle spil er ugyldige, hvis kampen ikke afsluttes.

  Når først 3 frames

  Spil på hvem der først når 3 frames.

  Hver spiller skal vinde 3 frames, for at væddemål er gældende.

  Resultat efter de første 4 frames

  De første 4 frames skal gennemføres for at væddemål vil være gældende.

  Volleyball


  Generelt

  Hvis en kamp ikke gennemføres, annulleres alle væddemål på fuld tid.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Afbrudte eller udsatte kampe annulleres, medmindre de omarrangeres og spilles på samme dato (lokal tid), eller andet fremgår af reglerne. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert kamptidspunkt på vores hjemmeside.

  Live-betting

  Hvis begivenheden ikke gennemføres, annulleres alle væddemål. Der gøres undtagelser for væddemål på sæt, der allerede er ovre. I sådanne tilfælde afgøres væddemålene.

  Point tages i betragtning, uanset om de scores før eller efter, at væddemålet indgås.

  Vinder

  Spil på vinderen af kampen. Der anvendes et bedst af fem sæt-format. Golden Set tælles ikke med ved afgørelsen.

  Handicap

  Spil på vinderen af kampen i sæt. Væddemål bestemmes ud fra de optjente sæt for begge hold med anvendelse af det givne handicap. Væddemål annulleres, hvis antallet af sæt i henhold til reglerne ikke er gennemført eller ændres.

  Over/Under

  Spil på at over eller under et givet antal sæt vil blive spillet, for at vinderen kan findes.

  Sætscore

  Spil på sæt-score ved kampens afslutning.

  Væddemål annulleres, hvis antallet af sæt i henhold til reglerne ikke er gennemført eller ændres.

  Samlet antal point

  Samlet antal point svarer til Handicap- og Over/Under-væddemål. Gevinst/tab bestemmes ud fra det samlede antal point for begge hold, som derefter sammenlignes med det handicap og/eller over/under, der var givet før kampens start.

  Vinder af 1./2./3./4./5. sæt

  Spil på vinderen af det pågældende sæt.

  1./2./3./4./5. handicap

  Spil på vinderen af det pågældende sæt, hvor det givne point-handicap inddrages.

  1./2./3./4./5. sæt over/under

  Spil på om summen af point scoret af begge hold i det pågældende kommer over eller under et givet tal.

  Kamp ulige/lige, 1./2./3./4./5. sæt ulige/lige

  Spil på om summen af point scoret af begge hold i kampen/det pågældende sæt bliver et ulige eller lige tal.

  Vindermargin 1./2./3./4./5. sæt

  Spil på hvor mange point et navngivet hold vinder det pågældende sæt med.

  Nøjagtigt score 1./2./3./4./5. sæt

  Spil på den korrekte score i point for det pågældende sæt.

  Antal point (hold)

  Spil på om point scoret i kampen af det pågældende hold kommer over eller under et givet tal.

  Outright

  Spil på vinderen af den relevante konkurrence. Væddemål afgøres i henhold til den endelige ligaplacering, efter playoffs (hvis sådanne spilles), medmindre andet er angivet.

  Gruppevinder

  Væddemålene afgøres ud fra den endelige gruppeplacering.

  Gæliske sportsgrene


  Generelt

  Alle væddemål afgøres ud fra resultatet efter ordinær spilletid. Forlænget spilletid tæller ikke med, medmindre andet er angivet.

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert kamptidspunkt på vores hjemmeside. Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil væddemålene være gældende, så længe hjemmeholdet betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Afbrudte eller udsatte kampe annulleres, medmindre de omarrangeres og spilles på samme dato (lokal tid), eller andet fremgår af reglerne.

  I forbindelse med afgørelsen tælles et mål som 3 point og et point som 1 pt for at bestemme den endelige score.

  Outright

  Alle outright-væddemål vil være gældende, uanset ændringer i sæsonformat eller længde.

  Kampvinder

  Spil på vinderen af kampen. Der er 3 mulige udfald:

  1 – Hjemmeholdet vinder

  X – Uafgjort

  2 – Udeholdet vinder

  Spread Betting

  Spil på vinderen af kampen med anvendelse af det givne handicap på den endelige score (mål=3, point=1). Hvis et marked udbydes som 2-vejs (uden odds for uafgjort), og resultatet er uafgjort efter anvendelse af et handicap, refunderes væddemålene.

  Over/Under

  Spil på om point scoret af begge hold, inklusive mål (1 mål = 3 point) kommer over eller under et givet tal.

  Halvtid/fuldtid

  Spil på resultatet efter 1. halvleg og efter fuld tid. Forlænget spilletid tæller ikke med. Hvis en kamp afbrydes, annulleres væddemålene.

  1. halvleg: Kampvinder, Spredning og Over/under

  Væddemål afgøres udelukkende ud fra resultatet af første halvleg. Hvis en kamp afbrydes før halvleg, annulleres væddemålene. Hvis en kamp afbrydes i løbet af anden halvleg, vil alle væddemål på første halvleg stadig være gyldige.

  Vintersport


  Generelt

  Alle væddemål afgøres ud fra de officielle resultater fra det vintersportsforbund, der arrangerer det pågældende løb, også selvom ikke alle planlagte begivenheder bliver afholdt. Væddemål afgøres ud fra det officielle resultat som erklæret efter løbets afslutning. Eventuelle senere appeller og diskvalifikationer vil ikke påvirke væddemålene.

  Hvis en begivenhed ikke gennemføres som planlagt, og medmindre den udsættes på grund af vejrforhold, annulleres alle væddemål. Dette gælder dog ikke, hvis der annonceres et forkert kamptidspunkt på vores hjemmeside.

  Hvis en begivenhed afbrydes eller suspenderes og ikke sættes i gang inden for 36 timer (lokal tid) og på samme bane (spor), annulleres alle væddemål.

  Væddemål på en deltager i en kvalifikation til en begivenhed, men som ikke kvalificerer sig til hovedrunden/-runderne, betragtes som tabte.

  Regler for dødt løb er gældende, se under; spilleregler -> betting regler.

  Outright

  Spil på vinderen af etapen eller løbet (dette angives i navnet på outright'en). Hvis deltageren ikke starter i den officielle begivenhed, annulleres væddemålene.

  Podieplads

  Spil på om en deltager ender på podiet (1., 2. eller 3. plads). Hvis deltageren ikke starter i den officielle begivenhed, annulleres væddemålene.

  Head to head / Vinder fuld tid

  Begge deltagere skal starte i løbet, for at væddemålene er gældende. Hvis ingen af dem gennemfører begivenheden, annulleres væddemålene, medmindre det er en begivenhed med flere etaper. I dette tilfælde vil spilleren, der gennemfører en senere etape, blive afgjort som vinder. Hvis Spiller A for eksempel trækker sig eller diskvalificeres i 1. runde, og Spiller B gennemfører første runde, bliver Spiller B vinder.

  Hvis de begge trækker sig eller bliver diskvalificeret i samme etape, annulleres væddemålene.

  Bowls


  Generelt

  En kamp skal spilles indenfor 48 timer efter originale starttidspunkt for at væddemålene står. Hvis en kamp ikke finder sted af en eller anden grund (f.eks en spiller trækker sig med en skade) vil alle prematch spil være ugyldige, og indsatser returneres. Hvis en kamp starter, men ikke afsluttes, vil spilleren, der går videre til næste runde, betragtes som vinder.

  For de følgende markeder er væddemål annulleret, hvis det gyldige antal sæt ikke er færdiggjort eller ændret. Hvis et sæt er startet, men ikke afsluttet, vil følgende markeder være ugyldige, medmindre det konkrete markedsresultat allerede er fastlagt;

 • Match handicap
 • Total antal point (2-vejs)
 • Total antal sæt
 • Total antal point lige/ulige
 • Spillerens samlede antal point (2-vejs)
 • Hvis der udbydes ’ingen uafgjort’ og kampen ender uafgjort, så vil resultatet af tie-breakeren bruges som afgørelse af væddemål. Hvis der udbydes ’ingen uafgjort’ og inden tie-breaker finder sted, vil alle væddemål blive annulleret.

  Bordtennis


  Generelt

  Hvis nogen af de navngivne spillere i en kamp ændres inden kampen starter, vil alle væddemål blive annulleret. Hvis en kamp starter, men ikke spilles færdig, annulleres alle væddemål, medmindre resultatet af et væddemål allerede er afgjort.

  Kampvinder

  Spil på vinderen af kampen.

  Kamp – Handicap

  Spil på vinderen af kampen, når handicap-linjen er anvendt.

  Point - Handicap

  Spil på vinderen af kampen, når handicap-linjen er anvendt.

  Samlede antal point

  Spil på det samlede antal point, der laves i kampen.

  Samlede antal sæt

  Spil på det samlede antal sæt, der bliver spillet i kampen.

  Korrekt resultat

  Spil på den rigtige score for et specificeret væddemål, dvs. korrekt kampresultat, korrekt score i 1. sæt osv.

  Sæt - Handicap

  Spil på vinderen af et specificeret væddemål, når handicap-linjen er anvendt.

  Sæt - Samlede antal point

  Spil på det samlede antal point, der scores i et specificeret sæt.

  Næste vinder af point

  Spil på den næste spiller til at score et point i et specificeret væddemål.

  Fører efter

  Spil på en spiller til at føre efter et specificeret antal point i et sæt.

  Først til

  Spil på en spiller til at nå et specificeret antal point i en kamp eller et sæt.

  Samlede antal points - Ulige/lige

  Spil på, om det endelige antal point i kamp/sæt? slutter lige eller ulige.

  Andre sportsgrene


  Generelt

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene kan have gyldighed.

  Afbrudte eller udsatte kampe annulleres, medmindre de omarrangeres og spilles på samme dato (lokal tid), eller andet fremgår af reglerne. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  Hvis en kamp spilles før datoen eller det angivne starttidspunkt, vil væddemålene være gældende, hvis indsatsen ikke lægges senere end det ændrede starttidspunkt.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, annulleres væddemålene, medmindre andet er angivet.

  I 2-vejsmarkeder gælder push-regler, se herom nedenfor, medmindre andet er angivet. Indskud på enkelte væddemål tilbagebetales, og i kombinationsspil behandles valget som non-runner, se herom nedenfor.

  I forbindelse med olympiader gælder følgende regler:

  • Podiepræsentationen bestemmer afgørelsen af væddemålene.
  • Efterfølgende diskvalificeringer og/eller appeller påvirker ikke væddemålene.

  Badminton

  Hvis en af de navngivne spillere i en kamp ændres, før kampen starter, annulleres alle væddemål.

  Hvis begivenheden starter, men ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

  Beachvolley

  Hvis en af de navngivne spillere i en kamp ændres, før kampen starter, annulleres alle væddemål.

  Hvis en kamp starter, men ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

  Floorball

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene er gyldige. . Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt. Hvis lokationen for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet byttes rundt, således hjemmeholdet på kamptidspunktet er udeholdet, vil placerede væddemål baseret på den oprindelige angivelse af hjemme- og udehold blive annulleret. Alle kampmarkeder bliver afgjort ud fra resultatet ved slutningen af ordinær tid og vil ekskludere spillet overtid, medmindre andet er angivet. Ved periode væddemål skalden relevante periode spilles færdigt for at væddemål er gældende, medmindre det specifikke markedsudfald allerede er afgjort. Alle relevante markeder, tilgængelige enten for pre-live eller live væddemål, er angivet i slutningen af den respektive væddemålstype i firkantede parenteser, som indikerer, hvordan afgørelsen påvirker valgene. Henvis venligst til navngivningen som følgende: [Eksklusiv OT] og [Inklusiv OT].

  Specifikke markedsregler

  Først til at score [Eksklusive OT] – Hvis kampen aflyses, før et mål er scoret, bliver væddemål annulleret.

  Antal mål Ulige/Lige [Eksklusive OT] – Hvis der ikke scores, bliver alle væddemål afgjort som

  Vindermargin [Eksklusive OT] – Uafgjort inkluderet.

  Højest scorende periode – Forudsig den højest scorende periode. Ekskluderer overtid. Hvis 2 eller flere perioder har samme score, vil Uafgjort blive afgjort som resultatet.

  1. periode / Fuldtid – Forudsig vinderen af 1. periode og vinderen af fuldtid.

  Først til X mål [Eksklusive OT] – Udfaldet ”Ingen” inkluderet.

  Afgørelse

  Alle afgørelser er baseret på statistikkerne og resultaterne, som leveres af den officielle hjemmeside for ligaens forbund på kampdagen, medmindre andet er angivet.

  Futsal

  Alle kampmarkeder afgøres efter ordinær spilletid, medmindre andet er angivet.

  Ordinær spilletid skal gennemføres, for at væddemålene er gældende, medmindre andet er angivet.

  Hockey

  Alle kampodds baseres på resultatet efter afslutning af de planlagte 70 minutters spilletid, medmindre andet er angivet. Væddemål afgøres ud fra score ved afslutningen af de planlagte 70 minutter, inklusive eventuel tillægstid. Den planlagte periode inkluderer ikke forlænget spilletid eller tid, som tildeles til en straffesparkskonkurrence. En hockeykamp, som afbrydes før afslutningen af 70 minutters spilletid, annulleres, medmindre kampen arrangeres igen og spilles samme dag.

  Vandpolo

  Alle kampmarkeder afgøres efter ordinær spilletid, medmindre andet er angivet.

  Ordinær spilletid skal gennemføres, for at væddemålene er gældende, medmindre andet er angivet.

  Hvis en kamp starter, men ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

  Atletik

  For outright-væddemål er alle væddemål gældende, undtagen væddemål på, at deltagere ikke deltager i første runde/kvalifikation.

  Kajak

  Deltagerne skal passere startlinjen, for at væddemål er gældende, ellers annulleres væddemålene. Hvis et løb starter, men ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

  Gymnastik

  Deltagerne skal starte på en runde, for at væddemål er gældende, ellers annulleres væddemålene.

  Skydning

  Deltagerne skal starte på en runde, for at væddemål er gældende, ellers annulleres væddemålene.

  Svømning

  Deltagerne skal passere startlinjen, for at væddemål er gældende, ellers annulleres væddemålene. Hvis et løb starter, men ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

  Triatlon

  Deltagerne skal passere startlinjen, for at væddemål er gældende, ellers annulleres væddemålene. Hvis et løb starter, men ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

  Roning

  Deltagerne skal passere startlinjen, for at væddemål er gældende, ellers annulleres væddemålene. Hvis et løb starter, men ikke gennemføres, annulleres alle væddemål.

  Australian Rules

  Alle væddemål afgøres inklusive overtid, medmindre andet er angivet. Ordinær spilletid skal gennemføres, for at væddemålene er gældende, medmindre andet er angivet.

  Hvis lokaliteten for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet til en opført kamp ombyttes, vil afgivne væddemål baseret på den oprindelige opførelse blive annulleret.

  Speedway

  Hvis en kamp udsættes forud for dens planlagte startdato/tid, annulleres væddemålene, medmindre den planlægges til at starte inden for 24 timer.

  Alle markeder afgøres ud fra resultatet efter afslutningen af sidste heat.

  Cykling

  Alle væddemål afgøres ud fra resultatet på tidspunktet for podiepræsentationen. Diskvalifikation eller appel, som fører til ændring af resultaterne, vil ikke blive taget i betragtning.

  Væddemål indgået på spillere, som ikke starter i det pågældende løb, annulleres.

  Løb/etapevinder

  Spil på, hvilken rytter eller hvilket hold, der vinder det pågældende løb/den pågældende etape.

  Løber/Hold Head 2 Head

  Spil på, hvilket hold/hvilken rytter, der får den højeste slutplacering i løbet. Alle de pågældende hold/ryttere skal starte i løbet, ellers annulleres væddemålene. Mindst ét af de pågældende hold/én af de pågældende ryttere skal gennemføre løbet, ellers annulleres væddemålene.

  Specialvæddemål

  Spil på vinderen af en specialkategori i løbet, f.eks. "Bjergkonge", "Bedste sprinter", "Bedste unge rytter" m.m., som gives den relevante trøje (rød, grøn, hvid osv.)

  Curling

  Fuldtid kampvinder

  Forudsig hvilket hold der vinder kampen. Hvis kampen ikke afsluttes, er alle spil ugyldige.

  Fuldtid handicap

  Forudsig hvilket hold der vinder kampen, efter at handicapscoreren er blevet tilføjet. Alle spil bliver ugyldige, hvis kampen ikke afsluttes..

  Fuldtid over/under

  Forudsig det totale antal point i kampen. Hvis kampen ikke afsluttes, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Vinderspil

  Forudsig det hold der vinder turneringen. Væddemål vil blive resulteret baseret på de officielle kilder for turneringen.

  Pesapallo

  Generelle regler

  Alle kampe skal starte på den planlagte kampdato (lokal tid), for at væddemålene er gyldige. Undtagelsen er, hvis vi annoncerer et forkert starttidspunkt.

  Hvis lokationen for en kamp ændres, vil allerede indgåede væddemål være gældende, forudsat at hjemmeholdet stadig betegnes som sådan. Hvis hjemme- og udeholdet byttes rundt, således hjemmeholdet på kamptidspunktet er udeholdet, vil placerede væddemål baseret på den oprindelige angivelse af hjemme- og udehold blive annulleret.

  Alle kampmarkeder bliver afgjort ud fra scoren ved slutningen af 8. inning og vil ekskludere ekstra spillede innings , medmindre andet er angivet.

  Ved innings/perioder væddemål skalden relevante periode spilles færdigt, for at væddemålene er gyldige, medmindre det specifikke markeds udfald allerede er afgjort.

  Specifikke markedsregler

  Først til at score – Hvis kampen aflyses, før et mål er scoret, bliver væddemål annulleret.

  Antal mål Ulige/Lige – Hvis der ikke scores, bliver alle væddemål afgjort som Lige.

  Vindermargin – Uafgjort inkluderet.

  Højest scorende periode – Ekskluderer ekstra inning. Hvis 2 eller flere perioder har samme score, vil uafgjort blive afgjort som resultatet.

  Hold med højest scorende inning – Ekskluderer ekstra inning. Forudsig holdet med højest scorende inning. Push reglen er gældende.

  Dobbeltresultat – Forudsig vinderen af 1. periode og vinderen af fuldtid.

  Først til X løb – Udfaldet ”Ingen” inkluderet.

  Afgørelse

  Alle afgørelser er baseret på statistikkerne og resultaterne, som leveres af den officielle hjemmeside for ligaens forbund på kampdagen, medmindre andet er angivet.

  Kabaddi

  Kampvæddemål

  Medmindre andet er angivet, afgøres alle væddemål baseret på scoringen i slutningen af den planlagte 40 minutters spilletid og eksklusiv ekstra tid, hvis denne spilles. Hvis de planlagte 40 minutter ikke spilles, annulleres væddemål med undtagelse af markeder, hvor resultatet allerede er afgjort.

  Følgende markeder inkluderer ekstra tid / Golden Raid til afgørelsesformål:

  Hvis stedet hvor kampen skulle være afviklet ændres, vil de allerede placerede væddemål fortsætte, såfremt hjemmeholdet stadig udpeges som hjemmehold. Hvis hjemme- og udeholdet for en angiven kamp spiller kampen på udeholdets spillested, vil væddemål fortsætte, forudsat at hjemmeholdet stadig er officielt udpeget som hjemmehold, ellers annulleres væddemål.

  Eventuelle udsatte eller aflyste kampe behandles som en ikke deltagende til afviklingsformål, medmindre det spilles inden for 48 timer efter den oprindelige starttid.


  Half Betting

  Den udpegede halvdel skal gennemføres for at væddemål er gyldige, medmindre resultatet af det specifikke marked allerede er bestemt; og ekskluderer ekstra tid, hvis spillet.

  Muay Thai / Thaiboksning

  En begivenhed anses kun for at være startet, når klokken lyder i begyndelsen af den første runde. Alle væddemål annulleres, hvis en eller begge kæmpere ikke starter begivenheden.

  Alle væddemål betragtes som gyldige uanset hvilken farveændring der er i kampen. De røde eller blå farver, der er udpeget til kæmpere, er udelukkende til referenceformål.

  Alle væddemål afregnes på baggrund af den officielle beslutning, der er givet i ringen umiddelbart efter afslutningen af begivenheden. Efterfølgende ændringer i resultatet anerkendes ikke til væddemål.

  • FT ML - Forudsig resultatet af kampen
  • FT Spread - Forudsig vinderen af kampen. Hvor begivenheden er erklæret som uafgjort, annulleres alle indsatser.
  • FT O / U - Forudsig om kampen slutter under eller over et specificeret antal runder. Til "Totale runder" afgørelses formål repræsenterer 1 minut og 30 sekunder en halv runde (hvis runden varer i 3 minutter). For at et bet på "Over 1,5 runder" skal være en vinder skal kampen f.eks. vare mere end 1 minutter og 30 sekunder i runde 2. Hvis antallet af runder i en kamp ændres efter at "Totale runder" markeder er indstillet, annulleres derefter alle væddemål på disse markeder.
  • Hvis en fighter trækker sig tilbage i perioden mellem runder, anses kampen for at være afsluttet i den foregående runde for afgørelse af ”Runde væddemål”.

  Fodbold Aggregater


  Generelt

  Livebetting Aggregates er et nyt sæt af væddemålsmarkeder, der dækker en gruppe af begivenheder, som alle starter på eller omkring samme tidspunkt.

  Markederne afregnes ud fra det samlede resultat af alle kampe.

  For eksempel, hvis der en tirsdag aften starter seks Champions League kampe på samme tid (21:00) dækker Livebetting Aggregate-markederne alle seks spil. Spillere kan så satse på resultatet for alle seks kampe, såsom Over / Under 22,5 mål

  Bemærk: Livebetting Aggregates er i øjeblikket kun tilgængeligt på mobile enheder.


 • Et ikon på Live livemenuen
 • Live-oversigt på hjemmesiden

 • Links i hamburger-menuen (både sports- og livefaner)

  Den indeholder statistikker og hændelser opdateret i realtid ved hjælp af Sports Data API.

  Hvis en af kampene i den aggregerede hændelse forsinkes med mere end 5 minutter eller udskydes / aflyses, annulleres hele den aggregerede kamp.

  Matchvinder

  Forudsig det endelige resultat af den samlede begivenhed. Alle spil bliver ugyldige, hvis kampen ikke afsluttes.

  FT Asian HC

  Forudsig hvilket hold der vinder kampen efter handicap er blevet anvendt, eksklusiv handicap uafgjort.

  Alle spil bliver ugyldige, hvis kampen ikke afsluttes.

  FT O/U

  Forudsig det samlede antal mål scoret i den samlede begivenhed. Hvis begivenheden ikke afsluttes, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Totale mål

  Forudsig alternative totale mål scoret i den samlede begivenhed. Hvis begivenheden ikke er afsluttet, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Totale antal holdmål

  Forudsig det totale antal mål scoret af et bestemt hold i pågældende begivenhed. Hvis begivenheden afsluttes, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Alle hold til at score

  Forudsig om alle hold i den samlede begivenhed score mindst ét mål hver. Hvis begivenheden ikke afsluttes, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Vindmargin

  Forudsig holdet der vinder kampen og sejrsmarginen. Alle spil bliver ugyldige, hvis kampen ikke afsluttes.

  3-vejs Handicap

  Forudsig hvilket hold der vinder kampen efter handicap score er blevet anvendt, inkludere handicap uafgjort. Alle spil bliver ugyldige, hvis kampen ikke afsluttes.

  Halvtid / Fuldtid

  Forudsig resultatet af den samlede begivenhed i halvlegen og ved afslutningen af den ordinære tid. Alle spil bliver annulleret, hvis kampen ikke afsluttes.

  Første hold til at score

  Forudsig hvilket hold der scorer det første mål i den samlede begivenhed. Hvis begivenheden ikke afsluttes, er alle spil annulleres, medmindre markedet allerede er afgjort

  Sidste hold at score

  Forudsig hvilket hold scorer det sidste mål i den samlede begivenhed. Alle spil bliver annulleret, hvis kampen ikke er afsluttet.

  Første hjemmehold til at score

  Forudsig hvilket hjemmehold der scorer først i den samlede begivenhed. Hvis begivenheden ikke afsluttes, er bliver alle spil annulleres, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Første udebanehold til at score

  Forudsig hvilket udebanehold der scorer først i den samlede begivenhed. Hvis begivenheden ikke afsluttes, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Alle hjemmehold til at score

  Forudsig om alle hjemmeholdene i den samlede begivenhed vil score mindst ét mål hver. Hvis begivenheden ikke afsluttes, bliver alle spil annulleret, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Totale mål i 1. halvleg

  Forudsig det samlede mål scoret i 1. halvleg af den samlede begivenhed. Hvis halvlegen ikke afsluttes, bliver alle spil annulleret, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Totale hold mål i 1. halvleg

  Forudsig alternative totale mål scoret i 1. halvleg af den samlede begivenhed. Hvis halvlegen ikke afsluttes, bliver alle spil annulleret, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Alle udehold til at score

  Forudsig om alle udeholdene i den samlede begivenhed vil score mindst ét mål hver. Hvis begivenheden ikke afsluttes, er alle spil ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort.

  Betting regler


  Regler for dødt løb

  Hvis 2 eller flere valg ender på samme placering, deles indskuddet forholdsmæssigt.

  Eksempel:

  Slutplaceringerne i golf er følgende:

  1. placering: Spiller A

  2. placering: Spiller B

  3. placering: Spiller C

  3. placering: Spiller D

  3. placering: Spiller E

  6. placering: Spiller F

  6. placering: Spiller G

  Lad os sige, at du satser på Spiller E (Vinder/Placering ¼ 1-2-3)

  3. placering deles af 3 spillere – Spiller E deler 3. placering med 2 andre spillere – betalingen bliver således 1/3 indskud X Vinder/Placering odds

  Lad os sige, at du satser på Spiller E (Vinder/Placering ¼ 1-2-3-4)

  Placering 3 og 4 deles af 3 spillere.

  3. og 4. (faktisk ikke 4. placering, da der er 3 spillere på 3. placering) placering deles af 3 spillere – det betyder, at 2 placeringer udbetales, ud af de 3 spillere, der nåede disse placeringer: 2/3 indskud X Vinder/Placering odds.

  Bemærk – regler for dødt løb gælder for indskuddet og ikke for oddsene.

  Singler, akkumulatorer og systemvæddemål

  Udvid dine muligheder ved at gå videre end det ene valg, der udbydes ved enkelte væddemål. Dette kan gøres ved multivalg med akkumulatorer og systemvæddemål.

  Enkelte og akkumulatorer

   

  Væddemålets navn

  Antal valg

  Single

  1

  Double

  2

  Treble

  3

  4-dobbelt

  4

  5-dobbelt

  5

  6-dobbelt

  6

  7-dobbelt

  7

  8-dobbelt

  8

  9-dobbelt

  9

  10-dobbelt

  10

  11-dobbelt

  11

  12-dobbelt

  12

  13-dobbelt

  13

  14-dobbelt

  14

  15-dobbelt

  15

  16-dobbelt

  16

  17-dobbelt

  17

  18-dobbelt

  18

  19-dobbelt

  19

  20-dobbelt

  20

  I alle tilfælde skal alle valg lykkes for at blive vinder. Hvis et eller flere af valgene fra akkumulatoren annulleres, er væddemålet stadig gældende, hvis mindst ét af de resterende valg afgøres som vinder eller taber.

   

  Push

  Dette er en kamp eller et valg, som bliver uafgjort, efter at der er taget hensyn til handicap/spredning. Alle væddemål annulleres.

   

  Non-runner

  En non-runner er et valg, som er navngivet, men som ikke deltager i begivenheden. Hvis dit valg er en non-runner, annulleres dit væddemål (og dit indskud returneres). Hvis valget er en del af en akkumulator (multi), bliver væddemålet til det næste lavere akkumulerende væddemål. For eksempel bliver Tredobbelt til Dobbelt, Dobbelt bliver til Enkelt osv.

   

  Annulleret

  I alle tilfælde, hvor betegnelsen "annulleret" anvendes, er afgørelsen følgende:

  • Enkeltvæddemål - indskuddene refunderes.
  • I akkumulatorvæddemål (multi) behandles annullerede valg som non-runners inden for væddemålet. Det betyder, at hvis valget er en del af en akkumulator (multi), bliver væddemålet til det næste lavere akkumulerende væddemål. For eksempel bliver Tredobbelt til Dobbelt, Dobbelt bliver til Enkelt osv.

   

  Systemvæddemål

   

  Hvad er et systemvæddemål?

  Systemvæddemål minder om akkumulatorer ved, at du vælger flere valgmuligheder inden for ét væddemål, men hvor alle mulige kombinationer af væddemål fra disse valg bliver dækket. Fordelen er, at du kan vinde, selvom ikke alle valgene er vindere.

  Systemvæddemål angives som to tal adskilt af en skråstreg, f.eks. 2/4. Det første tal angiver væddemålstypen, der indgår (i dette tilfælde dobbelt), og det andet tal angiver antallet af indgående valg.

  I et 2/4-systemvæddemål ville du for eksempel vælge 4 valgmuligheder og klikke på fanen System øverst på væddemålssedlen, hvor du derefter ser valgmulighederne for systemvæddemål. 2/4-systemvæddemålet består af 6 mulige kombinationer, der anvender dine 4 valg, således at et indskud på 5 kr. ville koste 60 kr. Selvom kun 2 af de mulige kombinationer bliver vinder, vil dit væddemål vinde. Returbeløbet afhænger af, hvor mange mulige kombinationer der faktisk vinder. Hvis intet eller kun ét af dine valg vinder, taber systemvæddemålet. Når du afgiver dit systemvæddemål, er det viste gevinstbeløb de maksimalt mulige gevinster, hvis alle valg vinder.

  Du kan se detaljer om aktive systemvæddemål ved at tjekke åbne væddemål under Min konto.

   

  Systemer med 3 valg

   

  System 2/3

  Et 2/3-system består af 3 væddemål med 3 valg i forskellige begivenheder, 3 dobbelte. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 2/3 koster 30 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  3

  -

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Trixie

  En Trixie består af 4 væddemål med 3 valg i forskellige begivenheder, 3 dobbelte og 1 tredobbelt. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et en 10 kr. Trixie koster 40 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  4

  -

  3

  1

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Patent

  Et Patent består af 7 væddemål med 3 valg i forskellige begivenheder, 3 enkelte, 3 dobbelte og 1 tredobbelt. Et vilkårligt, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr. patent koster 70 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  7

  3

  3

  1

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Systemer med 4 valg

   

  System 2/4

  Et 2/4-system består af 6 væddemål med 4 valg i forskellige begivenheder, 6 dobbelte. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 2/4 koster 60 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  6

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 3/4

  Et 3/4-system består af 4 væddemål med 4 valg i forskellige begivenheder, 4 tredobbelte. Tre vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 3/4 koster 40 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  4

  -

  -

  4

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Yankee

  En Yankee består af 11 væddemål med 4 valg i forskellige begivenheder, 6 dobbelte, 4 tredobbelte og 1 firedobbelt. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr.-Yankee koster 100 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  11

  -

  6

  4

  1

  -

  -

  -

  -

   

  Lucky 15

  En Lucky 15 består af 15 væddemål med 4 valg i forskellige begivenheder, 4 enkelte, 6 dobbelte, 4 tredobbelte og 1 firedobbelt. Et vilkårligt, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr.-Lucky 15 koster 150 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  15

  4

  6

  4

  1

  -

  -

  -

  -

   

  Systemer med 5 valg

   

  System 2/5

  Et 2/5-system består af 10 væddemål med 5 valg i forskellige begivenheder, 10 dobbelte. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 2/5 koster 100 kr..

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  10

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 3/5

  Et 3/5-system består af 10 væddemål med 5 valg i forskellige begivenheder, 10 tredobbelte. Tre vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 3/5 koster 100 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  10

  -

  -

  10

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 4/5

  Et 4/5-system består af 5 væddemål med 5 valg i forskellige begivenheder, 5 firedobbelte. Fire vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 4/5 koster 50 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  5

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

  -

   

  Super Yankee

  En Et Yankee-system består af 26 væddemål med 5 valg i forskellige begivenheder, 10 dobbelte, 10 tredobbelte, 5 firedobbelte og 1 femdobbelt. To vilkårlige vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr. Super Yankee koster 260 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  26

  -

  10

  10

  5

  1

  -

  -

  -

   

  Lucky 31

  Et Lucky 31-system består af 31 væddemål med 5 valg i forskellige begivenheder, 5 enkelte, 10 dobbelte, 10 tredobbelte, 5 firedobbelte og 1 femdobbelt. Et vilkårligt, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr.-Lucky 31 koster 310 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  31

  5

  10

  10

  5

  1

  -

  -

  -

   

  Systemer med 6 valg

   

  System 2/6

  Et 2/6-system består af 15 væddemål med 6 valg i forskellige begivenheder, 15 dobbelte. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 2/6 koster 150 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  15

  -

  15

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 3/6

  Et 3/6-system består af 20 væddemål med 6 valg i forskellige begivenheder, 20 tredobbelte. Tre vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 3/6 koster 200 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  20

  -

  -

  20

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 4/6

  Et 4/6-system består af 15 væddemål med 6 valg i forskellige begivenheder, 15 firedobbelte. Fire vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 4/6 koster 150 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  15

  -

  -

  -

  15

  -

  -

  -

  -

   

  System 5/6

  Et 5/6-system består af 6 væddemål med 6 valg i forskellige begivenheder, 6 femdobbelte. Fem vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 5/6 koster 60 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  6

  -

  -

  -

  -

  6

  -

  -

  -

   

  Heinz

  Et Heinz-system består af 57 væddemål med 6 valg i forskellige begivenheder, 15 dobbelte, 20 tredobbelte, 15 firedobbelte, 6 femdobbelte og 1 seksdobbelt. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr.-Heinz koster 570 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  57

  -

  15

  20

  15

  6

  1

  -

  -

   

  Lucky 63

  Et Lucky 63-system består af 63 væddemål med 6 valg i forskellige begivenheder, 6 enkelte, 15 dobbelte, 20 tredobbelte, 15 firedobbelte, 6 femdobbelte og 1 seksdobbelt. Et vilkårligt, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr.-Lucky 63 koster 630 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  63

  6

  15

  20

  15

  6

  1

  -

  -

   

  Systemer med 7 valg

   

  System 2/7

  Et 2/7-system består af 21 væddemål med 7 valg i forskellige begivenheder, 21 dobbelte. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 2/7 koster 210 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  21

  -

  21

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 3/7

  Et 3/7-system består af 35 væddemål med 7 valg i forskellige begivenheder, 35 tredobbelte. Tre vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 3/7 koster 350 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  35

  -

  -

  35

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 4/7

  Et 4/7-system består af 35 væddemål med 7 valg i forskellige begivenheder, 35 firedobbelte. Fire vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 4/7 koster 350 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  35

  -

  -

  -

  35

  -

  -

  -

  -

   

  System 5/7

  Et 5/7-system består af 21 væddemål med 7 valg i forskellige begivenheder, 6 femdobbelte. Fem vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 5/7 koster 210 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  21

  -

  -

  -

  -

  21

  -

  -

  -

   

  System 6/7

  Et 6/7-system består af 7 væddemål med 7 valg i forskellige begivenheder, 7 seksdobbelte. Seks vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 6/7 koster 70 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  7

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  -

  -

   

  Super Heinz

  Et Super Heinz-system består af 120 væddemål med 7 valg i forskellige begivenheder, 21 dobbelte, 35 tredobbelte, 35 firedobbelte, 21 femdobbelte, 7 seksdobbelte og 1 syvdobbelt. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr.-Super Heinz koster 1.200 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  120

  -

  21

  35

  35

  21

  7

  1

  -

   

  Systemer med 8 valg

   

  System 2/8

  Et 2/8-system består af 28 væddemål med 8 valg i forskellige begivenheder, 28 dobbelte. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 2/8 koster 280 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  28

  -

  28

  -

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 3/8

  Et 3/8-system består af 56 væddemål med 8 valg i forskellige begivenheder, 56 tredobbelte. Tre vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 3/8 koster 560 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  56

  -

  -

  56

  -

  -

  -

  -

  -

   

  System 4/8

  Et 4/8-system består af 70 væddemål med 8 valg i forskellige begivenheder, 70 firedobbelte. Fire vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 4/8 koster 700 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  70

  -

  -

  -

  70

  -

  -

  -

  -

   

  System 5/8

  Et 5/8-system består af 56 væddemål med 8 valg i forskellige begivenheder, 56 femdobbelte. Fem vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 5/8 koster 560 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  56

  -

  -

  -

  -

  56

  -

  -

  -

   

  System 6/8

  Et 6/8-system består af 28 væddemål med 8 valg i forskellige begivenheder, 28 seksdobbelte. Seks vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 6/8 koster 280 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  28

  -

  -

  -

  -

  -

  28

  -

  -

   

  System 7/8

  Et 7/8-system består af 8 væddemål med 8 valg i forskellige begivenheder, 8 syvdobbelte. Syv vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at et 10 kr.-system 7/8 koster 80 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  -

   

  Goliath

  Et Goliath-system består af 247 væddemål med 8 valg i forskellige begivenheder, 28 dobbelte, 56 tredobbelte, 70 firedobbelte, 56 femdobbelte, 28 seksdobbelte, 8 syvdobbelte og 1 ottedobbelt. To vilkårlige, vindende væddemål sikrer returbetaling. Flere vindende væddemål betyder højere returbetaling. Bemærk, at en 10 kr.-Goliath koster 2.470 kr.

  Antal væddemål indgået

  Enkelt væddemål

  Akkumulatorvæddemål

  Dobbelt

  Tredobbelt

  4-dobbelt

  5-dobbelt

  6-dobbelt

  7-dobbelt

  8-dobbelt

  247

  -

  28

  56

  70

  56

  28

  8

  1

  Handicapvæddemål

  3-Way Handicap

  I et 3-vejs Handicap sættes linjen, så uafgjort også kan være et udfald, således at du får 3 mulige væddemål.

  Handicap (-1) – Du vinder, hvis dit hold vinder en kamp med en målscore for to eller flere.

  Uafgjort: Du vinder, hvis holdet med (-1) Handicap vinder kampen med en målforskel på præcis ét mål.

  Handicap (+1) – Du vinder, hvis der er uafgjort, eller dit hold vinder kampen.

  Vinder/Placering-væddemål

  Hvad er et Vinder/Placering-væddemål?

  Et Vinder/Placering-væddemål (V/P) består af to særskilte dele – en vinderdel og en placeringsdel. Vinderdelen er et væddemål på, at dit valg vinder begivenheden, og placeringsdelen er på dit valg for at ende enten først eller inden for løbets angivne placeringer (f.eks. 2., 3., 4 osv.).

  Hvordan fungerer Vinder/Placering-væddemål?

  Når du indgår et Vinder/Placering-væddemål (ved at markere afkrydsningsfeltet b/v), fordobles dit indskud, hvor den ene halvdel er på outright-vinder, og det anden er på, at din løber ender inden for placeringsbetingelserne. Hvert løb har specificerede placeringsbetingelser afhængigt af antal løbere, f.eks. ¼ 1-2-3. I dette eksempel vil et Vinder/Placering-væddemål placeret på en løber, der ender på 1.-pladsen komme til udbetaling på to måder: Du vinder outright-delen af væddemålet, men du vinder også placeringsdelen på ¼ af outright-odds, fordi løberen sluttede i top 3.

  Eksempel:

  Du placerer et Vinder/Placering-væddemål på 20 kr. på 12/1 i et væddeløb med V/P-betingelserne ¼ 1-2-3.

  Hvis dit valg slutter på 1. plads:

  – Du vinder 120 kr. plus dit indskud for outright gevinsten

  - Du kan også vinde 30 kr. (en fjerdedel af outright odds: 3/1) plus dit indskud for placeringen (dvs. slutte i top 3)

  Hvis dit valg slutter på 2. eller 3. plads:

  - Outright-delen af væddemålet taber

  - Du vinder 30 kr. plus dit indskud for placeringen

  Hvis dit valg ender uden for placeringsbetingelserne for væddeløbet, taber begge væddemål.

  Hvordan fungerer Vinder/Placering -akkumulatorer?

  Ved afgørelse af Vinder/Placering -akkumulatorer overføres vinderdelen af det første væddemål til gevinstdelen for det følgende væddemål, og tilsvarende overføres Vinder/Placering-delen af væddemålet til Vinder/Placering-delen af det følgende væddemål.

  Eksempel:

  Du placerer en 10 kr. V/P-akkumulator på valg A i Løb A og valg B i Løb B. Det betyder, at du har en outright (vinder) akkumulator og en placeringsakkumulator.

  Hvis valg A vinder, og valg B kun opnår placering, taber outright-delen af akkumulatoren, men placeringsdelen vinder.

  Hvis valg A kun opnår placering, og valg B vinder, vil outright-delen af akkumulatoren igen tabe, men placeringsdelen vinder.

  Teaservæddemål

  Generelt

  Et teaservæddemål gør det muligt for dig at justere pointspredningen og kamptotalerne på to eller flere amerikansk fodbold- eller basketballhold ved at vælge et fast antal point. Antallet af valgte hold og point bestemmer udbetalingsoddsene.

  Hvordan fungerer teaservæddemål?

  Alle valg skal opfyldes, for at teaservæddemålet er vindende. Hvis et valg i en to-holds teaser er en push, se herom ovenfor, så vil væddemålet blive betragtes som "ingen handling" og indsatsen refunderes.. En push i teasere på over to hold vil resultere i, at væddemålet falder ned til næste niveau, hvis muligt, eller taber, hvis det ikke er muligt.

  Teaservæddemål tillades på pre-match-begivenheder og kun for udvalgte ligaer, herunder:

  i. Almindelige teasere for NBA, NCAAB, NFL, NCAAF eller andre ligaer, hvor teaservæddemål er tilladt (4, 4,5 og 5 for basketball og 6, 6,5 og 7 for amerikansk fodbold)

  ii. SUPER TEASERE: 3-holds teaser – køb af 8 point, uafgjort taber, odds -120/1,83

  iii. MONSTER TEASER: 4-holds teaser – køb af 10 point, uafgjort taber, odds -120/1,83

  iv. FOOTBALL - SUPER TEASERS: 3 hold teaser - køber 10 point, uafgjort taber, odds -120 / 1.83

  v. FOOTBALL - MONSTER TEASER: 4 hold teaser - køber 13 point, uafgjort taber, odds -140 / 1.71

  Pointkøb

  Pointkøb gør det muligt for dig at ændre pointspredning eller kamptotalen for en amerikansk fodboldkamp eller en basketballkamp. Du kan flytte pointfordelingen, så du får flere point, når du vædder på en underdog, og færre point, når du vædder på favoritten. Du kan flytte totalen, så du får en højere total, når du vædder på under, eller en lavere total, hvis du vædder på over.

  Hurtige markeder

  Generelt

  Hurtige markeder gør det muligt for dig at vædde på, om en bestemt begivenhed indtræffer inden for de næste 1 eller 5 minutter i en live fodboldkamp. Det giver dig muligheder for at vinde i hvert eneste minut af dit yndlingslivespil.

  Tror du, at Rooney's er under nedsmeltning? Væd på et kort!

  Tror du, at målmanden er ved at miste overblikket? Væd på et hjørnespark!

  Du kan vælge at vædde på, at der kommer mål, hjørnespark, kort, straffespark, indkast, frispark eller målspark inden for kampens næste 1 minut eller 5 minutter:

  Begivenhed Beskrivelse
  Mål Tidspunktet hvor der scores et mål
  Hjørnespark Tidspunktet hvor der dømmes hjørnespark
  Kort Tidspunktet hvor en deltagende spiller får et gult eller rødt kort
  Straffespark Tidspunktet hvor der dømmes et straffespark
  Indkast Tidspunktet hvor der dømmes et indkast
  Friskpark Tidspunktet hvor der dømmes et frispark
  Målspark Tidspunktet hvor der dømmes et målspark

  1 minut henviser til 00:00 – 00:59 sekunder af den relevante 1 minutters periode.

  5 minutter henviser til 00:00 – 04:59 sekunder af den relevante 5 minutters periode.

  Asian Handicap væddemål med disse tal betyder grundlæggende, at du opdeler dit væddemål, så det dækker flere udfald.

  Stoppet kampur er ikke inkluderet.

  Sådan fungerer det:

  • Vælg den live-kamp, du vil vædde på
  • Vælg et bestemt hurtigt marked fra listen over valgmuligheder
  • Vælg dit væddemål
  • Angiv dit indskud på væddemålssedlen, klik på "Placer væddemål"

  Hestevæddeløb


  Generelt

  Hestevæddeløbsdata er licenseret fra British Horse Racing Authority.

  Væddemål på løb afregnes normalt på to måder – ”først i mål” og ”officielt resultat”, medmindre andet er angivet eller beskrevet i afsnittet om afgørelsesmetoderne.

  Fortidsspil udbetales på de vilkår de er blevet indgået under, efter de officielle resultater på de annoncerede løb. Hvis en hest ikke kommer til start tilbagebetales indskuddet. Skulle et odds, en stedsangivelse eller et resultat være behæftet med fejl, eller blive angivet fejlagtig fra en hvilken som helst kilde, forbeholder vi os retten til at afvikle væddemålet i henhold til de korrekte resultater og stedsangivelser, der er til rådighed på tidspunktet for væddemålet.

  Når et resultat ændres efter det officielle resultat (dvs. vejning), for eksempel som resultat af en vellykket appel, vil ændringen blive ignoreret til afgørelse af væddemålet.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige for fejl eller udeladelser med hensyn til nøjagtighed ved udgivelse eller udstedelse af odds eller oplysninger, på trods af alt, hvad der gøres for at sikre total nøjagtighed. Vi forbeholder os ret til at rette op på disse fejl.

  Afgørelsesmetoder

  De to forskellige metoder vi benytter når resultatet skal bestemmes, er følgende:

 • Din hest kommer først i mål – Udbetales straks efter hestene er kommet i mål se undtagelser herunder
 • Det officielle resultat – Udråbes efter vejning og eventuelle protester fra deltagerne
 • Generelt

 • De to afgørelsesmetoder, som er beskrevet ovenfor, gælder for alle væddemål som ikke er omtalt i afsnittet om undtagelser
 • Bedste Odds” gælder normalt og hvor det er nærmere beskrevet
 • Der er ingen begrænsninger for indsatser i de to afgørelsesmetoder, men udbetalinger er underlagt vores annoncerede maksimum udbetalingsgrænser som normalt
 • Undtagelser

  De undtagelser, hvor ”først i mål” afgørelsen ikke finder anvendelse, og der kun afregnes i forhold til det officielle resultat er som følger:

 • Ethvert løb, der holdes uden for Storbritannien og Irland
 • Ethvert britisk/irsk løb, som ikke har et Starting Price marked
 • Alle væddemål placeret efter Starting Price, og væddemål på første og anden favorit
 • Alle spil som er foretaget efter fortidsspil regler – herunder tilbagebetaling på udgåede heste
 • Alle væddemål placeret på andre spilformer end vinder – fx pladsspil, tricast eller forecast
 • Alle væddemål i Each Way (Vinder og Plads), som er indgået til forbedrede odds
 • Et væddemål som finder sted på en forkert bane
 • Et væddemål hvor jockeyen vejer forkert tilbage, eller slet ikke deltager i tilbagevejning
 • Et væddemål hvor en dommer fejlagtigt angiver en hest som vinder
 • Anitree Grand National race
 • Vinder/Placering

  Væddemål kan være Vinder eller Vinder/Placering. Når afkrydsningsfeltet Vinder/Placering markeres, fordobles enhedsindskuddet, der placeres på vindervalget.

  Det vil indeholde ét væddemål på vinderen og et andet væddemål på Placering. Betingelserne skrives i begivenhedens overskrift, f.eks. Vinder/Placering 1/4 1-2-3

  For hestevæddeløb bestemmes V/P-væddemål ud fra antallet af deltagere og tabellen:

  Antal løbere Ikke Handicapløb Ja Handicapløb

  1 - 4 Kun vinder Kun vinder

  5 - 7 ¼ odds, for placering 1,2 ¼ odds, for placering 1,2

  8 - 11 1/5 odds, for placering 1,2,3 1/5 odds, for placering 1,2,3

  12 - 15 1/5 odds, for placering 1,2,3 ¼ odds, for placering 1,2,3

  16 + 1/5 odds, for placering 1,2,3 ¼ odds, for placering 1,2,3,4

  Antallet af deltagere, der er klar til start bestemmer Vinder/Placering-betingelserne for væddeløb, som ikke er antepost.

  Hvis udgåede deltagere bringer løbet ned under fem deltagere, går placeringsindskuddet videre til vinderspillet.

  Nogle løb kan have bedre odds eller placeringer, og vi forbeholder os retten til at tilbyde forskellige odds og placeringer.

  Dødt løb

  Når der er dødt løb om førstepladsen, deles indskudsbeløbet for den vindende valgmulighed med antallet af vindere med fulde odds betalt ved det reducerede indskud. Resten af indskuddet går tabt. Hvis et Vinder/Plads-væddemål involverer en dødt løb-vinder, afgøres vinderdelen af væddemålet som ovenfor, og placeringsdelen afgøres til fulde i overensstemmelse med de pågældende placeringsbetingelser. Hvis dødt løb skulle omfatte valgte placeringer, og dette resulterer i mere end det tildelte antal placeringer, deles indskuddene som før og afgøres efter de fulde placeringsbetingelser.

  Antepost

  Antepost-begivenheder er tilgængelige for spillere på forhånd, mere end 48 timer før væddeløbet. Væddemål på udgåede heste i antepost-begivenheder anses for tabte, medmindre andet er angivet.

  Antepost-begivenheder kan suspenderes på dage, hvor der afvikles væddeløb, der vedrører begivenheden.

  Udskudte løb

  Hvis et væddeløb udskydes, og sluterklæringerne er gældende, vil væddemålene være gældende. Dog vil væddemål blive annulleret, hvis:

  • Væddeløbet erklæres ugyldigt
  • Væddeløbet afbrydes
  • Betingelserne for væddeløbet er ændret
  • Lokaliteten er ændret
  • Overfladen er ændret

  Regel 4-deduction

  Regel 4-deduction anvendes efter følgende tabel:

  Odds på den udgåede Beløbet fratrukket gevinster

  1,11 eller lavere odds på udgåede 90 øre pr. krone

  1,12 til 1,18 85 øre pr. krone

  1,19 til 1,25 80 øre pr. krone

  1,26 til 1,30 75 øre pr. krone

  1,31 til 1,40 70 øre pr. krone

  1,41 til 1,53 65 øre pr. krone

  1,54 til 1,62 60 øre pr. krone

  1,63 til 1,80 55 øre pr. krone

  1,81 til 1,95 50 øre pr. krone

  1,96 til 2,20 45 øre pr. krone

  2,21 til 2,50 40 øre pr. krone

  2,51 til 2,75 35 øre pr. krone

  2,76 til 3,25 30 øre pr. krone

  3,26 til 4,00 25 øre pr. krone

  4,01 til 5,00 20 øre pr. krone

  5,01 til 6,50 15 øre pr. krone

  6,51 til 10,00 10 øre pr. krone

  10,01 til 15,00 5 øre pr. krone

  Over odds 15,01 Ingen fradrag

  I tilfælde af en at en deltager udgår, anvendes fradraget i henhold til den udgåedes odds lige før denne udgår.

  R4 vil gælde på "Dagen for væddeløbet", mindre end 48 timer før væddeløbet.

  Hvis 2 eller flere heste udgår, vil det samlede fradrag ikke overstige 90 øre pr. krone i gevinst.

  Regel 4-deduction anvendes på alle vindende væddemål, der blev indgået, før en deltager udgik.

  Eksempel: odds tilgængelige kl. 9:00.

  1. udgåede erklæret: 10:00.

  Youbet anvender Regel 4 kl. 10:05.

  Vindende væddemål på faste odds fra kl. 9:00 til 10:05 fratrækkes i henhold til den udgåedes seneste odds.

  2. udgåede erklæret: 11:30.

  Youbet anvender anden Regel 4 kl. 11:35.

  Vindende væddemål på faste odds fra kl. 10:06 til 11:35: 2. regel 4 anvendes.

  Vindende væddemål på faste odds fra kl. 09:00 til 10:05: 2. regel 4 anvendes, men summen af deductions vil ikke overstige 90 øre pr. krone i gevinst.

  Hvis en hest kommer til start, men nægter at løbe, tabes væddemålet.

  I alle hestevæddeløb gælder det, at hvis en deltager trækkes eller afgøres ikke at have startet – og derfor er blevet erklæret udgået af starteren – refunderes indskuddene på denne valgmulighed. (Den eneste undtagelse for dette er antepost-væddemål.) Væddemål på de resterende deltagere i det pågældende væddemål, taget som tidlige odds eller tavleodds før tilbagetrækningen, udsættes for fradrag.

  Reserver

  Nogle væddeløb kan indeholde reserveheste, som kan tildeles odds i vores lister over tidlige odds. Slutplaceringen for en af disse reserveheste vil tælle, uanset om denne er tildelt odds eller ej.

  Hvis en reservehest udbydes med tidlige odds og ikke udgår, vil Regel 4-deduction blive anvendt som følge af tilbagetrækningen.

  Hvis en reservehest erklæres for officiel deltager på væddeløbsbanen før erklæringsfasen, og den efterfølgende udgår, vil Regel 4 anvendes på reservehesten fra dette tidspunkt.

  Komb & Tvilling

  En komb er et væddemål, hvor du vælger to navne med 1. og 2. slutplacering i den rigtige rækkefølge for en bestemt begivenhed.

  En tvilling er et væddemål, hvor du vælger to navne med 1. og 2. slutplacering i vilkårlig rækkefølge for en bestemt begivenhed.

  xEn boxkomb er et væddemål, hvor du foretager tre eller flere valg, hvoraf to skal ende som henholdsvis 1. og 2. placering i en bestemt begivenhed.

  Komb accepteres kun i væddeløb med tre eller flere deltagere og afgøres i overensstemmelse med det officielt erklærede SP Computer Forecast Dividend. I væddeløb med færre end tre deltagere, annulleres

  forecast-væddemål. Hvis én af disse valgmuligheder udgår i et kombvæddemål, placeres det samlede indskud på det andet resterende valg som et Win Single-væddemål på SP.

  I væddeløb, hvor en hest slutter alene, og der ikke udbetales kombdividende, afgøres alle kombvæddemål, der nominerer denne hest til at slutte først, som et Win Single på SP på den vindende hest. Alle andre kombvæddemål i væddeløbet tabes.

  I en boxkomb, hvor et valg udgår, fordeles det samlede indskud på væddemålet ligeligt mellem de mulige kombinationer af de resterende valg, og prognoser, inklusive non-runneren, se herom ovenfor, bliver til enkeltvæddemål.

  I tilfælde af dødt løb erklæres der særskilt dividende for alle de heste, der er involveret i det døde løb og kombinationsspillet.

  Unavngivne favoritter accepteres ikke til prognosevæddemål.

  Trio

  Trio er et væddemål, hvor du navngiver tre heste til at slutte på første-, anden- og tredjepladsen i den korrekte rækkefølge i et angivet løb, hvor der erklæres Computer Forecast Dividend.

  Vilkårlig Trio er et væddemål, hvor du navngiver tre valg til at slutte på første-, anden- og tredjepladsen i vilkårlig rækkefølge.

  Alle vindende triokombinationer udbetales i henhold til den officielle Computer Tricast Return, som erklæres for et 1 dk.

  Trio udbydes for alle handicapvæddeløb, hvor der er erklæret otte eller flere deltagere. Hvis der er færre end 8 deltagere, annulleres alle væddemål.

  Hvis én af disse valgmuligheder udgår i et Triospil, afgøres dette væddemål som en prognose på de resterende valg i den rækkefølge, de blev valgt. Hvis to af valgmulighederne udgår i et Triospil, afgøres væddemålet som et Vinderspil på den resterende deltager.

  I tilfælde af, at to eller flere heste slutter i dødt løb til første-, anden- eller tredjeplads, erklæres og udbetales der særskilte dividender for hver Triokombination. I Triospil med faste odds udbetales de fulde odds, hvor indskuddet fordeles efter antallet af heste, der ender i dødt løb.

  Unavngivne favoritter accepteres ikke til Triospil.

  Triospil accepteres kun for singles.

  Favoritter

  Væddemål på Første og Anden-favoritter accepteres som Kun vinder til startodds. Der kan ikke tages tidlige odds eller tavleodds på unavngivne favoritter.

  Favoritten er den hest, der angives med de laveste odds i de officielle startodds.

  Den anden favorit er hesten med de næstlaveste odds.

  Hvis to heste angives med samme odds, og disse odds er lavere end alle andre angivne odds, er disse to lige første favorit og lige anden favorit.

  Hvis to eller flere favoritter vælges, fordeles indskuddet ligeligt mellem dem og udbetales til fulde odds.

  Væddemål uden

  Spil på resultatet af et givent væddeløb uden en favorithest. Favorithestens slutplacering ignoreres for væddemål placeret på dette marked. For eksempel vil et væddemål placeret på Cue Card uden Don Cossack (favorit) vinde, hvis Cue Card vinder væddeløbet eller slutter som nr. 2 efter Don Cossack. Væddemålet tabes ved alle andre udfald.

  Eventuelt annoncerede vinder/placering-betingelser afgøres ud fra det faktiske antal deltagere, der deltager i væddeløbet, undtagen "uden"-valget.

  Eventuelle Regel 4-deduction vil stadig være gældende og vil blive baseret på odds for den tilbagetrukne deltager i dette marked på tidspunktet for tilbagetrækningen.

  Ved afgørelse af Væddemål uden-væddemål ignoreres slutplaceringen for den nominerede "uden"-løber. Hvis det nominerede "uden"-valg trækkes før starten på et løb, vil alle væddemål på feltet i dette marked være gældende.

  Hvis 2 eller færre deltagere starter væddeløbet, annulleres væddemålene.

  Normale regler for dødt løb er gældende – se mere herom under: Spilleregler ? betting regler.

  Placeringsvæddemål

  Kun væddemål på placering 2 – spil på, at en hest slutter på en af de to første pladser. Placeringsvæddemål accepteres for hestevæddeløb med fem eller flere løbere.

  Kun væddemål på placering 3 – spil på, at en hest slutter på en af de tre første pladser. Placeringsvæddemål accepteres for hestevæddeløb med otte eller flere løbere.

  Hvis en hest udgår, inden start, returneres indskud på dette valg. Væddemål på de resterende heste i væddeløbet bliver underlagt deduction ifølge Regel 4-tabellen nedenfor, baseret på odds i Kun væddemål på placering-markedet for den eller de tilbagetrukne heste på tidspunktet for tilbagetrækningen.

  Tabel over Regel 4-deduction for Kun væddemål på placering

  Gevinster fratrukket indskud

  Pris for non-runner ved

  tilbagetrækning Kun væddemål på placering 2 Kun væddemål på placering 3 Kun væddemål på placering 4

  1,06 eller lavere odds på udgået 50 øre pr. krone 35 øre pr. krone 25 øre pr. krone

  1,07 til 1,11 45 øre pr. krone 30 øre pr. krone 25 øre pr. krone

  1,12 til 1,18 45 øre pr. krone 30 øre pr. krone 20 øre pr. krone

  1,19 til 1,25 40 øre pr. krone 30 øre pr. krone 20 øre pr. krone

  1,26 til 1,30 40 øre pr. krone 25øre pr. krone 20 øre pr. krone

  1,31 til 1,40 35 øre pr. krone 25 øre pr. krone 20 øre pr. krone

  1,41 til 1,53 35 øre pr. krone 25 øre pr. krone 15 øre pr. krone

  1,54 til 1,62 30 øre pr. krone 20 øre pr. krone 15 øre pr. krone

  1,63 til 1,80 30 øre pr. krone 20 øre pr. krone 15 øre pr. krone

  1,81 til 1,95 25 øre pr. krone 20 øre pr. krone 15 øre pr. krone

  1,96 til 2,20 25 øre pr. krone 15 øre pr. krone 10 øre pr. krone

  2,21 til 2,50 20 øre pr. krone 15 øre pr. krone 10 øre pr. krone

  2,51 til 2,75 20 øre pr. krone 15 øre pr. krone 10øre pr. krone

  2,76 til 3,25 15 øre pr. krone 10 øre pr. krone 10 øre pr. krone

  3,26 til 4,00 15 øre pr. krone 10 øre pr. krone Ingen fradrag

  4,01 til 5,00 10 øre pr. krone 10 øre pr. krone Ingen fradrag

  5,01 og derover Ingen fradrag

  Hvis 2 eller flere heste udgår, vil de samlede fradrag ikke overstige 90p.

  Hvis den valgte hest trækker sig fra løb efter start, vil væddemål placeret på denne hest være tabt, fordi hesten anses for at have deltaget i væddeløbet.

  I tilfælde af udgåede heste forbliver antallet af placeringer med udbetaling det samme, medmindre antallet af løbere i væddeløbet er lig med eller mindre end antallet af udbetalte placeringer, i hvilket tilfælde alle væddemål annulleres. Dette marked afgøres efter de officielle placeringsregler for løbet. Hvis et væddeløb med 8 heste med Vinder/Placering-betingelser for 3 placeringer reduceres til et løb med 7 eller færre løbere, vil vi stadig udbetale 3 placeringer på markedet for Kun væddemål på placering.

  Normale regler for dødt løb er gældende – se mere herom under: Spilleregler ? betting regler.

  Matchvæddemål

  Spil på, at en hest slutter én placering foran en anden hest i et direkte Head-To-Head under væddeløbsbegivenheden.

  Et head to head væddemål baseres på, at ét valg slår et andet ifølge de særlige annoncerede betingelser. Regler for dødt løb gælder, medmindre odds for dødt løb udbydes (f.eks. for et handicap match-væddemål). Det ene af de to valg i et matchvæddemål skal gennemføre banen, for at væddemålet er gyldigt, ellers annulleres væddemålene.

  Begge valg skal starte, for at væddemålene er gældende, ellers annulleres matchvæddemål.

  Afgørelse af væddemålene baseres på det officielt erklærede resultat.

  Hvis ingen af hestene afslutter et løb med forhindringer/hegn, bestemmes vinderen ud fra antallet af gennemførte forhindringer/hegn.

  Greyhounds


  Generelt

  Væddemål på Greyhound-væddeløb accepteres for alle BAGS-løb (Bookmakers Afternoon Greyhound Service), BEGS-løb (Bookmakers Evening Greyhound Service), løb som dækkes direkte på jordbaseret tv eller Sky Sports og andre udvalgte løb i Storbritannien og Irland, som dækkes af fuld service på SIS, og hvor vi udtrykkeligt meddeler accept, eller hvor der er tilgængelige væddemålsmuligheder på Youbet.dk.

  Væddemål afgøres ud fra det officielle resultat som annonceret af dommeren, og eventuelle efterfølgende ændringer ignoreres med hensyn til afgørelse.

  Medmindre odds for show, early eller antepost enten udbydes eller rekvireres, afgøres alle væddemål på greyhound-væddeløb ud fra givne startodds. Startodds (SP, Starting Price) er de odds, der er tilgængelige, når løbet sættes i gang. Hvis der gives Youbet SP eller branche-SP, vil dette have forrang frem for enhver anden erklæret SP og blive anvendt til at afgøre væddemål, hvor der anmodes om odds for no show, early eller antepost. Hvis der ikke gives nogen SP, og der anmodes om odds for no show, early eller antepost, baseres afgørelsen på endelig visning af betting som udsendt af SIS (Horse racing data and pictures). Hvor der ikke udsendes væddemåls-shows, annulleres greyhound-væddemål.

  Vinder/Placering

  Væddemål accepteres på Vinder/Placering. Når afkrydsningsfeltet Vinder/Placering markeres, fordobles enhedsindskuddet, der placeres på vindervalget. Det vil indeholde ét væddemål på vinderen og et andet væddemål på placeringen. Betingelserne vil være skrevet i begivenhedens overskrift, f.eks. Vinder/Placering 1/4 1-2

  Antal løbere Ikke Handicap-væddemål

  2 - 4 Kun vinder

  5 - 7 ¼ odds for placering 1, 2

  8 1/5 odds for placering 1, 2, 3

  Vinder/Placering-betingelserne, som vises ovenfor, bestemmes af antallet af løbere ved starten af et løb, ikke af, hvornår væddemålet blev indgået. Hvis du indgår et Vinder/Placering-væddemål for et løb, der er Kun vinder, investeres det samlede indskud i en vinder. Vinder/Placerings doubles, triples osv. afgøres som to særskilte væddemål på henholdsvis vinder og placering.

  Vinder/Placerings-væddemål accepteres ikke på unavngivne favoritter.

  Antepost

  Standard antepost-regler gælder, se ovenfor om hestevæddemål.

  Visnings-/tidlige odds

  Visningsodds er de aktuelt udbudte odds på banen i perioden før et løb. Tidlige odds er specialodds, som samles af Youbet.dk og normalt udbydes frem til 15 minutter før løbet sættes i gang. Odds kan svinge. Hvis du vil indgå væddemål til visnings-/tidlige odds, skal du anmode om det på det tidspunkt, hvor du placerer dit væddemål.

  Hvis en løber udgår, se herom ovenfor, afgøres væddemål på visningsodds eller tidlige odds til startodds.

  Omløb

  Hvis et løb erklæres som no-race og løbes om, vil alle væddemål være gældende for de greyhounds, der deltager i omløbet. De returnerede odds fra omløbet vil ligge til grund for afgørelsen. Visnings-/tidlige odds vil være gældende for et omløb, medmindre der er en udgående løber, se herom ovenfor, i hvilket tilfælde alle væddemål afgøres ud fra SP. Et greyhound-omløb tages i den rækkefølge, det oprindeligt var placeret i programmet, uanset tidspunktet for omløbet. Hvis et løb erklæres som no-race, og der ikke er omløb, annulleres alle væddemål for løbet, og de vil ikke gælde i forbindelse med eventuelle yderligere løb.

  Komb & Tvilling

  En komb er et væddemål, hvor du vælger to navne med 1. og 2. slutplacering i den rigtige rækkefølge for en bestemt begivenhed.

  En tvilling er et væddemål, hvor du vælger to navne med 1. og 2. slutplacering i vilkårlig rækkefølge for en bestemt begivenhed.

  En boxkomb er et væddemål, hvor du foretager tre eller flere valg, hvoraf to skal ende som henholdsvis 1. og 2. placering i en bestemt begivenhed.

  Komb accepteres kun i væddeløb med tre eller flere deltagere og afgøres i overensstemmelse med det officielt erklærede SP Computer Forecast Dividend. I væddeløb med færre end tre deltagere, annulleres forecast-væddemål. Hvis én af disse valgmuligheder udgår i et kombvæddemål, placeres det samlede indskud på det andet resterende valg som et Win Single-væddemål på SP.

  I væddeløb, hvor en greyhound slutter alene, og der ikke udbetales kombdividende, afgøres alle kombvæddemål, der nominerer denne greyhound til at slutte først, som et Win Single på SP på den vindende greyhound. Alle andre kombvæddemål i væddeløbet tabes.

  I tilfælde af dødt løb erklæres der særskilt dividende for alle de løbere, der er involveret i døde løb og prognosen.

  Unavngivne favoritter accepteres ikke til prognosevæddemål.

  Prognoser accepteres kun for singles.

  I væddeløb, hvor en hest slutter alene, og der ikke udbetales kombdividende, afgøres alle kombvæddemål, der nominerer denne hest til at slutte først, som et Win Single på SP på den vindende hest. Alle andre kombvæddemål i væddeløbet tabes.

  I en boxkomb, hvor et valg udgår, fordeles det samlede indskud på væddemålet ligeligt mellem de mulige kombinationer af de resterende valg, og prognoser, inklusive den udgåede løber, se herom ovenfor, bliver til enkeltvæddemål.

  I tilfælde af dødt løb erklæres der særskilt dividende for alle de heste, der er involveret i det døde løb og kombinationsspillet.

  Unavngivne favoritter accepteres ikke til prognosevæddemål.

  Trio

  Trio er et væddemål, hvor du navngiver de tre valg til at slutte på første-, anden- og tredjepladsen i den korrekte rækkefølge i et angivet løb – i løb, hvor en Computer Forecast Dividend erklæres.

  Vilkårlig Trio er et væddemål, hvor du navngiver tre valg til at slutte på første-, anden- og tredjepladsen i vilkårlig rækkefølge.

  Alle vindende triokombinationer udbetales i henhold til den officielle Computer Tricast Return, som erklæres for et 1 kr. indskud.

  Trio udbydes for alle løb med 4 eller flere løbere. Hvis én af valgmulighederne i Trio-væddemålet udgår, se herom ovenfor, afgøres væddemålet som en prognose på de resterende valg i den rækkefølge, de blev valgt. Hvis to af valgmulighederne i en Trio udgår, afgøres væddemålet som et Vinderspil på den tilbageværende løber.

  I tilfælde af, at to eller flere løbere slutter i dødt løb til første-, anden- eller tredjeplads, erklæres og udbetales der særskilte dividender for hver Triokombination.

  I Triospil med faste odds udbetales de fulde odds, hvor indskuddet fordeles efter antallet af løbere, der ender i dødt løb.

  Unavngivne favoritter accepteres ikke i Triospil.

  Triospil accepteres kun for singles.

  Favoritter

  Væddemål på Favorit accepteres som Kun vinder til startodds. Der kan ikke tages tidlige odds eller tavleodds på unavngivne favoritter.

  Favoritten er den greyhound, der angives med de laveste odds i de officielle startodds.

  Hvis du nominerer favoritten, og to eller flere løbere starter med samme odds, og disse odds er lavere end alle andre angivne odds, er disse to lige første favorit og lige anden favorit.

  Hvis to eller flere co-favoritter vælges, fordeles indskuddet ligeligt mellem dem og udbetales til fulde odds.

  Specials


  Generelt

  Alle specialmarkeder kan kun spilles som singler. Medmindre andet er angivet, hvis et valg ikke deltager i en begivenhed, vil alle væddemål på det valg blive afgjort som tabere.

  Afvikling af særlige markeder vil blive fastlagt på baggrund af resultater, der offentliggøres af de officielle arrangører af begivenhederne, hvor det er relevant. I mangel af en officiel arrangør af en begivenhed afregnes væddemål baseret på information hentet fra pålidelige mediekilder.

  For væddemål inden for politik og næste partileder tæller foreløbige ledere ikke som vindende valg.

  Valg i Storbritannien

  Alt spil indenfor en valgperiode kan kun spilles som singler. Multivæddemål, der accepteres ved en fejl, afgøres som singler med indsatsen fordelt ligeligt.

  Afvikling af alle indsatser vil være baseret på de samlede afgivne stemmer og tælles på tidspunktet for valget og ikke på en efterfølgende juridisk afgørelse.

  Partitotalerne

  Partitotalerne tælles med udgangspunkt i det parti, som de valgte parlamentsmedlemmer er stillet op for ved valget, og vil ikke blive ændret på baggrund af eventuelle efterfølgende ændrede resultater på baggrund af en retssag. The Speaker, hvis han ønsker genvalg, tæller ikke som et parlamentsmedlem i noget parti.

  *Enhver valgkreds, der har sit valg udsat fra den normale valgdag, tæller ikke med til valgets afgørelse. Væddemål på sådan et sæde, vil blive annulleret.

  Væddemål på samlet flertal

  Væddemål på et samlet flertal kræver, at partiet vinder et absolut flertal af de pladser, der er bestridt på valgdagen (f.eks. 326 ud af 650). Hvis ingen af parterne har absolut flertal, afregnes “Intet Flertal” som vinderen. Hvis nogle parlamentsmedlemmer [f.eks. Sinn Fein] ikke indtager deres pladser, ændrer det ikke kravet under denne regel.

  Parlamentsvalg

  Den næste regering og premierminister efter det næste parlamentsvalg afgøres på baggrund af den første regering, der blev dannet efter valget. For at undgå tvivl skal denne regering vedtage en dronningstale eller vinde en tillidsbevægelse i Underhuset. For at et parti skal betragtes som en del af en koalition, skal de have repræsentation i kabinettet. En mindretalsregering er en regering, hvor partierne, der danner en koalition, har færre end 326 mandater.

  Stemmeprocenten

  Stemmeprocenten afgøres på valgdeltagelse i hele Storbritannien på den normale valgdag.

  Næste partileder-markeder

  Midlertidige eller fungerende ledere tæller ikke.

  Valg i USA

  Alle væddemål afgøres på vinderen af valget og ikke på den person, der indsættes.

  Væddemål på samlede U.S. Electoral College Stemmer

  Væddemål på samlede U.S. Electoral College Stemmer afgøres på grundlag af afstemningen i hver stat (og i hvert kongresdistrikt i Maine og Nebraska) på valgdagen og ikke på selve mødet i valgkollegiet.

  Amerikanske Primær- og Caucuses

  Alle markeder afregnes ved stemmeandel og ikke på det nationale delegerede, der stammer fra afstemningen. Hvor stemmeandel ikke er erklæret, som i nogle caucuses, vil vi bruge antallet af statsdelegater eller lignende, der er vundet til at afgøre markedet.

  Næste partiledere-markeder

  Midlertidige eller fungerende ledere tæller ikke.

  Melodi Grand Prix

  Afgørelse af dette marked vil være baseret på de officielle resultater. Hvor det er relevant, gælder regler for dødt løb. Væddemål afregnes som tabende, hvis et land ikke afslutter en konkurrence, f.eks. gennem diskvalifikation.

  Eurovision Song Contest Handicap væddemål

  Afgørelse vil ske ved de odds, der vises ved hjælp af det faktiske antal point, der er tildelt til hvert land, justeret for handicap.

  Kampspil

  Væddemål afregnes på det land, der slutter højest i det officielle slutresultat. Alle kampspil tilbydes til finalen, medmindre andet er angivet.

  Gruppevæddemål (inkl. Top Nordisk, Top Baltisk osv.)

  Væddemål afgøres på det land, der slutter højest i det officielle slutresultat. Hvis alle lande i gruppen ikke når finalen, annulleres alle væddemål.

  Ethvert land til at få nul point

  Dette marked henviser kun til finalen.

  Maks 12’ere modtaget fra juryerne

  Væddemål afgøres efter antallet af juryer, der giver et specifikt land maksimum på 12 point, som vist på det officielle websted. Offentlig teleafstemning tæller ikke med til dette marked.

  Sne juledag (25/12)

  Sne, der skal registreres, falder i London Weather Centre for væddemål placeret på snefald i London eller i andre relevante bylufthavne for væddemål placeret på snefald i alle andre byer på de viste datoer. British Weather Services bestemmer de endelige resultater. Der kan kun spilles singler.

  Årets sportspersonlighed

  Vinderspil, Vindende sport, Top tre; markeder afgøres på grundlag af priserne, der uddeles på aftenen til ceremonien. Regler for dødt løb gælder, se under spilleregler -> betting regler.

  Match-ups afgøres på baggrund af de officielle afstemningstal, der frigives efter prisceremonien.

  Strictly Come Dancing / Vild med dans

  Hvis to eller flere udstemmes i et enkelt show, vil vinderen blive betragtet som den første deltager, der er udstemmes.

  Næste til at blive elimineret

  Hvor en angiven deltager ikke deltager, kan en regel 4 (fradrag) finde anvendelse. Hvor to eller flere angivne deltagere ikke deltager, er markedet ugyldigt. Læs mere om ”regel 4 (fradrag)” under ”Hestevæddeløb -> Udskudte løb.

  Vinderens køn

  Afgørelse er baseret på vinderens køn.

  Match-ups

  Den første deltager, der stemmes ud, betragtes som taberen.

  X Factor

  At blive stemt ud først - Afgørelse vil være baseret på den første navngivne deltager, der stemmes ud i en specificeret uge / show.

  At blive stemt ud 2-vejs-væddemål

  Et Ja / Nej marked afvikles på resultatet af en specificeret uge / show.

  Den næste mentor, der mister en deltager

  Alle deltagere skal optræde for at spillet er gældende. Hvis en kunstner har opstillet (solo) i eget navn, og den kunstner derefter slutter sig til en gruppe, vil væddemål blive afgjort som tabt. Hvis en soloartist ikke har optrådt i eget navn (solo), og kunstneren derefter slutter sig til en gruppe, annulleres væddemål.

  Nederste 3 / Nederste 2

  Det specificerede antal deltagere skal være navngivet i en given uge / show for at spillet er gældende. Deltagere, der er navngivet i nederste 3 eller 2 (afhængig af det tilbudte marked) for en bestemt uge / show, betragtes som vindere. Hvor der er flere udstemte, vil væddemål på dette marked blive afgjort på deltagere, der er udstemt. Hvis nederste 3 eller 2 ikke er klar, kan regler for dødt løb finde anvendelse. Se mere herom under spilleregler -> bettingregler.

  Deadlock

  Markedet bestemmes som Ja, der vil være Deadlock / Nej, der vil ikke være Deadlock i en bestemt uge / show. Hvor formatet for det ugentlige show dikterer, at deadlock ikke kan ske (f.eks. flere udstemte uden sang-off), annulleres væddemål.

  Første deltager annonceret sikkert

  Afvikling bestemmes af den første deltager, der annonceres som sikker, i en bestemt uge / show. Hvis det er uklart, hvilken deltager først erklæres for sikker, kan regler om dødt løb finde anvendelse. Se mere herom under spilleregler -> bettingregler. Alle deltagere skal optræde for at væddemålet er gældende.

  Top 3-placering (hele konkurrence)

  Afgørelse af dette marked er baseret på resultater fra hele serien / konkurrencen. Deltagere, der er placeret i top tre af konkurrencen, betragtes som vindere. Hvis de tre bedste resultater er uklare, kan regler for dødt løb finde anvendelse. Se mere herom under spilleregler -> bettingregler.

  For vindende grupper/piger/ældre/drenge- markeder, vindende mentor, vinder kategori, første kategori til at miste alle deltagere, første mentor elimineret; hvis en listet mentor erstattes af enten en anden eksisterende mentor eller en ikke-angiven mentor, vil alle væddemål være gældende.

  For alle markeder; hvis en individuel deltager eller gruppe ændrer deres navn i løbet af serien, vil alle væddemål stå, og det nye navn betragtes som den samme som det oprindelige navn til afgørelse.

  Andre reality shows

  Væddemål afgøres på baggrund af de officielle resultater. Hvis to eller flere deltagere stemmes ud på et specifikt udsættelsesmarked, og rækkefølgen af udsættelse er klar, vil dette blive brugt til afgørelse. Hvis udsendelsesordren er uklar, gælder regler for dødt løb. Se mere herom under spilleregler -> bettingregler. Udstemte og deltagere som forlader konkurrencen efter eget ønske vil blive afgjort som tabere. En deltager, der forlader andet end en udsættelse inden en nominationsrunde har fundet sted, vil blive betragtet som en ikke-løber til den udsættelse, og en regel 4 (fradrag) kan finde anvendelse. Andre deltagere kan til enhver tid tilføjes til markedet.

  YouBet Casino


  Generelt

  1. Youbet Casino spil er betegnelsen for en række kasinospil, herunder Youbet Live Casino spil, udbudt af Danske Licens Spil A/S på Youbet.dk. Youbet Casino spil kan spilles mod et indskud af rigtige penge og som gratis spil for fiktive penge, hvor der i så fald kun kan vindes fiktive penge. Fiktive penge har ingen værdi, og de fiktive penge kan ikke indløses til rigtige penge. Der optjenes ikke bonuspoint ved spil af gratis Youbet Casino spil. Youbet Live Casino spil kan kun spilles mod indskud af rigtige penge.


  2. Disse spilleregler for Youbet Casino spil er uløseligt forbundet med vores vilkår om netspil (herefter benævnt ”netspilsvilkårene”), som de udgør en del af. Accept af netspilsvilkårene er således en forudsætning for registrering af en spilkonto, ligesom accept af disse spilleregler for kasinospil er en forudsætning for at spille Youbet Casino spil. Oplysning om spilformer og spillevejledning kan ses på wwww.youbet.dk.


  3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af wwww.youbet.dk og kan fås ved henvendelse til Kundecentret.


  4. Kun de Youbet Casino spil, der er registreret i vores leverandørers spilsystem, deltager i spillet. Det spil, der deltages i, angives i spillerens spilhistorik, jf. punkt 17-18. Spilhistorikken kan ses, ved at spilleren logger ind på sin spilskonto.


  5. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i spillerens spilhistorik, og de oplysninger, der er registreret i vores centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.


  6. Begår dealeren i Youbet Live Casino spil en fejl, og vurderes det af den vagthavende manager, at det igangværende spil ikke kan fortsætte, bliver spillet annulleret og alle indskud eller væddemål i det pågældende spil returneret.

  Karantæne

  7. Vi kan tildele en spiller karantæne fra et eller flere Youbet Casino spil, såfremt et eller flere af følgende forhold indtræder; overtrædelse af gældende chatregler, jf. punkt 8, opfordring eller medvirken til snyd via chatten eller manglende handling inden for en angiven tidsramme, således at såfremt en spiller ikke foretager en påkrævet handling inden for den tidsramme, som er angivet i spillet, taber spilleren det pågældende Youbet Casino spil og tildeles en advarsel, hvilket spilleren vil blive underrettet om via e-mail eller i en pop-up.


  8. Der gælder følgende ikke-udtømmende overordnede regler for brug af chatten:


  Chikane: Det er ikke tilladt at chikanere andre spillere, dealeren, m.fl.


  Råberi: Tilsigtet skrift med STORE BOGSTAVER svarer til at råbe, hvorfor en sådan brug vil blive betragtet som chikane.


  Flooding: Det er ikke tilladt at floode (at skrive den samme besked igen og igen).


  Sexchikane: Det er ikke tilladt at hentyde til eller opfordre til seksuelle relationer.


  Reklame: Det er ikke tilladt at bruge chatten til køb og/eller salg af varer og/eller tjenester.


  Kommerciel linking: Det er ikke tilladt at annoncere for, reklamere for eller gøre opmærksom på virksomheder eller hjemmesider. Der kan dog refereres til andre hjemmesider, hvis det er en naturlig del af en sætning, og kun hvis der henvises til ikke-kommercielle sider.


  Narkomani: Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at antyde brug eller forhandling af euforiserende stoffer.


  Anstødeligt alias: Aliasser med direkte eller indirekte sex-relationer, eller opfordring til sex, er ikke tilladt.


  Reklame i alias: Aliasser, der direkte eller indirekte antyder køb og/eller salg af varer og/eller tjenesteydelser, er ikke tilladt.


  Narkorelateret alias: Aliasser, der direkte eller indirekte antyder brug, køb og/eller salg af euforiserende stoffer, er ikke tilladt.


  9. Enhver spiller, der oplever chikane eller lignende via chatten i et Youbet Casino spil, skal dokumentere adfærden og straks kontakte os med henblik på en nærmere vurdering af, om en spiller skal tildeles karantæne.


  Youbet Casino spillene


  10. De fleste Youbet Casino spil er singleplayer-spil. Dog udbydes der enkelte Youbet Casino spil, som er multiplayer-spil, hvor der spilles mod andre spillere. I sidstnævnte tilfælde fungerer vi alene som administrator af spillene. Youbet Live Casino spil omfatter en række varianter af kasinoklassikerne Baccarat, Roulette og Blackjack, som afvikles i realtid og spilles mod huset.


  11. Spiludbuddet varierer, og det påhviler spilleren at sikre sig at spil tæller med i forbindelse med opfyldelse af krav i forbindelse med eventuelle kampagner. Alle kampagner er underlagt netspilsvilkårene, spilleregler samt de særlige vilkår for den enkelte kampagne.


  12. Det er muligt at spille Youbet Casino spil gratis, bortset fra Youbet Live Casino spil


  Særligt om gennemspil af bonusser og uregelmæssigt spil


  13. For at garantere retfærdigt spil og korrekt brug af bonusser, anses indsatser med lav, lige eller nul margin samt garderingsindsatser for uregelmæssige spillemønstre, når det anvendes til at udnytte bonusser. Ved gennemspil af en bonus vil f.eks. lavrisikospil på roulettespil således ikke gælde som gyldigt spil i forhold til vores krav om gennemspil, dvs. at spil på at vindertallet er rødt, sort, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, ikke kan tjene til at spille bonussen fri.


  14. Andre eksempler på uregelmæssige spillemønstre inkluderer, men er ikke begrænset til:


  1. Placering af en eller flere indsatser, som udgør 50 procent eller mere af bonusværdien, på et enkelt spil, hånd eller runde, eller bygge en saldo op og skifte betydeligt spilmønster (indsatsstørrelse, spiltyper, indsatsstruktur m.v.) med henblik på at opfylde bonusfrigørelsesbetingelserne;


  2. Placering af store indsatser som medfører væsentlige gevinster efterfulgt af et fald i indsatsstørrelsen svarende til 75 procent eller mere af den tidligere gennemsnitlige indsatsstørrelse indtil bonusfrigørelsesbetingelserne er blevet opfyldt;


  3. Forsøgt på, i ond tro, at profitere af en bonus, som er blevet tilbudt spilleren i god tro.


  4. Placering af 50/50 garderingsindsatser efter Martingale systemet, herunder placering af en eller flere indsatser på at vindertallet er sort, rødt, lige, ulige, i området 1-18 eller 19-36, kolonne/dusin eller andre lavrisikospil, kombineret med at indsatsen øges når der ikke opnås gevinst, og sænkes når der opnås gevinst.


  15. I det tilfælde vi har begrundet mistanke om, at der har fundet et uregelmæssigt spillemønster sted, forbeholder vi os retten til at forhindre spilleren i at trække et beløb ud fra sin spilkonto og tilbageholde alle gevinster, som måtte hidrøre fra den pågældende bonus. Derudover forbeholder vi os retten til at begrænse spillerens maksimalindsats.


  Spilhistorik


  16. Spilhistorikken kan hentes frem på skærmen via "Min side". En udskrift af spilhistorikken er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i vores leverandørers spilsystem som tilhørende den pågældende registrerede spiller.


  17. Inden overførelse af et pengebeløb til et Youbet Casino spil bekræftes, skal spilleren kontrollere, at de viste oplysninger (herunder om der spilles for fiktive penge eller for rigtige penge) svarer til det beløb spilleren ønsker at tilføre det enkelte spil.


  Annullering af spil


  18. Spilleren har for så vidt angår Youbet Live Casino forud for spilstart et kort tidsrum til at træffe beslutning om handling, herunder placering af indskud. Spilstart markeres med et rødt lys i en lyskurv. Efter spilstart kan spillet ikke længere annulleres for et Youbet Casino spil. Afbrudte og uafsluttede spil


  19. Afbrydes et spil i Youbet Live Casino som følge af fejl i kommunikationen mellem spilleren og spilsystemet, og har spilleren ikke mulighed for at genoprette forbindelse til spillet igen inden spilleren skal træffe en beslutning, vil spillerens eventuelle placerede indskud indgå i det igangværende spil. Afbrydes et Blackjack spil, og kan spilleren ikke nå at genoprette forbindelse til spillet, inden spilleren skal træffe beslutning, vil spillerens hånd blive registreret som ”stående” i det igangværende spil. Eventuelle gevinster tilføres spillerens spilkonto efter endt spil.


  20. For så vidt angår øvrige Youbet Casino spil kan en spiller genoptage et afbrudt spil inden for 90 dage fra den dag, spillet ikke blev afsluttet. I denne periode vil indsatsen for det pågældende uafsluttede spil blive betragtet som en igangværende indsats for dette spil. Alle indsatser i uafsluttede spil vil have saldostatus ”I spil” for den pågældende spiller. Alle uafsluttede spil bliver slettet efter 90 dage og indsatser fra disse spil bliver refunderet spillerens spilkonto.


  Valutaomveksling


  21. Alle udbetalinger af gevinster sker i kr. Såfremt et spil afvikles i anden valuta end kr., købes den givne valuta i henhold til den aktuelle dagskurs fra www.oanda.com. Den kurs spilleren har købt spillet til, vil også blive benyttet ved tilbageveksling fra anden valuta til kr. Den aktuelle dagskurs fastlåses hver morgen kl. 8:00. Gevinstudbetaling og -beregning


  22. Gevinster vil blive krediteret spillerens spilkonto efter afgørelse af resultat. Bliver vi klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, f.eks. som følge af en klage, kan vi suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløb, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af andre forhold, ikke sker straks. For så vidt angår gevinstberegningen i de enkelte Youbet Casino spil henvises til wwww.youbet.dk.


  Spilafgift


  23. Vi beregner og afregner spilafgiften i henhold til gældende lovgivning herom. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat.


  Force Majeure


  24. Hvis det på grund af strejke eller anden begivenhed, der henhører under force majeure-lignende forhold, ikke er muligt at gennemføre Youbet Casino spillene under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, afgør vi ud fra en samlet sikkerhedsmæssig vurdering, om spillet alligevel skal gennemføres, eller om det skal annulleres. Hvis spillet annulleres, tilbageføres det erlagte indskudsbeløb til spillerens spilkonto.


  Forældelse


  25. Spilleren skal uanset gevinststørrelse henvende sig til os senest 3 år efter spilledagen for at sikre sig sin gevinst. Overskrides denne frist, fortabes retten til gevinst.


  Offentliggørelse


  26. Vi har ret til at offentliggøre spillerens alias, størrelsen på en eventuel gevinst samt oplysninger om, hvornår et Youbet Casino spil er spillet.


  Eventuelle oversættelser


  27. Enkelte af Youbet Casino spillene vil blive udbudt på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem eventuelle oplysninger anført på engelsk inde på spilsiderne, og regler eller vilkår anført på dansk i disse spilleregler, netspilsvilkårene eller eventuelle særlige kampagnevilkår, er det altid de danske regler og vilkår, der er gældende. Klagemulighed


  28. Såfremt en spiller ønsker at klage over et spil, kan spilleren klage til os. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen. En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, eller via www.naevneneshus.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@danskespil.dk’. Klagevejledning og yderligere information om tvistløsning kan findes på Youbet.dk. Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.